Zarządzenie nr 1/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie: Wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa wobec Wójta Gminy Bedlno.

Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie: Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie.

Zarządzenie nr 3/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie: Zmiany Zarządzenia Nr 161/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rad Sołeckich.

Zarządzenie nr 4/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie: Komisyjnego przekazania kasy Urzędu Gminy.

Zarządzenie nr 5/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie: Zmiany Zarządzenia nr 147/2018 Wójta Gminy Bedlno 6 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wzoru wniosku i terminów składania wniosków o dofinansowanie kosztów usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bedlno.

Zarządzenie nr 6/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: Planu finansowego budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2019 roku.

Zarządzenie nr 7/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: Wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: Wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych na 2019 rok.

Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na rok 2019.

Zarządzenie nr 10/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: Upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Bedlno.

Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 8 lutego2019 r. w sprawie: Wzoru umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności oraz programu działania Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie.

Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie: Komisyjnego przekazania kasy Urzędu Gminy.

Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie: Ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlno.

Zarządzenie nr 14/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie: Powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: Prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żeronicach.

Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: Ustalenia harmonogramu czynności oraz szczegółowych terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Bedlno jest organem prowadzącym na rok szkolny 2019/2020.

Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: Wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu gminy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: Wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu gminy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie: Wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Bedlno.

Zarządzenie nr 21A/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie: Powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałań Przemocy w Rodzinie.

Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie: Zmian do budżetu Gminy Bedlno na 2019 rok w zakresie dotacji celowej.

Zarządzenie nr 22/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2019 rok w zakresie dotacji celowej.

Zarządzenie nr 23/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie: Powołania komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dotyczącego usługi przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu i odwołania komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dotyczącego zakupu oraz dostawy 24 szt. Laptopów z ekranem dotykowym wraz z pakietem biurowym w ramach projektu: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców kujawsko – pomorskiego i łódzkiego.

Zarządzenie nr 24/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żeronicach.

Zarządzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie: Powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dotyczącego „Usuwania im unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno w 2019 roku.”

Zarządzenie nr 26/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: Powołania Zespołu do spraw wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze Gminy Bedlno na posłów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.

Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: Zmian w planie finansowy Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 29/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 30/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 31/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w sportu w 2019 roku.

Zarządzenie nr 32/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie: Ustalenia wysokości prewspółczynnika proporcji VAT do stosowania jednostce samorządu terytorialnego w Gminie Bedlno na 2019 rok dla Urzędu Gminy Bedlno.

Zarządzenie nr 33/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie: Przeprowadzenia konsultacji społecznych z Mieszkańcami Gminy Bedlno w sprawie projektu zmian do Statutów Sołectw Gminy Bedlno.

Zarządzenie nr 34/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 35/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 36/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie: Powoływania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z remontem świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo.

Zarządzenie nr 37/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno ma 2019 rok.

Zarządzenie nr 38/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 39/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie: Komisyjnego przekazani kasy Urzędu Gminy

Zarządzenie nr 40/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie: Zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Bedlno ma lata 2019 – 2022

Zarządzenie nr 41/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie: Ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zarządzenie nr 42/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie: Powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zarządzenie nr 43/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie: Wyodrębnienia zasad rachunkowości oraz ustalenia planu kont dla Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko – pomorskiego i łódzkiego.

Zarządzenie nr 44/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 45/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie: Zmian w polanie finansowym Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 46/3029 Wójta Gminy Bedlno z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie: Wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie nr 47/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie: Powołania komisji do odbioru remontów bieżących i inwestycji

Zarządzenie nr 48/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 49/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 50/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 51/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: Powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: „Rozwój kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę halową, tenisa stołowego”.

Zarządzenie nr 52/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 53/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 54/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie: Powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie.

Zarządzenie nr 55/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie: Przyjęcia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Bedlno na rok 2019.

Zarządzenie nr 56/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie: Ustalenia Regulaminu przeprowadzenia konkursu na „Najpiękniejszy ogródek w Gminie Bedlno”.

Zarządzenie nr 57/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie: Określenia terminu naliczenia inkasa za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zarządzenie nr 58/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie: Powołania Komisji do likwidacji mienia Urzędu Gminy w Bedlnie.

Zarządzenie nr 59/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie: Powołania zespołu projektowego ds. realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko – pomorskiego i łódzkiego”.

Zarządzenie nr 60/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie: Wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Bedlno.

Zarządzenie nr 61/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno ma 2019 rok.

Zarządzenie nr 62/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 63/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie: Przedstawienia Radzie Gminy Raportu o stanie Gminy Bedlno za rok 2018.

Zarządzenie nr 64/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 65/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 66/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie: Powołania Komisji do brakowania oraz postępowania w przypadku zaginięcia druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

Zarządzenie nr 67/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie: Wprowadzenia „Regulaminu przeprowadzenia dialogu technicznego dla Gminy Bedlno”.

Zarządzenie nr 68/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 69/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie: Rozłożenia ma raty zaległości z tytułu opłat za wodę.

Zarządzenie nr 70/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 71/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: Powołania komisji do rozliczenia zużycia opału w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

Zarządzenie nr 72/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie: Skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Bedlnie na okres upałów.

Zarządzenie nr 73/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno ma 2019 rok.

Zarządzenie nr 74/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 75/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: Powołania Komisji do wykonania przeglądu autobusów marki Autosan, które są dzierżawione oraz spisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

Zarządzenie nr 76/2019 Wójta Gminy Bedlno – Odstąpiono od wydania Zarządzenia Nr 76/2019 z dn. 27.06.2019 roku.

Zarządzenie nr 77/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie: Powołania zespołu opiniującego w celu rozpatrzenia oferty na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych – p.n. zorganizowanie wypoczynku letniego w postaci dofinansowania do obozu harcerskiego dla 3 dzieci ze szczepu Bedlno.

Zarządzenie nr 78/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 79/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 80/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie: Powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. : „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i destruktywnych dróg gminnych”.

Zarządzenie nr 81/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie: Sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego (aukcji) pojazdu stanowiącego własność Gminy Bedlno oraz powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 82/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie: Powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego p: „Budowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bedlno, Gmina Bedlno”.

Zarządzenie nr 83/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie: Ustalenia planu kont dla projektu lokalnego pod nazwą: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stanisławice”.

Zarządzenie nr 84/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie: Ustalenia planu kont dla projektu lokalnego pod nazwą: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomczyce”.

Zarządzenie nr 85/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie: Ustalenia planu kont dla projektu lokalnego pod nazwą: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Załusin”.

Zarządzenie nr 86/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 87/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej w ramach „Najpiękniejszy ogródek w Gminie Bedlno”.

Zarządzenie nr 88/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie za rok 2018.

Zarządzenie nr 89/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 90/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 91/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie: Powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żeronicach.

Zarządzenie nr 92/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie: Udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żeronicach.

Zarządzenie nr 93/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie: Przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu „Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.”

Zarządzenie nr 94/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 95/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie: Przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bedlno, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych za I półrocze 2019 roku.

Zarządzenie nr 96/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie: Komisyjnego przekazania kasy Urzędu Gminy.

Zarządzenie nr 97/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie: Powołania Zespołu do spraw wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem na obszarze Gminy Bedlno wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zarządzenie nr 98/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie: Określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bedlno.

Zarządzenie nr 99/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie: Powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie nr 100/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 101/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: Powołania Zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli na stanowisku pracy ds. ograniczenia bezrobocia.

Zarządzenie nr 102/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: Powołanie na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie.

Zarządzenie nr 103/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: Ustalenia zasad wynagrodzenia Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie.

Zarządzenie nr 104/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: Powołania Komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie.

Zarządzenie nr 105/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 106/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 107/2019 Wójta Gminy Bedlno – Odstąpiono od wydania Zarządzenia Nr 107/2019 z dn. 30.08.2019 roku.

Zarządzenie nr 108/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 2 września 2019 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 109/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 2 września2019 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 110/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 9 września 2019 r. w sprawie: Wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bedlno.

Zarządzenie nr 111/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 9 wrześna2019 r. w sprawie: Powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytań ofertowych na: 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Plecka Dąbrowa.  2.Budowa sieci wodociągowej
w miejscowości Załusin.  3.Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wojszyce Kazimierówka.

Zarządzenie nr 112/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 9 września 2019 r. w sprawie: Powołania zespołu spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w formie spisu z natury środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz innych składników pozostających na stanie osób przekazujących mienie.

Zarządzenie nr 113/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 10 września 2019 r. w sprawie:  Powołania zespołu do rozmów w ogłoszonym Dialogu Technicznym.

Zarządzenie nr 114/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 11 września2019 r. w sprawie:  Ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zarządzenie nr 115/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 11 września 2019 r. w sprawie: Powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zarządzenie nr 116/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 11 września 2019 r. w sprawie:  Ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zarządzenie nr 117/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 11 września2019 r. w sprawie: Komisyjnego przekazania kasy Urzędu Gminy.

Zarządzenie nr 118/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 13 września 2019 r. w sprawie: Powołania komisji do odbioru remontów bieżących i inwestycji.

Zarządzenie nr 119/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 12 września2019 r. w sprawie: Założeń i materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Bedlno na rok 2020 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2023 oraz terminu ich opracowania przez jednostki organizacyjne.

Zarządzenie nr 120/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 13 września 2019 r. w sprawie: Ustalenia planu kont dla dopłaty w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Zarządzenie nr 121/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 13 września 2019 r. w sprawie: Ustalenia planu kont dla zadania pn. „Modernizacja, doposażenie i rozbudowa stadionu sportowego w Pniewie”.

Zarządzenie nr 122/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 13 września 2019 r. w sprawie: Ustalenia planu kont dla zadania pn. „Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przez pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Zarządzenie nr 123/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 16 września 2019 r. w sprawie: Wprowadzenia Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Gminy Bedlno.

Zarządzenie nr 124/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 16 września 2019 r. w sprawie: Wprowadzenia w Urzędzie Gminy Bedlno Regulaminu okresowej oceny pracowników Urzędu Gminy Bedlno oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 125/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 16 września 2019 r. w sprawie: Powołania komisji do wykonania przeglądu stanu technicznego autobusów marki Autosan, które są wydzierżawione oraz spisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

Zarządzenie nr 126/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 16 września2019 r. w sprawie: Powołania komisji do odbioru robót na wykopie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych i destruktywnych dróg gminnych mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco na terenie Gminy Bedlno.

Zarządzenie nr 127/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 17 września 2019 r. w sprawie: Powołania Komisji do odbioru zadania pn.: „Budowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bedlno, Gmina Bedlno”.

Zarządzenie nr 128/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 17 września 2019 r. w sprawie: Okresowej oceny pracowników Urzędu Gminy Bedlno oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 129/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 20 września 2019 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 130/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 20 września 2019 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 131/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 20 września 2019 r. w sprawie: Komisyjnego przekazania kasy Urzędu Gminy.

Zarządzenie nr 132/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 20 września 2019 r. w sprawie: Zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych.

Zarządzenie nr 133/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 27 września 2019 r. w sprawie: Zmiany Zarządzenia Nr 101/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli na stanowisku ds. ograniczenia bezrobocia.

Zarządzenie nr 134/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 135/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 136/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 2 października 2019 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 137/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 2 października 2019 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 138/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 8 października 2019 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 139/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 8 października 2019 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 140/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 9 października 2019 r. w sprawie: Powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających  azbest z terenu Gminy Bedlno w 2019 roku”.

Zarządzenie nr 141/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 14 października 2019 r. w sprawie: Powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie.

Zarządzenie nr 142/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 14 października 2019 r. w sprawie: Powołania Komisji do odbioru Strefy Aktywności przy Szkole Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie.

Zarządzenie nr 143/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 18 października 2019 r. w sprawie:  Powołania komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na: 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bedlno i Szewce Nagórne.

Zarządzenie nr 144/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 24 października 2019 r. w sprawie: Powołania komisji do odbiorów częściowych i końcowych zadań pod nazwą: 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Plecka Dąbrowa. 2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Załusin. 3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wojszyce.

Zarządzenie nr 145/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 25 października 2019 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 146/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 25 października 2019 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 147/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 25 października 2019 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 148/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 października 2019 r. w sprawie: Wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności w Gminie Bedlno i jej jednostkach organizacyjnych.

Zarządzenie nr 149/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 października 2019 r. w sprawie: Powołania komisji przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia.

Zarządzenie nr 150/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 października 2019 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 151/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 października 2019 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 152/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 października2019 r. w sprawie: Wycofania i przekazania do złomowania samochodu ciężarowego marki Żuk będącego własnością Gminy Bedlno.

Zarządzenie nr 153/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 października 2019 r. w sprawie: Powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie.

Zarządzenie nr 154/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 października 2019 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 155/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 października 2019 r. w sprawie:  Zmian na planie finansowym Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 156/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 05 listopada 2019 r. w sprawie: W zakresie realizacji zadań z ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zarządzenie nr 157/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 05 listopada 2019 r. w sprawie: Powołania zespołu spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w formie spisu z natury środków trwałych oraz innych składników pozostających na stanie osób przekazujących mienie.

Zarządzenie nr 158/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 04 listopada 2019 r. w sprawie: Zmiany Zarządzenia Nr 101/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli na stanowisku ds. ograniczenia bezrobocia.

Zarządzenie nr 159/2019 Wójta  Gminy Bedlno z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie: Komisyjnego przekazania kasy Urzędu Gminy.

Zarządzenie nr 160/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 161/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 162/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie: Przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Bedlno na rok 2020.

Zarządzenie nr 163/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie: Przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2010 – 2023.

Zarządzenie nr 164/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie: Powołania komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na: Przygotowania i dostarczenie gorących posiłków (zupa z wkładką bądź drugie danie) dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 165/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie: Powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. : Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Bedlno do ośrodków – placówek opiekuńczo – wychowawczych”.

Zarządzenie nr 166/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 167/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 168/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie: Wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 134/2017 Wójta Gminy Bedlno w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w Bedlnie.

Zarządzenie nr 169/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie: Wprowadzenia zmian w Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze wprowadzonym Zarządzeniem nr 2/2009 Wójta Gminy Bedlno z 9 stycznia 2009 r. i zmian wprowadzonych Zarządzeniem nr 146/2018 Wójta Gminy z dnia 2 grudnia 2018 roku.

Zarządzenie nr 170/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie: Wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 110/2019 Wójta Gminy Bedlno w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bedlno.

Zarządzenie nr 171/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie: Powołania komisji do odbiorów końcowego zadania pod nazwą: „Modernizacja, doposażenie i rozbudowa stadionu sportowego w Pniewie”.

Zarządzenie nr 172/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie: Powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

Zarządzenie nr 173/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 174/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 175/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na rok 2019.

Zarządzenie nr 176/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie:  Powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie nr 177/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie: Ustalenia dnia wpłaty wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2019.

Zarządzenie nr 178/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie: Powołania komisji do odbioru remontów bieżących i inwestycji.

Zarządzenie nr 179/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie: Przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie nr 180/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 181/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie:  Powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 182/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie: Powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru i oceny kandydatów na stanowisko urzędnicze – inspektora ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

Zarządzenie nr 183/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie: Powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pana Andrzeja Tarki.

Zarządzenie nr 184/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie: Wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 110/2019 Wójta Gminy Bedlno w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bedlno.

Zarządzenie nr 185/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie:  Powołania Komisji do likwidacji mienia Urzędu Gminy w Bedlnie.

Zarządzenie nr 186/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie: Powołania Komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 187/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 188/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie: Wprowadzenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Bedlno.

Zarządzenie nr 189/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie:  Gospodarki transportowej i paliwowej Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie Gminy Bedlno.

Zarządzenie nr 190/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie:  Wprowadzenia zmian do planu kont.

Zarządzenie nr 191/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 192/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: Zmiany w planie finansowym Gminy Bedlno na rok 2019.

Zarządzenie nr 193/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: Powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru i oceny kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Sekretarz Gminy.

Zarządzenie nr 194/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: Wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 16/2009 Wójta Gminy Bedlno w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Bedlno.

Zarządzenie nr 195/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: Zmiany zarządzenia Nr 144/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 24.10.2019 roku.

Zarządzenie nr 196/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: Powołania komisji do końcowego odbioru robót budowlanych polegających na realizacji zadania pn.:”Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i destruktywnych dróg gminnych”.

Zarządzenie nr 197/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: Określenia wzoru wniosku i terminów składania wniosków o dofinansowanie kosztów usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bedlno.

Zarządzenie nr 198/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 199/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 200/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2019 rok.

Zarządzenie nr 201/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie: Powoływania komisji do wykonania przeglądu dzierżawionych autobusów marki Autosan oraz spisania protokołów zdawczo – odbiorczych.

Zarządzenie nr 202/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie: Powołania komisji do rozliczenia zużycia opału w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

Zarządzenie nr 203/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie: Przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.

Zarządzenie nr 204/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie: Wyznaczenie osoby wykonującej czynności z zakresu prawa wobec Wójta Gminy Bedlno.

Zarządzenie nr 205/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie:  Powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-03-22 14:03:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-28 15:22:37
  • Liczba odsłon: 1187
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3338787]

przewiń do góry