Stypendia szkolne

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w terminie:
od 1 września do 15 września danego roku szkolnego w przypadku uczniów szkół,
od 1 września do 15 października danego roku szkolnego w przypadku słuchaczy kolegiów.

 

Pomoc materialna przysługuje:

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi ,realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu realizacji obowiązku nauki;

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

 

 1. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą
 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, innych pomocy naukowych oraz ubrania i obuwia sportowego.

 

Zgodnie z ustawą uczeń może otrzymać świadczenie wynoszące miesięcznie nie mniej niż 94,40zł i nie więcej niż 236,00 zł.

 

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł

 

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 

 • Dzieciom odbywającym wychowanie  przedszkolne.
 • Dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.
 • Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2.360,00 zł (rocznie). 
 • Uczniowi, który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami)

 

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:

(odpowiednio do sytuacji ucznia)

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

 1. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, nie wymaga się dokumentów do ustalenia sytuacji dochodowej osoby lub rodziny (art. 90n ust.5 Ustawy z dnia 7 września 19911 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
 2. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla pozostałych osób, dokumentami niezbędnymi do ustalenia sytuacji dochodowej osoby lub rodziny są:

 

 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto z ostatniego miesiąca pracy uzyskanych przez danego członka rodziny,
 • zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
 • odcinek emerytury/renty lub wyciąg bankowy oraz decyzja ZUS o przyznaniu emerytury/renty,
 • decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego,
 • decyzja w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego, rodzinnego, pielęgnacyjnego, wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego,
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
  • zaświadczenia z urzędu skarbowego określające sposób opodatkowania oraz wysokość należnego zryczałtowanego podatku dochodowego albo decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
  • dowód opłacania składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
  • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 • pisemne oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu, niepodlegającego opodatkowaniu,
 • zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni, albo nakaz płatniczy na ten rok,
 • zaświadczenie z Urzędu Pracy dot. prawa lub braku prawa do zasiłku oraz zaświadczenia o wysokości (netto) zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium itp. w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w przypadku osoby bezrobotnej lub w przypadku osoby bezrobotnej zarejestrowanej – własnoręczne oświadczenie bezrobotnego o nieuzyskiwaniu dochodów,
 • oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów na rzecz osób w rodzinie (potwierdzone odpisem wyroku sądu i przekazem pocztowym lub wyciągiem bankowym z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku),
 • w przypadku alimentów zasądzonych lecz nieotrzymywanych – aktualne zaświadczenie komornika o braku możliwości ich wyegzekwowania,
 • w przypadku uczących się pełnoletnich członków rodziny – zaświadczenie wystawione przez szkołę potwierdzające posiadanie statusu ucznia,
 • w przypadku studiujących członków rodziny – zaświadczenie wystawione przez uczelnię potwierdzające posiadanie statusu studenta oraz zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium,
 • dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny,
 • inne, mające wpływ na uzasadnienie stanu faktycznego.

 

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-03-08 10:51:28
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-08 10:51:28
 • Liczba odsłon: 1443
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3347318]

przewiń do góry