Zobacz podgałęzie

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bedlnie

 

                Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO” oraz na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Poz. 1000), informuje się, że:

1.      Administratorem przetwarzanych danych osobowych  jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie, NIP 7752300257 – zwany dalej GOPS.

2.      Siedziba Administratora danych osobowych mieści się pod adresem: Bedlno 24,
99-311 Bedlno.

    3.  Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych od 01 stycznia 2019 roku pełni Pani  Dorota Wiosetek - Kancelaria Prawnicza  w Kutnie, Aleje ZHP 3/21 tel. 603 914 003, e-mail wioszuk@wp.pl

4.      Dane osobowe są przetwarzane  w celu:

a)       realizacji i wypełniania obowiązków prawnych ciążących na GOPS na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. realizacji obowiązków statutowych GOPS wynikających z przepisów prawa,

b)       realizacji i wypełniania obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez GOPS w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO,

c)       realizacji i wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,

d)       przetwarzania danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów za zgodą osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, np. w celu udziału osób, dorosłych i dzieci, których dane dotyczą w realizacji projektów, imprez, konkursów i zajęć organizowanych w GOPS, w których udział osób, których dane dotyczą jest dobrowolny,

e)       ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) i art. 9 ust. 2 lit. c) RODO, np. w związku z udzieleniem pierwszej pomocy osobom, której dane dotyczą,

f)        wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, np. w związku z obowiązkiem realizacji dochodzenia roszczeń związanych z obowiązkiem alimentacyjnym;

g)       niezbędnym do celów archiwalnych w interesie publicznym i celów statystycznych zgodnych z art. 89 ust. 1 RODO, na podstawie prawa Unii lub państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa, do ochrony danych osobowych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO, np. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów dotyczących obowiązków archiwalnych i statystycznych.

5.      Pozyskane dane osobowe mogą zostać udostępnione:

a)       podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

b)       innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z GOPS przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem danych jest GOPS:

·         w przypadku pracowników: z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie realizacji obowiązków ciążących na pracodawcy w związku z realizacją obowiązków pracowniczych (BHP, świadczenia medycyny pracy, obsługi prawnej i bankowej),

·         w przypadku świadczeniobiorców: z podmiotami świadczącymi usługi umożliwiające i ułatwiające elektroniczną i informatyczną obsługę zadań GOPS, wynikających z przepisów prawa oraz obowiązków statystycznych.

c)       osobom fizycznym, które uczestniczą w imprezach organizowanych przez GOPS, w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnokrajowych – przekazywanych na podstawie Prawa prasowego.

6.      Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres:

a)       niezbędny do realizacji celów zgodnie z przepisami prawa, a po tym okresie przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

b)       do czasu zakończenia rekrutacji,

c)       do czasu wyłonienia zwycięzcy konkursu i rozliczenia tego konkursu,

d)       do czasu zakończenia rozliczeń statystycznych i budżetowych.

7.      Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przeniesienia danych do innego administratora.

8.      Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.      Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki nr 2, 00-193 Warszawa – jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

10.  Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach działań statystycznych, niezbędnych do opisu statystycznego zbioru świadczeniobiorców lub pracowników GOPS w Bedlnie. Konsekwencją tego przetwarzania będzie przygotowanie statystyk do sprawozdań podsumowujących działalność GOPS w roku sprawozdawczym. Dane przetwarzane w procesach automatycznych nie podlegają identyfikacji i nie są wykorzystywane w celach marketingowych GOPS w Bedlnie.

11.  Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest konieczne i prawnie wymagane. Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

12.  Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

13.  W przypadku gromadzenia danych osobowych z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą, Administrator danych informuje, że gromadzi dane osobowe zwykłe/wrażliwe. Źródłem danych zwykłych/wrażliwych są:

a)      podmioty, w tym publiczne, współpracujące z GOPS na podstawie przepisów prawa, umów i porozumień przekazują dane osobowe, których są administratorami, w zakresie i w celu realizacji zadań, do których są zobligowani przepisami prawa, umowami lub porozumieniami o współpracy,

b)      podmioty publiczne, współpracujące z GOPS na podstawie przepisów prawa, umów i porozumień w zakresie promocji zatrudnienia i promocji rynku pracy.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-07-18 09:23:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-02 15:22:03
  • Liczba odsłon: 1178
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3334971]

przewiń do góry