Urząd Gminy Bedlno

99-311 Bedlno

e-mail: ug@bedlno.pl

 

Godziny Pracy Urzędu:

poniedziałek - piątek    7:30 - 15:30

 

 

Wójt - Józef Ignaczewski

tel. 282-17-70;

 

Sekretariat

tel. 24 282-17-70;

fax 24 282-19-11

 

Skarbnik - Elżbieta Czajka

Sekretarz - Zenon Dąbrowski 

tel. 24 282-17-70

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA - ZADANIA I KOMPETENCJE

WÓJT GMINY

zadania i kompetencje:

1. jest Kierownikiem Urzędu w rozumieniu Kodeksu pracy,

2. kieruje bieżącymi sprawami Gminy,

3. reprezentuje Gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących Gminy,

4. wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,

5. udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,

6. podejmuje czynności należące do kompetencji Rady w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych bezpośrednio z zagrożeniem interesu publicznego,

7. jest terenowym Szefem Obrony Cywilnej,

8. ponosi odpowiedzialność za realizację zadań z zakresu obronności Państwa na terenie Gminy,

9. jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych  

10. ma prawo wglądu w dokumenty sołectwa oraz wstępu do pomieszczeń i budynków należących do sołectwa,

11. wydaje zarządzenia wprowadzające w życie regulaminy wewnętrzne dotyczące działalności Urzędu, jednostek organizacyjnych, instrukcję obiegu dokumentów, regulaminy funduszu nagród, socjalnego itp.,

 

SEKRETARZ GMINY

kompetencje:

1. wykonuje zadania powierzone przez Wójta,

2. zastępuje Wójta w razie nieobecności lub niemożności pełnienia przezeń obowiązków,

3. wykonuje w imieniu Wójta funkcję Kierownika administracyjnego Urzędu,

4. opracowuje projekt Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz uaktualnia go w miarę potrzeby,

5. sprawuje nadzór nad organizacją pracy i czasem pracy wszystkich pracowników Urzędu,

6. rozstrzyga spory kompetencyjne między pracownikami,

7. dba o podnoszenie kwalifikacji pracowników,

8. dba o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenia,

9. planuje koszty utrzymania Urzędu i rozlicza się z wydatków przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy,

10. w porozumieniu z Wójtem i Przewodniczącym Rady przygotowuje tematykę posiedzeń Rady,

11. współpracuje z Radą i jej organami,

12. współpracuje z sołectwami i zapewnia udział przedstawiciela Wójta na zebraniach wiejskich,

13. przedstawia Wójtowi propozycje do powierzenia określonych czynności pracownikom, a w szczególności tych, których w dniu opracowania regulaminu nie powierzono nikomu i których konieczność wykonania nastąpi w czasie przyszłym,

14. informuje Wójta o konieczności dokonania zmian personalnych,

15. prezentuje nowo przyjętych pracowników,

16. przyjmuje ustne oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy,

17. koryguje i organizuje sprawy związane z wyborami i spisami, 18. realizuje ustawę z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych w zakresie organizacji przetargów pod potrzeby Urzędu,

 

ZADANIA WSPÓLNE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU

 

W celu wykonania powierzonych zadań pracownicy wykonują następujące czynności i działania natury ogólnej:

1. przygotowują projekty uchwał Rady oraz zarządzeń Wójta,

2. opracowują projekty planów społeczno – gospodarczych rozwoju Gminy i budżetu Gminy w części dotyczących ich zakresu działania,

3. opracowują prognozy, analizy i oceny oraz sprawozdania w ramach prowadzonych spraw,

4. zapewniają właściwą i terminową realizację zadań,

5. współpracują między sobą oraz jednostkami organizacyjnymi i instytucjami,

6. zapewniają obsługę merytoryczną właściwych komisji Rady,

7. rozpatrują i załatwiają interpelacje i wnioski radnych oraz skargi, wnioski i listy obywateli,

8. przygotowują projekty decyzji administracyjnych,

9. na polecenie Wójta kontrolują jednostki organizacyjne Gminy w części dotyczącej ich zakresu działania,

10. wykonują na polecenie Wójta lub Sekretarza inne zadania w sprawach nie objętych zakresem działania,

11. gromadzą i przygotowują materiały promujące Gminę,

12. prowadzą rejestr zleceń i umów,

13. wykonują zadania obronne wynikające z merytorycznego zakresu działania referatu bądź samodzielnego stanowiska pracy.

 

REFERAT FINANSOWY

kompetencje referatu:

1. przygotowanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta

2. udzielanie pomocy Wójtowi w wykonaniu budżetu Gminy,

3. zapewnienie obsługi finansowo-księgowej i kasowej urzędu,

4. uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy.

5. przygotowanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,

6. sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,

7. prowadzenie ksiąg rachunkowych – księgowości budżetowej, księgowości syntetycznej i analitycznej, wykonywaniu planów finansowych,

8. rozliczanie inwentaryzacji,

9. dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalenie wyniku finansowego,

10. przygotowywanie sprawozdań finansowych,

11. dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

12. prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,

13. gromadzenie i przechowywanie deklaracji podatkowych i wykazów od nieruchomości składanych organowi Gminy,

14. przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,

15. wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych oraz prowadzenie ich ewidencji i aktualizacja,

16. przedkładanie Wójtowi projektów decyzji w sprawie podatków od spadków i darowizn,

17. przygotowywanie danych do projektów akt ów prawnych dotyczących podatków i opłat lokalnych,

18. przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,

19. sporządzanie list płac pracowników Urzędu, GOK , GOPS, ZEAS, szkół podstawowych, gimnazjum

20. prowadzenie obsługi księgowej OSP.

 

SKARBNIK GMINY – Elżbieta Czajka

ZASTĘPCA SKARBNIKA – ŁUCJA MYSZKOWSKA

kompetencje skarbnika:

1. nadzoruje sprawy finansowe Gminy oraz kieruje pracą Referatu Finansowego,

2. przekazuje pracownikom wytyczne do opracowania nie zbędnych informacji związanych z

projektem planu budżetowego,

3. przygotowuje projekt budżetu i budżet Gminy,

4. dokonuje analiz budżetu i na bieżąco informuje Wójta o jego realizacji,

5. dokonuje kontroli finansowej i w tym celu przygotowuje i organizuje obieg dokumentów finansowych,

6. sporządza sprawozdania finansowe: kwartalne, półroczne i roczne,

7. realizuje ustawy:

·          finansowaniu gmin,

·          dochodach, podatkach i opłacie skarbowej,

8. realizuje budżet Gminy,

9. realizuje zadania i obowiązki wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 maja 1991 roku w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budżetów, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych,

10. zapewnia ochronę mienia komunalnego ( inwentaryzacje ) ,

11. kontroluje wykonanie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych przy wydatkowaniu środków publicznych,

12. opracowuje zakresy czynności dla pracowników Referatu Finansowego,

13. stara się pozyskiwać środki finansowe z zewnątrz do budżetu Gminy

 

STANOWISKO PRACY ds. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

– MARZENA WALCZAK

- JOANNA KUNICKA

 

STANOWISKO PRACY ds. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ

- EMILIA WŁODARCZYK

 

STANOWISKO PRACY ds. WYMIARU ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH

- ELŻBIETA GRZELAK

 

STANOWISKO PRACY ds. WINDYKACJI NALEŻNOŚCI

- ANNA FLORCZAK

 

KASA – AGNIESZKA NOWICKA - WĘŻYŃSKA; 

 

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY ds. OBYWATELSKICH I USC

- MAGDALENA KACPERSKA

kompetencje:

1.      prowadzenie teczek osobowo- dowodowych aktualnych dokumentów tożsamości,

2.      prowadzenie teczek osobowo- dowodowych zmarłych posiadaczy dokumentów,

3.      prowadzenie rejestru wydanych dowodów osobistych,

4.      prowadzenie rejestru wysłanych i żądanych kopert dowodowych,

5.      obsługa programu ,,System obsługi obywateli” polegająca na :

6.      przyjęciu dokumentów o wydaniu dowodu,

7.      wprowadzeniu danych z wniosku do systemu, wydrukowany na formularzu oraz jego skanowanie i przekazywanie do Centrum Personalizacji,

8.      przyjmowanie wyprodukowanych dowodów , wydanie ich i unieważnianie nieaktualnych dokumentów,

9.      prowadzenie rejestru przyjmowanych zgłoszeń o u

10.   tracie dowodu i wydaniu za świadczeń,

11.   prowadzenie ewidencji ludności, w tym:

12.   realizacja wykonywania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców,

13.   przyjmowanie zgłoszeń pobytowych cudzoziemców,

14.   prowadzenie postępowania i przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania,

15.   współpraca z Wojewódzką Bazą Danych w zakresie elektronicznego systemu ewidencjonowania ludności,

16.   prowadzenie kartotek osobowych mieszkańców aktualnych i byłych,

17.   rejestracja urodzin , małżeństw oraz zgonów , innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób oraz wydanych dowodów osobistych,

18.   prowadzenie rejestru wyborców ,

19.   sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,

20.   sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,

21.   .wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w oparciu o przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz prowadzenie stosownych rejestrów,

22.   prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorowych,

23.   przyjmowanie oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

24.   wydawanie decyzji administracyjnych w oparciu o prawo zgodnie z przepisami ustawy o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

25.   przyjmowanie pism sądowych lub prokuratorskich w wypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w miejscu zamieszkania,

26.   prowadzenie kancelarii tajnej,

27.   wykonywanie zadań wynikających z nadzoru nad ochroną tajemnicy służbowej w urzędzie i jednostkach organizacyjnych,

 

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY ds. OBRONNYCH

- Kinga Lewandowska

kompetencje:

1. prowadzenie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie z organami wojskowymi

2. prowadzenie spraw wojskowych w zakresie rejestracji przedpoborowych i poborowych,

3. przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony

4. planowanie formacji obrony cywilnej, w tym m.in. nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności

5. planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju ,

6. prowadzenie dokumentacji planistyczno-organizacyjnej na czas pokoju z zakresu spraw obronnych,

7. współpraca przy opracowywaniu Regulaminu Organizacyjnego na czas ,,W”

8. organizowanie wykonania przez jednostki Gminy zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony

9. opracowywanie Gminnego Programu Mobilizacji Gospodarki Gminy,

10. prowadzenie dokumentacji z zakresu szczegółowego działania Szefa OC Gminy do realizacji przedsięwzięć:

·          oceny zagrożenia i zamiaru prowadzenia AR

·          ewakuacji – przyjęcia ludności

·          zabezpieczenia logistycznego

·          procesu osiągnięcia wyższych stanowisk gotowości obronnej ,

11. przygotowywanie decyzji dotyczących zajęcia na cele przejściowego zakwaterowania sił zbrojnych, budynków, pomieszczeń i terenów oraz przygotowywanie decyzji o odszkodowanie z tego tytułu

12 . prowadzenie magazynu sprzętu OC i związanej z nim dokumentacji ksiąg inwentarzowych,

13. prowadzenie spraw planistyczno - organizacyjnych akcji kurierskiej,

14. wykonywanie obowiązków pełnomocnika do ochrony informacji niejawnych wynikających z ustawy z dnia 22.01.1999 o ochronie informacji niejawnych a w szczególności:

·          opracowanie planu ochrony informacji niejawnych Urzędu

·          realizowanie zadań ujętych w planie,

15. prowadzenie zagadnień dotyczących działalności ochotniczych straży pożarnych,

16. prowadzenie dokumentacji z zakresu działalności Komendanta Gminnego Straży Pożar owych,

17. opracowywanie programów ochrony przeciwpożarowej oraz czuwanie nad ich realizacją

18. wykonywanie obowiązków z-cy Kierownika USC.

 

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY ds. ORGANIZACYJNYCH I OBSŁUGI RADY

Kinga Lewandowska

kompetencje:

1. przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,

2. podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem Sesji, zebrań, p o siedzeń i spotkań Rady, jej komisji,

3. protokołowanie Sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,

4. prowadzenie rejestru uchwał Rady, jej komisji, w tym rejestru aktów prawa miejsc owego,

5. przechowywanie uchwał podejmowanych przez organy Gminy,

6. organizowanie szkoleń radnych,

7. prowadzenie dokumentacji związanej ze współpracą z sołectwami,

8. prowadzenie postępowania reklamacyjnego radnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

9. prowadzenie ewidencji aktów normatywnych i przekazywanie ich odpowiednim stanowiskom pracy,

10. bieżące śledzenie wszystkich wydawnictw prasowych, biuletynów i pisemne informowanie pracowników o artykułach dotyczących ich zakresu obowiązków,

 

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY ds. KANCELARYJNO – BIUROWYCH

- MALWINA KASZTELAN

tel.24 282-17-70

kompetencje:

1. przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu, prowadzenie ewidencji korespondencji,

2. prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i listów wpływających do Urzędu,

3. przygotowywanie pomieszczeń i obsługa- w tym protokołowania spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta i Sekretarza,

4. prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,

5. zamawianie pieczęci urzędowych oraz nadzór nad ich przechowywaniem,

6. prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego,

7. przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem lub Sekretarzem, bądź kierowania ich do właściwych stanowisk pracy,

8. udostępnianie zainteresowanym pracownikom aktualnych przepisów i informacji z Internetu,

9. codzienne przyjmowanie oraz wysyłanie poczty drogą elektroniczną,

10. zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne,

10.prowadzenie biblioteki zakładowej,

11.prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta Gminy Bedlno.

 

SAMODZIELNE STANOWISKO ds. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

- AGNIESZKA NOWICKA - WĘŻYŃSKA 

kompetencje:

1.prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,

2.przygotowywanie i doręczanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

3.przygotowywanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

4.przygotowywanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,

5.przygotowanie decyzji w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

6.przygotowywanie decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

7.wydawanie zaświadczeń przedsiębiorcom potwierdzających dokonanie opłat wynikających z ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

8.przygotowywanie w porozumieniu z Komisją ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi – Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

9.prowadzenie dokumentacji Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi,

10.przygotowywanie sprawozdań dla Rady Gminy Bedlno z wykonania zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

11.przyjmowanie zgłoszeń o i imprezach artystycznych lub rozrywkowych organizowanych w ramach działalności kulturalnej,

12.przygotowywanie i doręczanie decyzji o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej,

13. prowadzenie ewidencji kart innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

 

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY ds. KADR

- Renata Kwiatkowska

kompetencje: 

1. prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

2. organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,

3. przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,

4. zapewnienie warunków do przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników,

5. przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,

6. prowadzenie spraw socjalnych pracowników,

7. przygotowanie i wydanie świadectw pracy, kompletowanie wniosków emerytalno – rentowych,

8. prowadzenie kontroli stanu bhp – okresowa analiza stanu bhp,

9. rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych,

10.prowadzenie dokumentacji dotyczącej odpracowywanie prac społecznie użytecznych przez osoby skazane,

11.prowadzenie dokumentacji uczniów, odbywających praktyki zawodowe w urzędzie,

12.kompletowanie dokumentacji na dostawy , usługi i roboty budowlane realizowane pod potrzeby urzędu i jednostek organizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych,

13.prowadzenie zbiorczego rejestru zamówień publicznych.

14.prowadzenie postępowania reklamacyjnego pracowników Urzędu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

 

SAMODZIELNE STANOWISKO ds. ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

ANNA ŁĄPIEŚ

kompetencje:

1. prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz ustawy o utrzymywaniu czystości i porządku w gminie, a w szczególności :

- przygotowywanie decyzji w sprawie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,

- ustalenie kar pieniężnych za samowolne usunięcie drzew i krzewów,

- prowadzenie spraw związanych z wprowadzeniem ograniczeń oraz nakazywaniem wykonywania określonych czynności w zakresie ochrony środowiska przed hałasem i wibracją ,

2. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o gospodarowaniu lasów,

3. koordynowanie gospodarki nasiennej,

4. podejmowanie działań na rzecz intensyfikacji produkcji rolnej,

5. koordynowanie obrotu materiału hodowlanego,

6. opracowywanie wspólnie ze służbami doradczymi planu upowszechniania wdrożeniowego i szkoleń,

7. współpraca z Polskim Związkiem Łowieckim,

8. współpraca ze służbami weterynaryjnymi w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,

9. współpraca ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie sygnalizacji o pojawieniu się chwastów, chorób i szkodników w uprawach bądź w nasiennictwie,

10. współdziałanie ze służbami inwestycyjnymi w zakresie planowania i realizacji inwestycji w rolnictwie melioracji i konserwacji urządzeń wodnych, w ty m w szczególności :

- przygotowywanie decyzji zatwierdzających ugody w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach ,

11. prowadzenie spraw dotyczących ochrony wód przed zanieczyszczeniami oraz wprowadzaniem do nich ścieków,

12. prowadzenie spraw w zakresie eksploatacji i bieżącego utrzymywania sieci wodo ciągowej i kanalizacyjnej oraz ustalanie opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków,

13. nadzór nad pracą konserwatorów,

14. przyjmowanie zgłoszeń o awariach i organizowanie napraw wodociągów i hydroforni,

15. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zapobieganiu narkomani, a w szczególności :

·          wydawanie zezwoleń na uprawę maku w przypadku kontraktacji

·          prowadzenie lustracji upraw maku oraz przygotowywanie decyzję na   likwidację upraw bez zezwolenia.

16. prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania odpadami, opiniowanie wniosków na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych.

 

SAMODZIELNE STANOWISKO ds. OGRANICZANIA BEZROBOCIA

 

kompetencje:

1. opracowanie materiałów do programów przeciwdziałania bezrobociu,

2. prowadzenie spraw pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych w tym współpraca z kadrami odnośnie spraw osobowych tych pracowników,

3. współpraca z Rejonowym Urzędem Pracy odnośnie przydziału środków finansowych na organizowanie miejsc pracy,

4. sporządzanie list płac, obciążenie ZUS oraz wniosków o refundację świadczeń,

5. przygotowywanie propozycji Wójtowi Gminy – osób do zatrudnienia w ramach prac publicznych i interwencyjnych,

6. prowadzenie ankiet bezrobotnych z tereny Gminy,

7. prowadzenie kart drogowych i rozliczanie pojazdów stanowiących własność Gminy Bedlno, z wyjątkiem pojazdów ochotniczych straży pożarnych,

8. zarządzanie drogami będącymi w administracji Gminy,

9. określanie szczegółowego korzystania z dróg, w tym wykorzystania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,

10. wnioskowanie o przywrócenie pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia,

11. wnioskowanie w sprawach dotyczących zabezpieczenia potrzeb telekomunikacji i współpraca w tym zakresie z firmami telekomunikacyjnymi,

12. prowadzenie spraw z zakresu oświetlenia dróg gminnych,

13. sporządzanie zeznań świadków i wystawianie oświadczeń o pracy w rolnictwie.

 

 

SAMODZIELNE STANOWISKO ds. GOSPODARKI GRUNTAMI

- MAGDALENA WOLSZCZAK

kompetencje:

1. gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami przeznaczonymi w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę( zbywanie, oddawanie w użytkowanie, użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem, użyczenie i w zarząd),

2. ustalenie wartości nieruchomości, cen i opłat za korzystanie z nich,

3. organizowanie przetargów na sprzedaż nieruchomości komunalnych,

4. kompletowanie dokumentów do nabywania nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań gminnych,

5. przygotowywanie i kompletowanie kart inwentaryzacyjnych niezbędnych do otrzymania decyzji o komunalizacji nieruchomości,

6. prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,

7. tworzenie zasobu gruntów komunalnych na cele zabudowy,

8. prowadzenie spraw związanych z gospodarką lokalami użytkowymi,

9. zagospodarowani wspólnot gruntowych – nadzór,

10. wykonanie zadań wynikających z przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

11. przygotowywanie postanowień o skorzystaniu lub rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości,

12. zarządzanie gruntami komunalnymi wykorzystywanymi rolniczo do czasu ich trwałego wyłączenia z produkcji rolnej,

13. występowanie z wnioskami o podział oraz wywłaszczenie nieruchomości niezbędnych na cele infrastruktury gminnej,

14. realizowanie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie niniejszej ustawy, a w szczególności :

- wydawanie wniosków i zaświadczeń uprawniających do odbioru bonów paliwowych przez rolników,

- prowadzenie rejestru w tym zakresie,

- prowadzenie sprawozdawczości określonej w przepisach wykonawczych.

 

SAMODZIELNE STANOWISKO ds. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I KOMUNALNEJ 

- KINGA GANCLERZ

kompetencje:

1.prowadzenie spraw wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Gminy , w tym :

- sprawy związane ze sporządzaniem miejscowego planu i zmian do niego,

- sprawy związane ze sporządzaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,

- analizowanie wniosków w sprawach sporządzenia lub dokonania zmian w planie,

- wydawanie zaświadczeń, odpisów i wyrysów z planu,

2. prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych,

3. prowadzeni e spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, prowadzenie rejestru wydanych decyzji,

4. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki lokalami mieszkalnymi,

5. przygotowywanie i nadzorowanie inwestycji gminnych, w tym :

- dokonywanie wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych,

- określenie zobowiązań partycypacyjnych inwestorów i mieszkańców Gminy,

6. przygotowywanie dokumentacji wniosków na inwestycje realizowane ze środków pomoc owych o raz przeprowadzanie przetargów według przepisów unijnych,

7. sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi,

8. prowadzenie spraw dotyczących nazewnictwa miejscowości oraz numerów porządkowych nieruchomości,

9. prowadzenie magazynu urzędu.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kołodziejczyk Zenona
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-16 10:48:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-01 09:14:00
  • Liczba odsłon: 17071
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3347033]

przewiń do góry