Zarządzenie nr 1/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie: Zmiany Zarządzenia Nr 144/2017 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia terminów płatności za pobraną wodę, wyznaczenia osób upoważnionych do zbierania należności z tego tytułu.

Zarządzenie nr 2/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie: Powołania Komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 3/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie: Powołania komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na zakup paliw do samochodów strażackich i innych pojazdów stanowiących własność Gminy Bedlno oraz sprzętu będącego własnością szkół znajdujących się na terenie Gminy Bedlno lub będących w ich dyspozycji.

Zarządzenie nr 3a/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie: Planu finansowego budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2020 roku.

Zarządzenie nr 4/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie: Powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą: Budowa nitki wodociągowej w miejscowości Bedlno – Szewce Nagórne.

Zarządzenie nr 5/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie:  Umorzenia zaległości i odsetek zaległości z tytułu opłat za wodę.

Zarządzenie nr 6/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie: Wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Bedlno.

Zarządzenie nr 7/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie: Upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Bedlno.

Zarządzenie nr 8/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie:  Ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Zarządzenie nr 9/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: Ustanowienia pełnomocnika ds. obsługi informatycznej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bedlno zarządzonych na dzień 8 marca 2020 roku.

Zarządzenie nr 10/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie: Wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

Zarządzenie nr 11/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 12/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 13/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie: Zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zarządzenie nr 13a/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 14/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie: Powołania Komisji.

Zarządzenie nr 15/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie: Upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Bedlnie do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach uzupełniających do rady Gminy Bedlno zarządzonych na dzień 8 marca 2020 roku.

Zarządzenie nr 16/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie: Powołania komitetu ds. organizacji DOŻYNEK GMINNO – POWIATOWYCH.

Zarządzenie nr 17/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie: Powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Bedlnie dla stanowisk: Kierownik Referatu Inwestycyjno – Gospodarczego.

Zarządzenie nr 18/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie: Powołania komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dotyczącego „Usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno w 2020 roku”.

Zarządzenie nr 19/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie: Wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie nr 20/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie: Ustalenia wysokości prewspółczynnika proporcji VAT do stosowania w jednostce samorządu terytorialnego w Gminie Bedlno na 2020 rok dla Urzędu Gminy Bedlno .

Zarządzenie nr 21/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie: Wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem na obszarze Gminy Bedlno wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.

Zarządzenie nr 22/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie: Wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 110/2019 Wójta Gminy Bedlno w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bedlno.

Zarządzenie nr 23/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie: Powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Biura Rady, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego.

Zarządzenie nr 24/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 25/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 26/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno  na 2020 rok.

Zarządzenie nr 27/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 28/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie: Ustanowienia operatora informatycznej obsługi obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Bedlnie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bedlno zarządzonych na dzień 8 marca 2020 roku.

Zarządzenie nr 29/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie: Ochrony lokalu obwodowej komisji wyborczej w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bedlno zarządzonych na dzień 8 marca 2020 r.

Zarządzenie nr 30/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie: Powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie nr 31/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie: Powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Inwestycyjno – Gospodarczego w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

Zarządzenie nr 32/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 33/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 34/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie: Zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy w Bedlnie w związku z epidemią zakażenia koronawirusem SARS-Co V-2, a w szczególności koniecznością zapewnienia ochrony zdrowia interesantów i pracowników Urzędu przed ewentualnym zarażeniem.

Zarządzenie nr 35/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie: Uchylenia Zarządzenia nr 32/2020 z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 36/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie: Uchylenia Zarządzenia nr 33/2020 z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 37/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 marca 2020 r.  w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 38/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 38A/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie: Powołanie Komisji do dokonania odbioru końcowego robót zadania pn.: „Zakup wyposażenia  do świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębowa Góra”.

Zarządzenie nr 39/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury z Bedlnie na rok 2019.

Zarządzenie nr 40/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie: Przeprowadzenia audytu wewnętrznego o charakterze zapewniającym, zgodnie z art. 274 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w Urzędzie Gminy Bedlno.

Zarządzenie nr 41/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 42/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 43/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie: Wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Gminy Bedlno.

Zarządzenie nr 44/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie: Uchylenia zarządzenia Wójta Gminy Bedlno w sprawie zasad realizacji zamówień publicznych Gminy Bedlno i podległych jednostek budżetowych w związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT.

Zarządzenie nr 45/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 46/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 47/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie: Zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla oddziałów przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno.

Zarządzenie nr 48/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie: Ustalenia planu kont  w celu realizacji zadania: „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaroszówka i miejscowości Grabów oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bedlno” oraz planu kont dla projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Zarządzenie nr 49/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie: Wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 2/2009 Wójta Gminy Bedlno z dnia 09 stycznia 2009 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze obowiązujący w Urzędzie Gminy Bedlno.

Zarządzenie nr 49A/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie: Powołania Komisji do dokonania odbioru końcowego instalacji systemu selektywnego powiadomienia dla OSP Tomczyce w ramach przedsięwzięcia pn: „Dofinansowanie do zakupów systemu selektywnego powiadamiania dla OSP Tomczyce”.

Zarządzenie nr 50/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie: Powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

Zarządzenie nr 51/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 52/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie:  Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzeniu nr 53/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie:  Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 54/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie:  Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 55/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie:  Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 56/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie: Powołania Komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 57/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 07 maja 2020 r. w sprawie: Przyjęcia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bedlno oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bedlno na rok 2020.

Zarządzenie nr 58/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie: Uchylenie Zarządzenia nr 45/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 59/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie: Uchylenia Zarządzenia nr 46/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 60/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 61/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 62/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie: Odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szewcach Nadolnych.

Zarządzenie nr 63/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie: Powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla stanowiska: zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego/Inspektora ds. kadr w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

Zarządzenie nr 64/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie: Powołania komisji do odbioru naprawy samochodu pożarniczego Tatra o nr rej. EKU 7R26, będącego na stanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewie.

Zarządzenie nr 65/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie:  Wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Sołtysa Sołectwa Annetów.

Zarządzenie nr 66/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie: Umorzenia zaległości z tytułu opłat za wodę.

Zarządzenie nr 67/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie: Wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Zarządzenie nr 68/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 69/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 70/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 71/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie: Przedstawienia Radzie Gminy Raportu o stanie Gminy Bedlno na 2019 rok.

 Zarządzenie nr 72/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.

Zarządzenie nr 73/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 74/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 75/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie: Wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem na obszarze Gminy Bedlno wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.

Zarządzenie nr 76/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie: Powołania Gminnego Biura Spisowego w Bedlnie.

Zarządzenie nr 77/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie: Powołania Komisji do odbioru remontów bieżących i inwestycji.

Zarządzenie nr 78/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie: Ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zarządzenie nr 79/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie: Powołania komisji do rozliczenia zużycia opału w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

Zarządzenie nr 80/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie: Komisyjnego przekazania kasy Urzędu Gminy.

Zarządzenie nr 81/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 82/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 83/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 84/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie: Powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zarządzenie nr 85/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie: Powołania Komisji do likwidacji mienia Urzędu Gminy w Bedlnie.

Zarządzenie nr 86/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie: Zmiany Zarządzenia Nr 43/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Gminy Bedlno.

 Zarządzenie nr 87/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie: Ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zarządzenie nr 88/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie: Szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym w czasie głosowania, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zarządzenie nr 89/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 90/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 91/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie: Ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych.

Zarządzenie nr 92/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie: Ustalenia planu kont dla zadania: „Utworzenie w 2020 roku 16 nowych miejsc opieki z Żłobku nr 1 w Bedlnie, Bedlno 31A”

Zarządzenie nr 93/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie: Wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności oraz powołania Zespołu.

Zarządzenie nr 94/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 95/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 96/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie:  Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 97/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 98/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 99/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie:  Zmieniające Zarządzenia Nr 91/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie: Ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych.

Zarządzenie nr 100/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie:  Szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym w czasie głosowania, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku, w ponownym głosowaniu zarządzonym na dzień 12 lipca 2020 r.

Zarządzenie nr 101/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 7 lipa 2020 r. w sprawie: Wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu praca pracy wobec Wójta Gminy Bedlno.

Zarządzenie nr 102/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 103/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 104/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych.

Zarządzenie nr 105/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie: Ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Bedlno w zamian za święto przypadające w sobotę.

Zarządzenie nr 106/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 107/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 108/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 109/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie: Ustalenia planu kont dla zadania pn. „Modernizacja, doposażenie salki gimnastycznej i boisk sportowych w Szkole Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie”.

Zarządzenie nr 110/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie: Wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 110/2019 Wójta Gminy Bedlno w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bedlno.

Zarządzenie nr 111/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie: Powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

Zarządzenie nr 112/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie: Powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. księgowości budżetowej i płac w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

Zarządzenie nr 113/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie: Regulaminu pracy Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych.

Zarządzenie nr 114/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie: Powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 115/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 116/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 117/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 118/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 119/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie: Ustalenia planu kont dla projektu lokalnego pod nazwą: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Szewce Nadolne”.

Zarządzenie nr 120/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 27 lipca 2020 r.  w sprawie:  Ustalenia planu kont dla projektu lokalnego pod nazwą: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Orłów – Kolonia”.

Zarządzenie nr 121/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie: Ustalenia planu kont dla projektu lokalnego pod nazwą: „Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Groszki”.

Zarządzenie nr 122/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie: Ustalenia planu kont dla projektu grantowego pn. „ Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Zarządzenie nr 123/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie: Powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 124/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy” w Gminie Bedlno.

Zarządzenie nr 125/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie: Zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyboru sołtysa w wyborach uzupełniających w sołectwie Annetów.

Zarządzenie nr 126/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 127/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 128/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie: Zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych.

Zarządzenie nr 129/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie: Wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 188/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

Zarządzenie nr 130/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie: Wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 110/2019 Wójta Gminy Bedlno w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bedlno.

Zarządzenie nr 131/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie: Powierzenia stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych.

Zarządzenie nr 132/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie: Udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu.

Zarządzenie nr 133/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie:  Powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla stanowiska Podinspektora ds. obsługi Biura Rady, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy Bedlno.

Zarządzenie nr 134/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 135/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 136/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 137/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: Umorzenia odsetek i rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłat za wodę.

Zarządzenie nr 138/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 139/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: Powołania Komisji do odbioru zadań: przebudowa sieci wodociągowej miejscowości Jaroszówka i miejscowości Garbów oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bedlno w ramach złożonego wniosku o przyznanie pomocy na operacje pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaroszówka i miejscowości Garbów oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bedlno”.

Zarządzenie nr 140/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie: Powołania komisji do odbioru „Punktu Dydaktycznego” utworzonego przy Szkole Podstawowej w Bedlnie”.

Zarządzenie nr 141/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 7 września 2020 r. w sprawie: Założeń i materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Bedlno na 2021 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 -  2024 oraz terminów ich opracowania przez jednostki operacyjne.

Zarządzenie nr 142/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 7 września 2020 r. w sprawie: Zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zarządzenie nr 143/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 7 września 2020 r. w sprawie: Wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Bedlno.

Zarządzenie nr 144/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 15 września 2020 r. w sprawie: Przeprowadzenia inwentaryzacji i przekazania kasy w Urzędzie Gminy Bedlno.

Zarządzenie nr 145/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 15 września 2020 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 146/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 15 września 2020 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 147/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 28 września 2020 r. w sprawie: Odwołania ze stanowiska Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie.

Zarządzenie nr 148/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 28 września 2020 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 149/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 września 2020 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 150/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 września 2020 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 151/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 5 października 2020 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 152/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 5 października 2020 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 153/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 5 października 2020 r. w sprawie: Powołania komisji do odbioru remontów bieżących, modernizacji i inwestycji.

Zarządzenie nr 154/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 6 października 2020 r. w sprawie: Powołania Komisji Przetargowych na sprzedaż nieruchomości gminnej.

Zarządzenie nr 155/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 13 października 2020 r. w sprawie: Powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie.

Zarządzenie nr 156/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 13 października 2020 r. w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 157/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 15 października 2020 r. w sprawie: Przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu „Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”

Zarządzenie nr 158/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 16 października 2020 r. w sprawie: Powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno w 2020 roku”.

Zarządzenie nr 159/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 16 października 2020 r. w sprawie: Powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania pod nazwą: Przebudowa drogi w miejscowości Stanisławice gm. Bedlno na odcinku od km 0+000 do km 0+280 w ramach zadania Modernizacja dróg gminnych.

Zarządzenie nr 160/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 16 października 2020 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 161/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 16 października 2020 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 162/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 22 października 2020 r. w sprawie: Zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Bedlno w związku z epidemią zakażenia wirusem SARS-Cov-2 a w szczególności koniecznością zapewnienia ochrony zdrowia interesantów i pracowników Urzędu przed ewentualnym zakażeniem.

Zarządzenie nr 163/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 23 października 2020 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 164/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 23 października 2020 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 165/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 23 września 2020 r. w sprawie:  Powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla stanowiska Inspektor ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy Bedlno.

Zarządzenie nr 166/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 23 października 2020 r. w sprawie: Powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania pod nazwą: Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stanisławice – Stradzew na odcinku od km 0+000 do km 1+500 i na odcinku od km 1+500 do km 1+590 w ramach zadania „Budowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stanisławice – Stradzew gmina Bedlno.

Zarządzenie nr 167/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 26 października 2020 r. w sprawie: Powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania pod nazwą: Modernizacja drogi w miejscowości Wewiórz w ramach zadania: „Modernizacja dróg gminnych”.

Zarządzenie nr 167a/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 października 2020 r. w sprawie: Akredytacji systemu teleinformatycznego „CIS”.

Zarządzenie nr 168/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie: Powołania Komisji do odbioru końcowego zadania: wykonanie zasilania energetycznego wraz z rozdzielnią do kontenerów na stadionie sportowym w Pniewie w ramach inwestycji: Modernizacja, doposażenie i rozbudowa stadionu sportowego w Pniewie – Etap II.

Zarządzenie nr 169/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie: Cofnięcia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie.

Zarządzenie nr 170/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie: Powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie.

Zarządzenie nr 171/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 05 listopada 2020 r. w sprawie: Powołania komisji do odbioru robót do zadania: Modernizacja, doposażenie salki gimnastycznej i boisk sportowych w Szkole Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie oraz do rozliczania zakupionych materiałów budowlanych na w/w zadanie.

Zarządzenie nr 172/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie: Wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności oraz powołania zespołu.

Zarządzenie nr 173/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 15 listopada 2020 r. w sprawie: Przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Bedlno na rok 2021.

Zarządzenie nr 174/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 15 listopada 2020 r. w sprawie: Przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026.

Zarządzenie nr 175/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 176/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 177/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie: Wprowadzenia „Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Bedlno”.

Zarządzenie nr 178/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie: Zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Gminy Bedlno.

Zarządzenie nr 179/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie: Wprowadzenia regulaminu wyboru reprezentacji osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy Bedlno na potrzeby Pracowniczego Planu Kapitałowego.

Zarządzenie nr 180/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 181/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 182/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 183/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie: Przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 184/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie: Ustalenia dna wypłaty wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2020 roku.

Zarządzenie nr 185/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie: Ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Bedlno w zamian za święto przypadające w sobotę.

Zarządzenie nr 186/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie: Przeprowadzenia wyboru reprezentacji osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy Bedlno na potrzeby Pracowniczego Planu Kapitałowego

Zarządzenie nr 187/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie: Powołania Komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 188/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 189/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 190/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie: Powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie nr 191/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie: Sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Bedlno.

Zarządzenie nr 192/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie: Systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bedlno i jednostkach organizacyjnych Gminy Bedlno.

Zarządzenie nr 193/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie: Powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. „ Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Bedlno”.

Zarządzenie nr 194/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: Wysokości cen biletów za przejazdy autobusami komunikacji gminnej.

Zarządzenie nr 195/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: Określenia wzoru wniosku i terminów składania wniosków o dofinansowanie kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bedlno.

Zarządzenie nr 196/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: Powołania komisji do wykonywania przeglądu autobusów marki Autosan oraz spisania protokołów zdawczo – odbiorczych.

Zarządzenie nr 197/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 198/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 199/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: Planu finansowego budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2021 roku.

Zarządzenie nr 200/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 201/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie: Zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2020 rok.

Zarządzenie nr 202/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2023.

Zarządzenie nr 203/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie: Procedury ewakuacji pracowników oraz osób czasowo przebywających na terenie Urzędu Gminy w Bedlnie i jednostek organizacyjnych mających siedzibę w budynku pod adresem Bedlno 24, 99-311 Bedlno.

Zarządzenie nr 204/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie: Nadania Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Bedlno.

Zarządzenie nr 205/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie: Wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł.

Zarządzenie nr 206/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie: Opracowania planu operacyjnego funkcjonowania Urzędu Gminy w Bedlnie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Zarządzenie nr 207/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie: Wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Bedlno.

Zarządzenie nr 208/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie: Wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy Bedlno.

Zarządzenie nr 209/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie: Wprowadzenia do planu kont dla budżetu Gminy Bedlno oraz jednostki organizacyjnej - Urzędu Gminy.

Zarządzenie nr 210/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie: Wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

 

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-10-07 08:26:26
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-08 14:19:18
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-10-07 08:26:26
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-08 14:19:18
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-10-08 14:18:17
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-08 14:19:18
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-04-15 11:02:55
 • Informacja zaktualizowana przez: Włodarczyk Kinga
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-08 14:19:18
 • Liczba odsłon: 657
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2679582]

przewiń do góry