WÓJT GMINY BEDLNO

działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 roku Nr 70, poz. 473)

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zorganizowania wypoczynku letniego dla 7 dzieci ze szczepu Bedlno.

 

Przewidywana kwota dotacji na realizację zadania wynosi  4550,00 zł.

 

1. Termin realizacji:

15-29 lipiec 2007 roku.

 

2. Warunki realizacji zadania:

- posiadanie przez organizację kwalifikacji zawodowych, organizacyjnych, technicznych oraz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć, pozwalających na prawidłowe wykonanie zadania

- w programie wypoczynku należy umieścić zajęcia profilaktyczne z zakresu uzależnień, w szczególności uzależnienia od alkoholu i narkotyków;

- organizatorzy wypoczynku są zobowiązani do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej, w tym kadry posiadającej odpowiednie uprawnienia pedagogiczne;

- organizatorzy zobowiązani są do zapewnienia całodziennego wyżywienia i bazy noclegowej;

 

3. Formalne wymogi oferty:

- w otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

- rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( DzU. Nr 264, poz 2207 ).

- oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, pod rygorem jej odrzucenia. Oświadczenie woli powinno być potwierdzone pieczęcią oferenta. W przypadku istnienia upoważnień  do podpisywania dokumentów winny być one dołączone do oferty.

- oferta powinna zawierać spis załączników.

- wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być datowane i parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty.

- poszczególne strony oferty winny być ponumerowane i zaparafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę.

- przedstawione załączniki muszą być potwierdzone za zgodności z oryginałem, jeśli oryginałami nie są.

- oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- oferty nieczytelne, niekompletne, nie spełniające wymagań formalnych lub złożone po terminie zostaną odrzucone.

- jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie.

- oferty złożone nie podlegają uzupełnianiu ani korekcie.

- przyznanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez Oferentów warunków i kryteriów, o których mowa w ogłoszeniu oraz innych wymogów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz 873 z poz. 873 z późn. zm.), a także od wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tegoż zadania

- złożona oferta musi być kompletna, i zawierać przejrzyste odpowiedzi na wszystkie pytania, w miejsca, które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „nie dotyczy”.

- do oferty należy dołączyć szczegółowy plan wypoczynku i kosztorys.

 

Ponadto oferta powinna zawierać w szczególności:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

- termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym - wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

4. Do oferty w formie załączników należy dołączyć:

- aktualny statut organizacji pozarządowej,

- aktualny wyciąg z właściwego rejestru,( ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia)

- zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami ZUS i Urzędu Skarbowego,

- inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.

 

5. Termin składania ofert:

- oferty na realizację w/w zadania w formie pisemnej (wraz z załącznikami i zgodnie ze wzorem oferty) należy dostarczyć najpóźniej do dnia 2 lipca 2007 r. do Urzędu Gminy Bedlno, pokój nr 19A do godz. 15.00.

- ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na zadanie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych opatrzoną nazwą i adresem oferenta.

 

6. Tryb  i  kryteria  wyboru  oferty:

1.    Oferty  rozpatrzy  komisja  konkursowa w dniu 3 lipca 2007 roku biorąc pod uwagę następujące kryteria:

- zgodność oferty z zadaniem konkursu,

- doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy w realizowaniu podobnych zadań,

- dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta,

- wartość merytoryczna (atrakcyjność dla odbiorców).

2.    Informacja o wyborze dokonanym przez Wójta Gminy Bedlno zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bedlno i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bedlno.

3.    Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 4 lipca 2007r

 

Dodatkowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Bedlno, pokój nr 19A ( tel 024 2821765)

 

Wójt Gminy Bedlno – mgr inż Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-06-01 12:04:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-01 12:04:22
  • Liczba odsłon: 964
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3334980]

przewiń do góry