UCHWAŁA NR XXVII/198/2010 RADY GMINY BEDLNO z dnia 29 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2010 rok - wykaz *.pdf

Część opisowa - wersja *.pdf

TABELA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY BEDLNO - wersja *.pdf

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - wersja *.pdf

Tabela wydatków do budżetu Gminy Bedlno - wersja *.pdf

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2010 roku -  wersja *.pdf

WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE - wersja *.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. - wersja *.pdf

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII - wersja *.pdf

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2010 - wersja*.pdf

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - wersja *.pdf

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r. - wersja *.pdf

Wydatki  na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy - wersja *.pdf

Plan przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - wersja *.pdf

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH na 2010 rok - wersja *.pdf

Prognoza kwoty długu Gminy Bedlno na 2010 rok i lata następne - wersja *.pdfInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-05 11:36:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-05 11:36:31
  • Liczba odsłon: 794
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2573764]

przewiń do góry