ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz.U. z 2015r. poz.114 ,  z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j.Dz. U. z 2016 roku , poz.162)

Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne ( Dz. U. z 2015 r.,poz.2228)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna ( Dz.U. z 2015 r., poz.1238)

 

Informacje Ogólne

Od dnia 1 listopada 2015r.  do dnia 31 października 2016r. wysokość dochodu uprawniającego do zasiłku rodzinnego w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 674 zł lub 764zł w sytuacji, gdy członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, Zasiłek rodzinny wynosi:

            a) 89 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;

            b) 118 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

     c) 129 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

 

Przypominamy, że prawo do świadczeń jest m.in. uzależnione od sytuacji dochodowej rodziny tzn. dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać 674 zł lub 764 zł w sytuacji, gdy członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Jednym z dodatkowych warunków przysługiwania świadczeń jest fakt zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymuje się świadczenia rodzinne.

Informujemy, że wnioski o świadczenia rodzinne należy złożyć w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby (nie jest wymagane zameldowanie).

Przypominamy, że w przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń (np. zawarcie związku małżeńskiego) osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznania świadczeń są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.

Dodatkowo informujemy, że:

Od 1 stycznia 2012 roku przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka wymagane jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży (nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka).

 

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA „BECIKOWE”

 

Od dnia 1 stycznia 2013r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł. Do wyliczenia dochodu zastosowanie mają przepisy obowiązujące przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka w wysokości 1000,00zł na jedno dziecko. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka lub dnia objęcia opieką prawną lub przysposobienia dziecka nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Przysługuje po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży (nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka).

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z  Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne ( Dz. U. z 2015 r.,poz.2228)

 

 

 

„Becik” jako świadczenie rodzinne przysługuje obywatelom polskim oraz wskazanym w ustawie cudzoziemcom pod warunkiem, że zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej przez okres zasiłkowy.

 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

1) matce albo ojcu,

2) opiekunowi faktycznemu dziecka,

3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje (bez względu na dochód rodziny) w kwocie:

1300,00 zł/m-c w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Od stycznia 2017r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego podlegać będzie waloryzacji.

Osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, na których ciąży obowiązek alimentacyjny , przysługuje świadczenie pielęgnacyjne jeżeli rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawienie praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu lub są małoletnie, legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje jeżeli:

1. osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno -rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna,

2. osoba wymagająca opieki:

- pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,

3. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,

4. członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna,

5. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna,

6. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego,
 • dokument tożsamości rodzica dziecka lub osoby sprawującej opiekę (do wglądu),
 • akt urodzenia dziecka lub dokument tożsamości osoby wymagającej opieki (do wglądu),
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
 • druki dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
 • jeśli dziecko przebywa w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym to zaświadczenie z tegoż ośrodka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta  w nim z całodobowej opieki lub oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym
 • oświadczenie o sposobie wypłaty.

 

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zawodowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł (od 1 listopada 2015r.).  

Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki uważa się dochód następujących członków rodziny:

1) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:

a) osoby wymagającej opieki,

b) rodziców osoby wymagającej opieki,

c) małżonka rodzica osoby wymagającej opieki,

d) osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko,

e) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a–d, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia

– z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz;

2) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:

a) osoby wymagającej opieki,

b) małżonka osoby wymagającej opieki,

c) osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko,

d) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a–c, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia

– z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

W przypadku gdy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na osobę znajdującą się pod opieką opiekuna prawnego lub umieszczoną w rodzinie zastępczej spokrewnionej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.3), uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód osoby wymagającej opieki.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna,

c) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego  lub prawo do zasiłku dla opiekuna;

6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje (w kwocie 153,00zł miesięcznie):

 1. niepełnosprawnemu dziecku;
 2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ;
 3. osobie, która ukończyła 75 lat.

4.       Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 1. osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 2. osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego (przysługującego np. w ZUS, KRUS) .
 3. jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
 2. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (znaczny lub umiarkowany o ile niepełnosprawność powstała do ukończenia 21 roku życia),
 3. oświadczenie o sposobie wypłaty,

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

1)      matce ,

2)      ojcu  w przypadku skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od urodzenia dziecka, śmierci matki, porzucenia dziecka przez matkę,

3)      opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia , a w przypadku dziecka, którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10.roku życia,

4)      rodzinie zastępczej , z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej , w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia , a w przypadku dziecka , wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia,

5)      osobie , która przysposobiła dziecko , w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia , a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzje o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres :

1.       52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie , przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;

2.       65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie , przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;

3.       67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga  dzieci przy jednym porodzie , przysposobienia trojga  dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci ;

4.       69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga  dzieci przy jednym porodzie , przysposobienia czworga  dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci ;

5.       71 tygodni - - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej  dzieci przy jednym porodzie , przysposobienia pięciorga i więcej  dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej  dzieci.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia :

1.       porodu – w przypadku  matki lub ojca

2.       objęcia dziecka opieka , nie dłużej niż do  ukończenia przez dziecko 7 roku życia ,a w przypadku dziecka , wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego , nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia .

3.       przysposobienia dziecka , nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia , a w przypadku dziecka , wobec którego podjęto decyzje o odroczeniu obowiązku szkolnego , nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia .

 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje wysokości   1000,00 zł .

W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierająca zasiłek dla bezrobotnych  , świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwota świadczenia rodzicielskiego , a kwota pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Kwotę świadczenia rodzicielskiego przysługująca za niepełny miesiąc ustala się , dzieląc kwotę  świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych , za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługująca za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

 

 

DODATKI DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH

 

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują tylko w oparciu o zasiłek rodzinny – tzn. aby uzyskać prawo do dodatku należy posiadać ustalone prawo do zasiłku rodzinnego.

Dodatki do zasiłku rodzinnego:

1. z tytułu urodzenia dziecka (1000,00zł jednorazowo) – przysługuje do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia,

2. z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400,00zł miesięcznie) – przysługuje przez okres:

-  24 miesięcy kalendarzowych,

-  36 miesięcy kalendarzowych jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, 

- 72 miesięcy kalendarzowych jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W celu uzyskania prawa do tego dodatku do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:

­  -      zaświadczenie od pracodawcy z informacją o okresie zatrudnienia i o okresie udzielonego urlopu wychowawczego (od -do) z podaniem imienia i nazwiska dziecka lub oświadczenie      o terminie i okresie na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy oraz  o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

­  -      zaświadczenie z ZUS o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego lub oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych złożone wraz z kopią imiennego raportu miesięcznego potwierdzającego odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne  z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o ww. dodatek,

3. z tytułu samotnego wychowywania dziecka – przysługuje w przypadku gdy na dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne ponieważ drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców dziecka zostało oddalone, a w przypadku osoby uczącej się – gdy oboje rodzice nie żyją. Dodatek przysługuje w wysokości 185,00 zł na dziecko ale nie więcej niż 370,00 zł na wszystkie dzieci, a w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku z większa się o 80,00 zł na dziecko ale nie więcej niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci. W celu uzyskania dodatku do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć zupełny odpis aktu urodzenia lub skrócony odpis aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka, lub odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów, a w przypadku osoby uczącej się kopię aktów zgonu obojga rodziców.

4. z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego w wysokości 90,00zł miesięcznie.

5. z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – przysługuje w wysokości:

­  -   80,00zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia,

­  -   100,00zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia

na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

W celu uzyskania prawa do dodatku należy dołączyć do wniosku o zasiłek rodzinny orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (tj. znacznym lub umiarkowanym) dziecka.

6. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje w wysokości 100,00zł (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem roku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego.

7. z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania :     

- w związku z zamieszkiwaniem dziecka w miejscowości gdzie znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności – w wysokości 105,00zł miesięcznie w okresie od września do czerwca następnego roku kalendarzowego. W celu uzyskania dodatku należy dołączyć do wniosku zaświadczenie szkolne lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania,

- w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości gdzie znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej –  w wysokości 63,00zł miesięcznie w okresie od września do czerwca następnego roku kalendarzowego. W celu uzyskania dodatku do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć zaświadczenie szkolne lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.

 

KOMU PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK RODZINNY

 

Komu przysługuje

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 2. opiekunowi faktycznemu;
 3. osobie uczącej się;

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej nie przekracza kwoty 674,00 zł (od 1 listopada 2015r.).  W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo  o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł (od 1 listopada 2015r.).

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium RP przez okres zasiłkowy w którym uzyskują świadczenia rodzinne. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych (np. zmiana liczby członków rodziny, wyjazd członka rodziny poza granice RP, uzyskanie dochodu) wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym organu wypłacającego świadczenia rodzinne. Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się od miesiąca w którym wpłynął wniosek do końca okresu zasiłkowego (okres zasiłkowy trwa od 01 listopada  do 31 października następnego roku).

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 1. 18 roku życia lub
 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo
 3. 24 roku życia jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeżeli:

 1. Dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim.
 2. Dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo  w pieczy zastępczej.
 3. Osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
 4. Pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.
 5. Osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
  1. rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  2. ojciec dziecka jest nieznany,
  3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  4. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

 

ZASIŁEK RODZINNY- KWOTY I WYMAGANE DOKUMENTY

 

Zasiłek rodzinny przysługuje:

 • w kwocie 98 zł - na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • w kwocie 118 zł - na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do 18 roku życia,
 • w kwocie 129 zł - na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia,

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne ( Dz. U. z 2015 r.,poz.2228)

 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, podmiot realizujący świadczenia rodzinne może domagać się takiego dokumentu.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-03-08 10:45:47
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-08 10:45:47
 • Liczba odsłon: 1088
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680192]

przewiń do góry