Karta Dużej Rodziny

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1863 , z 2015 roku poz.1359 z 2016 r.,poz.195 )

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej , przez którą rozumie się rodzinę , w której rodzic ( rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

Karta jest przyznawana :

1.       rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;

2.       dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;

3.       dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do 30 września następującego po końcu roku szkolnego , w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego , w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce , zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem , o którym mowa w art.10 ust.4 pkt 4 , nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

4.        dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności , w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;

5.       dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6.       osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu

 dziecka , o którym mowa w art.37 us.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego , w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce ,lub do końca roku akademickiego , w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce , zgodnie z oświadczeniem , o którym mowa w art. 10 ust.4 pkt 4 , nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 . roku życia.

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi , którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władze rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej , chyba ,że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka , w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

 Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio,

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Wykaz uprawnień oraz instytucji albo podmiotów , o których mowa w art.23 ust. 1, minister właściwy do spraw rodziny zamieszcza na stronie internetowej urzędu go obsługującego. Wykaz jest aktualizowany każdorazowo w przypadku zmiany uprawnień lub instytucji albo podmiotów , które uprawnienia te przyznały.

Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Przyznanie Karty nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Składając wniosek o przyznanie Karty - przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty w szczególności :

1)      w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2)      w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3)      w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4)      w przypadku dzieci powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce  ;

5)      w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w  wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności ;

6)      w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

7)      w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka ,o którym mowa w art.37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka .

Zmiana danych zawartych w Karcie oraz miejsca zamieszkania wymaga przyznania nowej Karty .

Partnerzy Karty Dużej Rodziny  - link rodzina.gov.pl

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-03-08 10:50:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-08 10:50:49
  • Liczba odsłon: 1139
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3338524]

przewiń do góry