REFERAT FINANSOWY

 

kompetencje referatu:

 1. przygotowanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta

 2. udzielanie pomocy Wójtowi w wykonaniu budżetu Gminy,

 3. zapewnienie obsługi finansowo-księgowej i kasowej urzędu,

 4. uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy.

 5. przygotowanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,

 6. sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,

 7. prowadzenie ksiąg rachunkowych – księgowości budżetowej, księgowości syntetycznej i analitycznej, wykonywaniu planów finansowych,

 8. rozliczanie inwentaryzacji,

 9. dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalenie wyniku finansowego,

 10. przygotowywanie sprawozdań finansowych,

 11. dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

 12. prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,

 13. gromadzenie i przechowywanie deklaracji podatkowych i wykazów od nieruchomości składanych organowi Gminy,

 14. przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,

 15. wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych oraz prowadzenie ich ewidencji i aktualizacja,

 16. przedkładanie Wójtowi projektów decyzji w sprawie podatków od spadków i darowizn,

 17. przygotowywanie danych do projektów akt ów prawnych dotyczących podatków i opłat lokalnych,

 18. przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,

 19. sporządzanie list płac pracowników,

 20. prowadzenie obsługi księgowej OSP.

  

 

SKARBNIK GMINY –  ELŻBIETA CZAJKA 

tel. 24 282-17-78

Kompetencje skarbnika:

1. nadzoruje sprawy finansowe Gminy oraz kieruje pracą Referatu Finansowego

2. przekazuje pracownikom wytyczne do opracowania nie zbędnych informacji związanych z projektem planu budżetowego,

3. przygotowuje projekt budżetu i budżet Gminy,

4. dokonuje analiz budżetu i na bieżąco informuje Wójta o jego realizacji,

5. dokonuje kontroli finansowej i w tym celu przygotowuje i organizuje obieg dokumentów finansowych

6. sporządza sprawozdania finansowe: kwartalne, półroczne i roczne

7. realizuje ustawy:

  •     o finansowaniu gmin,
  •     o dochodach, podatkach i opłacie skarbowej,

8. realizuje budżet Gminy,

9. realizuje zadania i obowiązki wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 maja 1991 roku w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budżetów, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych,

10. zapewnia ochronę mienia komunalnego ( inwentaryzacje ) ,

11. kontroluje wykonanie ustawy o zamówieniach publicznych przy wydatkowaniu środków publicznych,

12. opracowuje zakresy czynności dla pracowników Referatu Finansowego,

13. stara się pozyskiwać środki finansowe z zewnątrz do budżetu Gminy

 

STANOWISKO PRACY DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

– MARZANNA WALCZAK

STANOWISKO PRACY DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I PŁAC

- JOANNA KUNICKA

tel. 282-17-80

STANOWISKO PRACY DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

- ŁUCJA MYSZKOWSKA

tel. 24 282-17-78

 

STANOWISKO PRACY DS. WYMIARU ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH

- ELŻBIETA GRZELAK

tel. 282-17-74

 

STANOWISKO PRACY DS. WINDYKACJI NALEŻNOŚCI

- ANNA FLORCZAK

tel. 282-17-74

 

STANOWISKO PRACY DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I KASY – AGNIESZKA NOWICKA - WĘŻYŃSKA;

tel. 282-17-76

POMOC ADMINISTRACYJNA W REFERACIE FINANSOWYM

- EMILIA WŁODARCZYK

tel. 282-17-74

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kołodziejczyk Zenona
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-30 16:39:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-04-27 12:19:08
  • Liczba odsłon: 3456
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673361]

przewiń do góry