POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce Prywatności:

RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie .

Ograniczenie przetwarzania - oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

Profilowanie - oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Administrator Danych Osobowych - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Podmiot przetwarzający - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora .

Odbiorca - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.

Strona trzecia - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, Administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia Administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe .

Zgoda osoby, której dane dotyczą - oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wyrażenie woli przez osobę, której dane dotyczą, w formie pisemnego oświadczenia, upoważniającego do przetwarzania danych osobowych .

Naruszenie ochrony danych osobowych - oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych .

Osoba upoważniona – osoba posiadająca upoważnienie wydane przez Administratora danych osobowych lub uprawnioną przez niego osobę i dopuszczona jako użytkownik do przetwarzania danych osobowych, także w systemie teleinformatycznym w zakresie wskazanym w upoważnieniu.

Osoba nieuprawniona - rozumie się przez to osobę nie uprawnioną przy przetwarzaniu danych osobowych (z wyłączeniem osoby uprawnionej do ich przeglądania i przetwarzania na mocy odrębnych przepisów), a także osobę, której dane osobowe nie podlegają przetwarzaniu we właściwych zbiorach danych .

Użytkownik – osoba fizyczna, która odwiedza stronę internetową.

Administratorem Danych Osobowych jest:

GMINA BEDLNO

 

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych

od 01 stycznia 2019 roku

pełni Pani  Dorota Wiosetek - Kancelaria Prawnicza  w Kutnie, Aleje ZHP 3/21 tel. 603 914 003, e-mail wioszuk@wp.pl

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.

Dane osobowe przetwarzane są:

zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

w zakresie i w celu zgodnym ze zgodą na udostępnienie danych osobowych na stronie internetowej.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:

żądania dostępu danych osobowych,

żądania sprostowania danych osobowych,

żądania usunięcia danych osobowych,

żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

żądania przeniesienia danych osobowych do innego podmiotu,

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,

wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( ul. Stawki nr 2, 00-193 Warszawa) - w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora Danych Osobowych.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

Strona internetowa używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzanych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzania, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny, aby usprawnić funkcjonowanie strony internetowej zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszej strony internetowej, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Profilpas Polska w celu optymalizacji działań.

Na naszej stronie internetowej korzystamy z następujących plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych na stronie internetowej,

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywanie do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelnienia w ramach serwisu,

„wydajnościowe” pliki cookies – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej,

„funkcjonalne” pliki cookies – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień, np. wyglądu strony internetowej,

„reklamowe” pliki cookies – umożliwiające dostarczenie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-07-31 16:52:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-02 15:19:45
  • Liczba odsłon: 1297
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3332647]

przewiń do góry