OGŁOSZENIE  O  NABORZE

 

        Wójt  Gminy   Bedlno

99-311 Bedlno , woj. łódzkie

Na podstawie art. 11 i art. 13  ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (  Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

                o  g  ł  a  s  z  a

nabór na stanowisku:

 Zastępca Kierownika  Urzędu Stanu Cywilnego – inspektor ds. obronnych   

Data zatrudnienia i wymiar etatu: 01 grudnia 2013 roku  w pełnym wymiarze czasu pracy.

Niezbędne wymagania:

1. posiada obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta  z pełni praw publicznych;

2.  nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne;

3.  cieszy się nieposzlakowaną opinią;

4.  posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

5. ukończyła:

a) studia prawnicze lub administracyjne i uzyskała tytuł magistra lub

b) podyplomowe studia administracyjne;

6. posiada łącznie co najmniej pięcioletni staż pracy:

a) na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub biurach jednostek samorządu terytorialnego, lub

b) w służbie cywilnej, lub

c) w urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub

d) w służbie zagranicznej,  z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi .

Dodatkowe wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

1. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

2. umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera i podstawowych aplikacji komputerowych (WORD oraz programów specjalistycznych obsługujących wydawanie dowodów osobistych i USC);

3. wysoka kultura osobista;

4. komunikatywność;

5. umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

1. Pełnienie zastępstwa kierownika USC, w szczególności w zakresie:

1 sporządzanie i rejestracja aktów stanu cywilnego oraz prowadzenie ich dokumentacji zbiorowej (akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu);

2) prowadzenie Ksiąg Stanu Cywilnego;

3) wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego;

4) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego;

5) przygotowywanie decyzji w zakresie zmiany imion i nazwisk oraz ustalania brzmienia pisowni;

6) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności;

7) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dowodów tożsamości;

8) wykonywanie innych zadań z zakresu USC i ewidencji ludności w miarę zaistniałych potrzeb.

2. Prowadzenie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności:

1) przeprowadzanie rejestracji na potrzeby kwalifikacji wojskowej;

2) przygotowanie kwalifikacji wojskowej.

3. Wykonywanie zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 roku w sprawie świadczeń na rzecz obrony kraju, a w szczególności:

1) opracowywanie i utrzymanie w stałej aktualności planu świadczeń osobistych i rzeczowych realizowanych w okresie mobilizacji i w czasie wojny;

2) prowadzenie spraw planistyczno – organizacyjnych akcji kurierskiej;

3) utrzymanie w stałej aktualności dokumentów dotyczących organizacji, uruchomienia i funkcjonowania stałego dyżuru na potrzeby Wójta Gminy;

4) utrzymanie w stałej aktualności dokumentów dotyczących osiągania wyższych stanów gotowości  obronnej państwa realizowanych przez urząd i jednostki podległe;

5) prowadzenie dokumentacji planistyczno – organizacyjnej na czas pokoju z zakresu zadań obronnych;

6) przygotowywanie decyzji dotyczących zajęcia na cele przejściowego zakwaterowania sił zbrojnych budynków oraz przygotowywanie decyzji o odszkodowania z tego tytułu.

4. Prowadzenie dokumentacji z zakresu szczegółowego działania Szefa OC Gminy zgodnie z wytycznymi wynikającymi z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.

5. Wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej  w szczególności:

1) nadzór nad przygotowaniem i działaniem systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy;

2) nadzór nad przygotowaniem i działaniem systemu wczesnego ostrzegania na terenie gminy;

3) utrzymanie w pełnych strukturach organizacyjnych formacji obrony cywilnej oraz prowadzenie ewidencji i szkoleń członków;

4) planowanie formacji obrony cywilnej, w tym m.in. nakładanie obowiązku w ramach powszechnej samoobrony członków;

 5) prowadzenie magazynu sprzętu OC i związanej z nim dokumentacji ksiąg inwentarzowych.

5. Wykonywanie obowiązków pełnomocnika do spraw ochrony  informacji niejawnych wynikających z ustawy  z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.

6. Prowadzenie spraw dotyczących organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej.

7. Prowadzenie księgowości w zakresie egzekucji należności dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi dla określonej liczby sołectw zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

Informacje dodatkowe:

Informuje się, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosi 0%.

Wymagane dokumenty:

- curriculum vitae, z opisem przebiegu kariery zawodowej i innymi dokumentami mogącymi określić przydatność kandydata do pełnienia funkcji,

- list motywacyjny,

- kserokopia dowodu osobistego,

- kwestionariusz osobowy ( zgodny z wymogami art.221 Kodeksu pracy),

- kserokopie dokumentów  potwierdzających  posiadane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

- kopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające posiadany staż pracy,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji lub umiejętności,

- oświadczenie o nie karalności  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub kserokopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego rejestru Karnego,

- oświadczenie  o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku,

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Termin do składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Urzędzie Gminy w Bedlnie –  Sekretariat  lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Bedlno, 99-311 Bedlno 24 - w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu z dopiskiem: „Nabór na  stanowisko  – Zastępca Kierownika  Urzędu Stanu Cywilnego- inspektor ds. obronnych ” od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1500 w terminie do dnia  21 listopada  2013 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0 24) 282 -17 - 70– osobą uprawnioną do udzielania informacji jest inspektor ds. kadr – Wanda Pejas.

Aplikacje,  które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego  terminu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  26 listopada 2013 roku o godz.1000.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną  poinformowani indywidualnie  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej www.ugbedlno.bip.org.pl oraz wywieszona na tablicy informacyjnej w budynku urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV( z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn.zm) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych   (Dz. U. Nr. 223, poz.1458).                               


Wójt  Gminy

 

 mgr inż.   Krzysztof  Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wanda Pejas
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-11-07 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-07 12:14:34
  • Liczba odsłon: 1813
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3332773]

przewiń do góry