Zobacz podgałęzie

 

Zarządzenie Nr  99/ 2020

Wójta Gminy Bedlno

z dnia 3 lipca 2020 r.

 

zmieniające  Zarządzenie Nr 91/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia  24 czerwca 2020 roku  w sprawie ogłoszenie   konkursu w celu  wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych.

Na podstawie art. 63 ust.1 i 10 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020, poz. 910), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020  r., poz. 713 ) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. poz.1587) zarządzam, co następuje:

     § 1. W ogłoszeniu o konkursie  na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych, stanowiącym załącznik  do Zarządzenia Nr 91/2020 Wójta Gminy Bedlno z  dnia 24 czerwca 2020 roku   w sprawie  ogłoszenia   konkursu w celu  wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych , w rozdziale III. ust.1 pkt 4 litera a otrzymuje następujące brzmienie:

„ a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie pięciu lat pracy lub„

     § 2. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bedlno,
  2. na stronie internetowej Urzędu Gminy Bedlno
  3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bedlno,
  4. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Łodzi.

     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Bedlno 

Józef Ignaczewski

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-07-03 14:47:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-07-08 13:04:28
  • Liczba odsłon: 3054
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680123]

przewiń do góry