ZARZĄDZENIE NR 9 /2008

WÓJTA GMINY BEDLNO

z  dnia 29 lutego 2008 roku

 

 

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług ochrony przed bezdomnymi zwierzętami musi spełniać następujące wymagania:

  1. Prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

  2. Posiadać niezbędny sprzęt do wyłapywania zwierząt, który nie może stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia.

  3. Posiadać samochodowy środek transportu umożliwiający przewożonym zwierzętom dogodne warunki, w tym w szczególności:

   1. środki transportu zwierząt powinny spełniać warunki utrzymania odpowiedniej temperatury, wentylacji, przestrzeni oraz naturalnej pozycji;

   2. możliwość prawidłowego ulokowania, używane uwięzi nie mogą uniemożliwiać zwierzętom leżenia i wstawania podczas transportu;

   3. podłogi pojazdów używanych to transportu powinny mieć nawierzchnię zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny.

  4. Zapewnić zwierzętom chorym lub rannym pomoc weterynaryjną.

  5. Posiadać odpowiednio przygotowaną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług.

 2. Spełnienie wymagań określonych w ust. 1 powinno zostać potwierdzone przez przedsiębiorcę odpowiednimi dokumentami.

 

§ 2

 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt musi spełniać następujące wymagania:

  1. Prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.

  2. Posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością wyposażoną w obiekty budowlane i środki techniczne odpowiednie w ilości i jakości, do zakresu planowanej działalności, spełniającą wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska.

  3. Spełniać wymagania weterynaryjne, o których mowa w przepisach szczegółowych, w tym Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. W sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657). Zapewnić zwierzętom stałą opiekę weterynaryjną.

  4. Posiadać umowę z podmiotem posiadającym zezwolenie na unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych lub ich części.

 1. Spełnienie wymagań określonych w ust. 1 powinno zostać potwierdzone przez przedsiębiorcę odpowiednimi dokumentami.

 

§ 3

 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części musi spełniać następujące wymagania:

  1. Prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

  2. Posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością wyposażoną w obiekty budowlane i środki techniczne odpowiednie w ilości i jakości, do zakresu planowanej działalności, spełniającą wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska.

  3. Prowadzić ww. działalność na terenie ogrodzonym.

  4. Posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części.

  5. Posiadać środki do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem.

  6. Posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalenie zwłok zwierzęcych i ich części.

 2. Spełnienie wymagań określonych w ust. 1 powinno zostać potwierdzone przez przedsiębiorcę odpowiednimi dokumentami.

 

§ 4

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bedlno oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Bedlno.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Wójt Gminy

 

mgr. inż. Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-03-04 09:24:24
 • Informacja zaktualizowana przez: Łąpieś Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-19 19:51:13
 • Liczba odsłon: 789
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3338597]

przewiń do góry