Urząd Gminy Bedlno

99-311 Bedlno, Bedlno 24   

tel: 24 282-17-70

fax: 24 282 19 11


PŁATNOŚĆ ZA WĘGIEL ZAKUPIONY OD GMINY BEDLNO NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH

Numer rachunku bankowego: 32 9021 0008 2004 0010 6454 0148 (Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w Kutnie Oddział w Bedlnie).

Uwaga: w tytule przelewu należy wpisać:

imię, nazwisko i adres takie same jak w złożonym wniosku na zakup węgla oraz „zakup węgla kamiennego

 

Wysokość opłat:

 • 0,5 tony węgla –   950,00 zł,
 • 1,0 tona węgla – 1.900,00 zł,
 • 1,5 tony węgla – 2.850,00 zł.

 

OPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ WYŁĄCZNIE PO KONTAKCIE ZE STRONY PRACOWNIKA URZĘDU GMINY BEDLNO.

 

 

e-mail: ug@bedlno.pl

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych od 01 stycznia 2019 roku pełni Pani  Dorota Wiosetek - Kancelaria Prawnicza w Kutnie, Aleje ZHP 3/21 tel. 603 914  003, e-mail wioszuk@wp.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza  -  Urząd Gminy w Bedlnie

UWAGA ! Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie http://epuap.gov.pl - konto jest bezpłatne

numer konta :

BANK SPÓŁDZIELCZY

" Wspólna Praca" Bedlno

24 9021 0008 0010 6454 2000 0003


Zaproszenie na XXXVIII Sesję Rady Gminy Bedlno - 12 stycznia 2023 roku (tj. czwartek) godz. 09:00.

 

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bedlnie z następującym proponowanym porządkiem obrad:

link do transmisji 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Informacja Członka Zarządu Województwa Łódzkiego Pana Andrzeja Górczyńskiego na temat budżetu woj. Łódzkiego i innych źródeł finansowania.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
   
 1. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2023-2036;
 2. uchwalenia budżetu Gminy Bedlno na 2023 rok;
 3. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
 4. wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu Kutnowskiego części zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022-2023;
 5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu;
 6. zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

 

 1. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy Bedlno.
 2. Interpelacje i zapytania Radnych
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad.

Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy art. 25 pkt.3 wyżej cytowanej ustawy.

 

Przewodnicząca  Rady  Gminy

Anna Ratajczyk 

Zaproszenie na XXXVII Sesję Rady Gminy Bedlno - 29 grudnia 2022 roku (tj. czwartek) godz. 11:00.

 

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bedlnie z następującym proponowanym porządkiem obrad:

link do transmisji 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2022-2036;

b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2022 rok;

 

3. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy Bedlno.

4. Interpelacje i zapytania Radnych

5. Sprawy różne.

6. Zakończenie obrad.

 

Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy art. 25 pkt.3 wyżej cytowanej ustawy.

 

Przewodnicząca  Rady  Gminy

Anna Ratajczyk

 

 


Zaproszenie na XXXVI Sesję Rady Gminy Bedlno - 28 listopada 2022 roku (tj. poniedziałek) godz. 09:00.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bedlnie z następującym proponowanym porządkiem obrad:

link do transmisji 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.

2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny ze szczególnym uwzględnieniem wyników egzaminu w szkołach podstawowych.

3.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Bedlno o złożonych oświadczeniach majątkowych.

4.Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych.

5.Przedstawienie opinii Prezesa Sądu Rejonowego w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna oraz przedstawienie informacji Wójta Gminy Bedlno o podmiotach, w których jest ta praca wykonywana.

6.Podjęcie uchwał w sprawie:
 

a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2022-2036;

b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2022 rok;

c) obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego;

d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

f) przyjęcia Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok;

g) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Bedlno na 2023 rok;

h) przyjęcia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bedlno na 2023 rok;

i) rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Bedlnie;

j) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gminnych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;

k) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

l) zmiany uchwały Nr XVIII/161/20 Rady Gminy Bedlno w sprawie wyznaczenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bedlno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

m) wyrażenia zgody na sprzedaż udziału ½ części w nieruchomościach stanowiących współwłasność Gminy Bedlno;

n) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bedlno na lata 2022-2025 z perspektywą do 2029 r.”;

o) określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Bedlno.

7. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Bedlno.

8. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Bedlno.

9. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Bedlno.

10. Interpelacje i zapytania Radnych

11. Sprawy różne.

12. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca  Rady  Gminy

Anna Ratajczyk

 

 


Zaproszenie na XXXV Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Bedlno - 28 października 2022 roku (tj. piątek) godz. 12:00.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bedlnie z następującym proponowanym porządkiem obrad:

link do transmisji 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przedłożenie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata  2022-2036,

b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2022 rok;

3. Zakończenie obrad.

Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy art. 25 pkt.3 wyżej cytowanej ustawy.

 

Przewodnicząca  Rady  Gminy

Anna Ratajczyk

 


Miejsca dystrybucji jodku potasu na terenie Gminy Bedlno

 


Zaproszenie na XXXIV Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Bedlno - 29 września 2022 roku (tj. czwartek) godz. 09:00.
 

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bedlnie z następującym proponowanym porządkiem obrad:

link do transmisji 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przedłożenie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata  2022-2036,

b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2022 rok;

3. Zakończenie obrad.

Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy art. 25 pkt.3 wyżej cytowanej ustawy.

 

Przewodnicząca  Rady  Gminy

Anna Ratajczyk


Zaproszenie na XXXIII Sesję Rady Gminy Bedlno - 30 sierpnia 2022 roku (tj. wtorek) godz. 11:00.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bedlnie z następującym proponowanym porządkiem obrad:

link do transmisji 

Porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia i przedłożenie porządku obrad.

2.Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata2022-2036,

b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2022 rok;

c) zmiany uchwały Nr XXV/204/21 Rady Gminy Bedlno z dnia 24 września 2021 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;

d) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gminnych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,

e) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gminnych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,

f) zmieniająca uchwałę nr XXVI/211/21 Rady Gminy Bedlno z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bedlno,

g) uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bedlnie,

h) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Bedlnie oraz ustalenia jego statutu.

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXII Sesji Rady Gminy Bedlno.

3.Interpelacje i zapytania Radnych.

4.Sprawy różne.

5.Zakończenie obrad.

                           Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy art. 25 pkt.3 wyżej cytowanej ustawy.

                                                                                                                                                                               

                                                                                                          Przewodnicząca  Rady  Gminy

                                                                                                                     Anna Ratajczyk


 

Zaproszenie na XXXII Sesję Rady Gminy Bedlno - 24 czerwca 2022 roku (tj. piątek) godz. 11:00.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bedlnie z następującym proponowanym porządkiem obrad:

link do transmisji 

Porządek obrad:

1. Debata nad Raportem o Stanie Gminy Bedlno za 2021 rok.

2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bedlno wotum zaufania za rok 2021.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, sprawozdanie finansowe, informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie oraz informacja o stanie mienia JST.

4. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bedlno wydanej w dniu 07 czerwca 2022 roku o wykonaniu budżetu Gminy Bedlno za 2021 rok w odniesieniu do przedłożonego przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, sprawozdania finansowego, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie oraz informacji o stanie mienia JST.

5. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bedlno za 2021 rok.

6. Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bedlno o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bedlno za 2021 rok.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok;

b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bedlno za 2021 rok, c) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2022-2036,

d) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2022 rok;

e) zmiany uchwały Nr XXV/204/21 Rady Gminy Bedlno z dnia 24 września 2021 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;

f) wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Kutnowskiego części zadań z zakresu utrzymania zieleni przydrożnej – koszenia poboczy dróg powiatowych w roku 2022;

g) zmiany uchwały w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso;

h) zmiany uchwały Nr XX/196/2018 Rady Gminy Bedlno z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty oraz zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Bedlno;

i) zmiany uchwały Nr XII/107/2012 Rady Gminy Bedlno z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego rodzaje oraz warunki i sposób przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w punkcie przedszkolnym, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno oraz nauczycieli emerytów i rencistów;

j) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXI Sesji Rady Gminy Bedlno.

9. Interpelacje i zapytania Radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad.

                Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy art. 25 pkt.3 wyżej cytowanej ustawy.

 

Przewodnicząca  Rady  Gminy

Anna Ratajczyk


Zaproszenie na XXXI Sesję Rady Gminy Bedlno - 27 maja 2022 roku (tj. piątek) godz.9:30.

 

Porządek obrad:

 

1.              Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.

2.             Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021.

3.             Przedstawienie przez Wójta Gminy Bedlno Raportu o Stanie Gminy za 2021 rok.

4.             Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok dla Gminy Bedlno.
5.              Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2022-2038;

b)    wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2022 rok;

c)    zmiany uchwały Nr XXV/204/21 Rady Gminy Bedlno z dnia 24 września 2021 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;

d)    zmiany uchwały Nr XXI/183/21 Rady Gminy Bedlno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Bedlnie;

e)    zmiany uchwały Nr XVIII/116/2008 Rady Gminy Bedlno z dnia 17 października 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Bedlno do Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM” w charakterze członka zwyczajnego i przyjęcia Statutu;

f)     zmiany uchwały Nr XVII/187/2006 Rady Gminy Bedlno z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie rekomendacji członków zwyczajnych Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”;

g)    wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY”.
 

6. Przyjęcie sprawozdań Stałych Komisji Rady Gminy Bedlno za 2021 rok.

7. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy Bedlno

8. Interpelacje i zapytania Radnych.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad.

Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy art. 25 pkt.3 wyżej cytowanej ustawy.

 

Przewodnicząca  Rady  Gminy

Anna Ratajczyk

 

 


Zmiana rachunku bankowego za opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył
na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z powyższym od 1 stycznia 2020 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze:

 

 

93 9021 0008 2004 0010 6454 0117

 

Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.


 

Zarządzenie Nr 143/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Bedlno w związku z epidemią zakażenia  wirusem SARS–Cov–2 a w szczególności koniecznością zapewnienia ochrony zdrowia interesantów i pracowników Urzędu przed ewentualnym zakażeniem

WYKAZ TELEFONÓW W URZĘDZIE GMINY BEDLNO


Zaproszenie na XXVI Sesję Rady Gminy Bedlno - 26 listopada 2021 roku (tj. piątek) godz. 09:00.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.

 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny ze szczególnym uwzględnieniem wyników sprawdzianu w szkołach podstawowych.

 3. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Bedlno o złożonych oświadczeniach majątkowych Radnych za 2020 rok.

 4. Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników za 2020 rok.

 5. Przedstawienie opinii Prezesa Sądu Rejonowego w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna oraz przedstawienie informacji Wójta Gminy Bedlno o podmiotach, w których jest ta praca wykonywana.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2021-2033;

 2. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2021 rok;

 3. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bedlno;

 4. wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Bedlno;

 5. wprowadzenia zmian w Statucie Centrum Usług Wspólnych Gminy Bedlno;

 6. obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego;

 7. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

 8. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

 9. zmiany uchwały w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso;

 10. przyjęcia Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi
  oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok
  ;

 11. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bedlno;

 12. określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

 13. zmiany uchwały Nr XX/196/2018 Rady Gminy Bedlno z dnia 18 stycznia 2018 r.
  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty oraz zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów
  i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Bedlno;

  

7. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy Bedlno

8. Interpelacje i zapytania Radnych

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad.

Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy art. 25 pkt.3 wyżej cytowanej ustawy.

                Informuje się, że w dniu 26 listopada 2021 r. Sesja Rady Gminy Bedlno odbędzie się o godz. 09:00. Z uwagi na wprowadzony na terytorium RP stan zagrożenia epidemicznego oraz w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,  obrady sesji odbędą się bez udziału publiczności oraz mediów. Obrady będzie można oglądać on-line, w podanym wcześniej linku, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bedlno.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Ratajczyk

 


Zaproszenie na XXV Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Bedlno - 24 września 2021 roku (tj. piątek) godz. 12:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przedłożenie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata  2021-2033,
 • wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2021 rok;
 • zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
 • zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
 • szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych oraz w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;
 • zmiany uchwały Nr XX/196/2018 Rady Gminy Bedlno z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty oraz zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Bedlno;
 • zmiany uchwały w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso;
 • przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bedlno na lata 2021-2026.

3. Interpelacje i zapytania Radnych.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXIV Sesji Rady Gminy Bedlno.

5. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Ratajczyk

 

 


Zaproszenie na XXIII Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Bedlno 28 maja 2021 roku (tj. piątek) godz. 10:30

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bedlnie z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przedłożenie porządku obrad.

2. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020.

3. Przedstawienie przez Wójta Gminy Bedlno Raportu o Stanie Gminy za 2020 rok.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2021-2026;

b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2021 rok;

c) zapewnienia wspólnej obsługi jednostki organizacyjnej Gminy Bedlno zaliczonej do sektora finansów publicznych.
 

5. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy Bedlno.

6. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Bedlno.

7. Interpelacje i zapytania Radnych.

 

Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy art. 25 pkt.3 wyżej cytowanej ustawy.

Informuje się, że w dniu 28 maja 2021 r. sesja odbędzie się o godz. 10:30 . Z uwagi na wprowadzony na terytorium RP stan zagrożenia epidemicznego oraz w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,  obrady sesji odbędą się bez udziału sołtysów, publiczności oraz mediów. Obrady będzie można oglądać on-line, w podanym wcześniej linku, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bedlno.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Ratajczyk


Zaproszenie na XXII Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Bedlno 26 kwietnia 2021 roku (tj. poniedziałek) godz. 12:00 

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bedlnie z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedłożenie porządku obrad.

Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2021-2026;
 2. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2021 rok;
 3. współdziałania Gminy Bedlno z Gminą Oporów przy realizacji zadania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej odnawialnych źródeł energii.
   

Interpelacje i zapytania Radnych.

Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy art. 25 pkt.3 wyżej cytowanej ustawy.

            Informuje się, że w dniu 26 kwietnia 2021 r. sesja odbędzie się o godz. 12:00. Z uwagi na wprowadzony na terytorium RP stan zagrożenia epidemicznego oraz w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,  obrady sesji odbędą się bez udziału sołtysów, publiczności oraz mediów. Obrady będzie można oglądać on-line, w podanym wcześniej linku, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bedlno.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Ratajczyk

 

 


 

Zaproszenie na XXI Sesję Rady Gminy Bedln która odbędzie się 31 marca 2021 roku (tj. środa) godz. 12:00.

 

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przedłożenie porządku obrad.

2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bedlnie za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

3. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok oraz potrzeby związane
z realizacją zadań.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub
  w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
 2. zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2021-2026;
 3. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2021 rok;
 4. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bedlno w 2021 roku;
 5. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Bedlno na 2021 rok;
 6. przyjęcia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bedlno na 2021 rok;
 7. przekazania petycji według właściwości;
 8. przekazania petycji według właściwości;
 9. utworzenia Gminnego Żłobka w Bedlnie oraz ustalenia jego statutu;
 10. ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Bedlnie.

5. Przyjęcie sprawozdań Stałych Komisji Rady Gminy Bedlno za 2020 rok.

6 .Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Korespondencyjnej Rady Gminy Bedlno.

7. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Bedlno.

8 .Rozpatrzenie wniosków, które wpłynęły do Rady Gminy Bedlno.

9. Sprawy różne.

 Informuje się, że w dniu 31 marca 2021 r. sesja odbędzie się o godz. 12:00 . Z uwagi na wprowadzony na terytorium RP stan zagrożenia epidemicznego oraz w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,  obrady sesji odbędą się bez udziału sołtysów, publiczności oraz mediów. Obrady będzie można oglądać on-line, w podanym wcześniej linku, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bedlno.
Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy art. 25 pkt.3 wyżej cytowanej ustawy.

Uwaga: W przypadku wprowadzenia kolejnych obostrzeń związanych z epidemią wirusa SARS-CoV-2 dopuszcza się możliwość zmiany formy odbycia sesji, o czym Radni zostaną powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Ratajczyk


Zaproszenie na XX Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Bedlno

19 lutego 2021 roku (tj. piątek) godz. 10:00

 

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia i przedłożenie porządku obrad.

2.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)        zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2021-2026;

b)        wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2021 rok;

c)        udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu;

d)       przekazania petycji w sprawie zapowiadanych masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 planowanych przez Rząd RP od 2021 roku;

e)        wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Kutnowskiego części zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w roku 2021.

3.      Interpelacje i zapytania Radnych.

Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy art. 25 pkt.3 wyżej cytowanej ustawy.

Informuje się, że w dniu 19 lutego 2021 r. sesja odbędzie się o godz. 10:00 . Z uwagi na wprowadzony na terytorium RP stan zagrożenia epidemicznego oraz w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,  obrady sesji odbędą się bez udziału sołtysów, publiczności oraz mediów. Obrady będzie można oglądać on-line, w podanym wcześniej linku, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bedlno.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Ratajczyk

 


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH I ODPADÓW SELEKTYWNIE ZBIERANYCH W GMINIE BEDLNO W ROKU 2021

 

PreZero Service Centrum Sp. z o.o. poniżej informuje o terminach odbioru odpadów od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

2021
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
 
PAŹDZIERNIK
 
LISTOPAD
 
GRUDZIEŃ
miesiąc
 
 
 
Rodzaj odpadów
Dzień miesiąca
Odpady Komunalne
27
24
24
7/21
5/19
2/16/30
14/28
11/25
8/22
6/20
17
15
Selektywna - żółte worki
12
9
6
4
1/29
27
24
21
19
16
14
Selektywna - niebieskie worki
 
 
9
 
 
 
 
 
 
5
 
 
Selektywna - zielone worki
 
 
23
 
 
28
 
 
7
 
 
10
 
Odpady ulegające biodegradacji – odbiór z „gniazda odpadów ulegających biodegradacji” znajdującego się przy Urzędzie Gminy w Bedlnie będzie odbywał się w następujących terminach: 07/04/2021, 05/05/2021, 02/06/2021, 30/06/2021, 28/07/2021, 25/08/2021, 22/09/2021, 20/10/2021.
 
Uwaga: Do żółtych worków można wkładać wyłącznie butelki plastikowe po napojach i  chemii domowej, puszki po napojach i  konserwach oraz opakowania wielomateriałowe po sokach, napojach, mleku.
Do worków niebieskich można wkładać wyłącznie: odpady z papieru, tektury i odpady opakowaniowe z papieru i tektury.
Do zielonych worków można wkładać wyłącznie opakowania szklane np. butelki lub słoiki.
 
Worki z inną zawartością nie będą odbierane!
 
Worki można odbierać u kierowcy lub w  siedzibie firmy lub w Urzędzie Gminy w Bedlnie.
Odpady należy wystawić w dniu wywozu  przed bramę posesji o godzinie 700, a jeżeli zabudowanie znajduje się w znacznej odległości od drogi po, której jedzie pojazd specjalistyczny zbierający odpady to nie dalej niż 15m. od jej  osi.
 
Uwagi lub pytania mogą być zgłaszane w siedzibie firmy lub pod numerem tel.:
PreZero Service Centrum Sp. z o. o.
ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
Tel.: (+48) 24-254-29-87 - Logistyka
Tel.: (+48) 24-254-29-86 - Biuro Obsługi Klienta

Zaproszenie na XIX Korespondencyjną Sesję Rady Gminy Bedlno

Bedlno, dnia 22.12.2020 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713, 1378) oraz art. 15zzx ust 1 i 2 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.).

Zwołuję XIX Korespondencyjną Sesję Rady Gminy Bedlno na dzień 29 grudnia 2020 roku (wtorek).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Dyskusja na temat przedłożonych projektów uchwał.

5. Przerwa.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2020-2023;

b)  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2020 rok;

c)  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2021-2026;

d)  uchwalenia budżetu Gminy Bedlno na 2021 rok;

e)  wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej położonej w Bedlnie;

f) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

7. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Korespondencyjnej Rady Gminy Bedlno.

8. Informacja Wójta Gminy Bedlno o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

9. Interpelacje i zapytania Radnych.

10.  Sprawy różne.

11.  Zakończenie obrad.

 

Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy art. 25 pkt.3 wyżej cytowanej ustawy.

Informuje się, że w dniu 29 grudnia 2020 r. sesja odbędzie się o godz. 09:00. Z uwagi na wprowadzony na terytorium RP stan zagrożenia epidemicznego oraz w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,  obrady sesji odbędą się w sposób korespondencyjny, bez udziału publiczności oraz mediów. Obrady będzie można oglądać on-line, w podanym wcześniej linku, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bedlno.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Anna Ratajczyk

Załączniki:

 INFORMACJA

 

W DNIU 4 LISTOPDA 2020 ROKU  ZOSTAŁ POWOŁANY DYREKTOR OŚRODKA KULTURY W BEDLNIE, ZOSTAŁA NIM PANI ANNA KOWALSKA. 

PANI ANNA KOWALSKA, URODZONA W ŁOWICZU W 1983 ROKU. OD 2017 ROKU PRACOWNIK SAMORZADOWEJ INSTYTUCJI KULTURY, GDZIE PRZEZ ROK PEŁNIŁA OBOWIĄZKI DYREKTORA.

OD LAT ŁĄCZY ŻYCIE ZAWODOWE Z PASJĄ DO KULTURY I TRADYCJI REGIONU. WIELOLETNI CZŁONEK REGIONALNEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ BOCZKI CHEŁMOŃSKIE ”.

POSIADA DOŚWIADCZENIE W ORGANIZACJI WYDARZEŃ KULTURALNYCH I PROMOCYJNYCH .

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 162/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 22 października 2020 roku w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Bedlno w związku z epidemią zakażenia wirusem SARS–Cov–2 a w szczególności koniecznością zapewnienia ochrony zdrowia interesantów i pracowników Urzędu przed ewentualnym zakażeniem 

 


 

Zaproszenie na XVII Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Bedlno - 28 września 2020 roku (tj. poniedziałek) godz. 10:00


 

Zmiana rachunku bankowego za opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył
na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z powyższym od 1 stycznia 2020 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze:

 

 

93 9021 0008 2004 0010 6454 0117

 

Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.


Wójt Gminy Bedlno - Informacje i Ogłoszenia

 

 

 


   godziny pracy Urzędu Gminy Bedlno

 

poniedziałek

7   30 -15 30

wtorek

7   30 -15 30

środa

30 -15 30

czwartek

7   30 -15 30

piątek

7   30 -15 30

 

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jankowska Dorota
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-11-10 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-01 09:07:41
 • Liczba odsłon: 64254
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2683687]

przewiń do góry