WÓJT   GMINY   BEDLNO

 

 

działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr IV/24/2007 Rady Gminy Bedlno z dnia 26 marca 2007r   w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi   podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 r .

 

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie:

    “Uczestnictwa zespołów ludowych z terenu gminy Bedlno w XX Prezentacjach Folklorystycznych Pomorza Środkowego w Drawsku Pomorskim poprzez:

  - organizację pobytu w okresie trwania Prezentacji, w tym bazy noclegowej i całodziennego wyżywienia dla uczestników wyjazdu ”

 

( przewidywana kwota dotacji w roku 2007 wynosi 4.000,- )

 

 

TERMIN   REALIZACJI W/W ZADANIA:

 

Zadanie realizowane w okresie od 24 sierpnia do 26 sierpnia 2007r

 

 

OGÓLNE   WARUNKI   REALIZACJI   W/W ZADANIA

 

1.     W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców gminy Bedlno.

2.     Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 264, poz. 2207 )

3.     Przyznanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez Oferentów warunków i kryteriów, o których mowa w ogłoszeniu oraz innych wymogów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z poz. 873 z późn. zm.), a także od wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tegoż zadania.

 

 

TERMIN   SKŁADANIA   OFERT

 

Oferty na realizację w/w zadania w formie pisemnej ( wraz z załącznikami i zgodnie ze wzorem oferty ) należy dostarczyć najpóźniej do dnia 9 sierpnia 2007 r. do Urzędu Gminy Bedlno, pokój nr 4 do godz. 15.00.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem “KONKURS   NA   ZADANIE   Z   ZAKRESU Uczestnictwa zespołów ludowych z terenu gminy Bedlno w XX Prezentacjach Folklorystycznych Pomorza Środkowego w Drawsku Pomorskim “ opatrzoną nazwą i adresem oferenta.

 

 

 

 

WYMOGI   FORMALNE   OFERTY:

 

1.     Złożona oferta musi być wypełniona w sposób przejrzysty i czytelny.

 

2.     Złożona oferta musi być kompletna i zawierać przejrzyste odpowiedzi na wszystkie pytania, jeśli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać “nie dotyczy” lub wpisać liczbę “zero” w przypadku, gdy są to wartości liczbowe.

 

Ponadto oferta powinna zawierać w szczególności:

       szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

       termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

       kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego ,

       informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadania,

       informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

       deklaracje o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

Do oferty w formie załączników należy dołączyć:

 

       aktualny statut organizacji pozarządowej,

       aktualny wyciąg z właściwego rejestru,( ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia)

       zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami ZUS i Urzędu Skarbowego,

       inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.

 

TRYB   I   KRYTERIA   WYBORU   OFERTY:

 

1.     Oferty   rozpatrzy   komisja   konkursowa w dniu 10 sierpnia 2007 r. biorąc pod uwagę następujące kryteria:

- zgodność oferty z zadaniem konkursu,

       doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy w realizowaniu podobnych zadań,

       przedstawiona kalkulacja kosztów zadania,

       dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta,

       dostępność przedsięwzięcia oraz liczba osób objętych projektem.

2.     Informacja o wyborze dokonanym przez Wójta Gminy Bedlno zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bedlno i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bedlno.

3.     Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 10 sierpnia 2007r.

 

OFERTY   WADLIWE   ALBO   NIEKOMPLETNE   POZOSTAWIA   SIĘ   BEZ   ROZPATRZENIA

 

  Dodatkowe informacje uzyskać można w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Bedlnie, tel. (0-24) 282 10 36

 

 

 

                                                           Wójt Gminy Bedlno – mgr inż

Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-07-09 09:32:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-09 09:47:15
  • Liczba odsłon: 750
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674433]

przewiń do góry