PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM   PODROGRAM2017

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI OSÓB DO STATUSU OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCEJ: 

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.

 

SPOSÓB KWALIFIKOWANIA OSÓB DO UCZESTNICTWA W PO PŻ: 

 • OPR i OPL uczestniczące w PO PŻ współpracują z OPS w gminach w zakresie doboru odbiorców lub weryfikacji kwalifikowalności odbiorców końcowych.
 • OPS-y będą wydawać osobom skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać organizacjom listy osób zakwalifikowanych do pomocy z PO PŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób. Przy dokonywaniu kwalifikacji OPS-y powinny brać pod uwagę fakt korzystania z form pomocy finansowanej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020, tak aby zapewnić uzupełniający charakter pomocy z PO PŻ. Ponadto powinny rozpowszechniać informacje o realizacji PO PŻ i wskazywać najbliższe miejsca lub punkty wydawania artykułów spożywczych. Załącznik nr 5 do wytycznych stanowi wzór skierowania wraz z oświadczeniem o dochodach do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ, przy czym OPS wypełnia skierowanie część 5A, natomiast osoba kwalifikowana do przyznania pomocy żywnościowej wypełnia załącznik 5 B wyłącznie, gdy jej aktualna sytuacja życiowa i dochodowa nie jest znana OPS-wi i Ośrodek nie dysponuje aktualnym wywiadem środowiskowym. W sytuacji, gdy OPL udziela dzieciom pomocy żywnościowej jedynie w formie posiłku, wówczas OPS przekazuje do OPL listę dzieci z rodzin uprawnionych do pomocy w ramach PO PŻ niezależnie od skierowania wydanego dla rodziny.

 

 • OPR/OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej korzystając z zał. nr 5 część B. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem zał. nr 5 część A przekazywane są do właściwego ośrodka pomocy społecznej, który potwierdza kwalifikowalność do przyznania pomocy. Oświadczenia o dochodach zał. nr 5 część B przechowywane są we właściwym ośrodku pomocy społecznej. OPS na ich podstawie wystawia skierowania, które są przekazywane do OPR/OPL lub listy osób zakwalifikowanych.

 

 • OPR i OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w PO PŻ na podstawie podpisanego przez osobę oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 6 do wytycznych. Załącznik nr 6 stosuje się wyłącznie do osób bezdomnych. Ponadto, w przypadku przekazywania pomocy żywnościowej wyłącznie na podstawie otrzymanej z OPS listy osób zakwalifikowanych, OPR i OPL zobowiązane są posiadać podpisane przez osoby znajdujące się na tej liście oświadczenia, których wzór stanowi załącznik nr 7 do wytycznych.

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków:

2. Paczka żywnościowa  to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo  a wchodzących  w skład zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych  od września 2017 roku do czerwca 2018 roku obejmuje:

 • groszek z marchewką – 4 kg,
 • fasola biała – 4 kg,
 • koncentrat pomidorowy – 1,76 kg,
 • buraczki wiórki – 1,05 kg,
 • powidła śliwkowe – 1,5 kg,
 • makaron jajeczny – 4,5 kg,
 • makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5  kg,
 • ryż biały – 4 kg,
 • kasza gryczana – 2 kg,
 • herbatniki maślane – 0,6 kg,
 • mleko UHT – 7 l,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający – 2,4 kg,
 • gulasz wieprzowy z warzywami – 1,7 kg,
 • szynka drobiowa – 3 kg,
 • szynka wieprzowa mielona – 2,1 kg,
 • pasztet wieprzowy – 0,64 kg,
 • filet z makreli w oleju – 1,7 kg,
 • cukier biały – 4 kg,
 • olej rzepakowy – 4 l.
 • kabanosy 0,36 kg
 • miód – 0,4 l

Dystrybutorem paczek żywnościowych dla osób i rodzin najuboższych z Gminy Bedlno jest Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Żychlinie.

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-15 09:13:29
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-15 09:13:29
 • Liczba odsłon: 795
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2683294]

przewiń do góry