OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

                                      

Wójt Gminy Bedlno ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Bedlno położonej w miejscowości Bedlno obręb Bedlno Kamieniec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerze 246/2, 247/2, 254/1, 255/1 o łącznej pow. 0,1288 ha.     

Dane dotyczące  nieruchomości oraz warunki przetargu :

1. Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Kutnie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr LD1K/00024644/2.

Cena wywoławcza wynosi: 37.400,00 zł. (słownie: trzydzieści siedem tysięcy czterysta złotych). Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

2. Postąpienie przy licytacji nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 380,00 (słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych).

3. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, rodzaj użytku: R.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bedlno są to tereny adaptacji i przekształceń zabudowy zagrodowej.

4. Przetarg odbędzie się w dniu 23 października 2020 roku o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Bedlno, w sali konferencyjnej.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.740,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset czterdzieści złotych), płatne gotówką co najmniej na 3 dni przed otwarciem przetargu tj. najpóźniej do 19 października 2020 r. na konto Urzędu Gminy Bedlno umiejscowione w Banku Spółdzielczym „Wspólna Praca” w Kutnie Nr 28 9021 0008 0010 6454 2000 0028 lub w kasie Urzędu Gminy Bedlno do godziny 14.00

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Bedlno.

6. Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia przetargu, bez prawa do odsetek.

7. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

8. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

9. Wylicytowana należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. 

10. Wszelkie koszty związane z notarialną umową sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

 

Dodatkowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Bedlno, powiat Kutnowski, woj. Łódzkie,  pokój nr 28 lub tel. (024) 282-17-82 lub 282-14-23.

 

Wójt Gminy Bedlno

Józef Ignaczewski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łąpieś Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-09-18 08:58:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Łąpieś Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-18 09:00:39
  • Liczba odsłon: 911
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3335476]

przewiń do góry