Zarządzenie Nr 1B/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 1C/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie: zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 2/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie: ustalenia na rok szkolny 2023/2024 harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno.

Zarządzenie Nr 3/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 27 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno

Zarządzenie Nr 5/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 02 lutego 2023 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 6/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 02 lutego 2023 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym gminy Bedlno na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 7/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 07 lutego 2023 r. w sprawie: prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zarządzenie Nr 8/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym gminy Bedlno na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 9/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 10/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie: zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 11/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie: zmian w planie finansowym wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy Ukrainie.

Zarządzenie Nr 13/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 14/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 15/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 16/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 18/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z tabletów przez radnych Gminy Bedlno.

Zarządzenie Nr 19/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 1B/2023 z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 20/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 1C/2023 z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 21/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 22/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 23/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 24/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 25/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 26/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie za rok 2022.

Zarządzenie Nr 27/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie ustalenia kosztów płac i pochodnych pracowników realizujących Program Priorytetowy "Czyste Powietrze".

Zarządzenie Nr 28/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 marca 2023r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości projektu pn." Przebudowa drogi Bedlno-Janów w Gm.Bedlno w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja dróg gminnych wraz z oświetleniem ulicznym- lampy solarne"

Zarządzenie Nr 29/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia zamówienia publicznego dla zadania pn. "Budowa zewnętrznej platformy dźwigowej (windy) w obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie".

Zarządzenie Nr 30/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia zamówienia publicznego dla zadania pn. "Budowa zewnętrznej platformy dźwigowej (windy) w obiekcie Szkoły Podstawowej w Bedlnie".

Zarządzenie Nr 31/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 32/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 33/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia zamówienia publicznego dla zadania pn. "Budowa zewnętrznej platformy dźwigowej (windy) w obiekcie Szkoły Podstawowej w Bedlnie".

Zarządzenie Nr 34/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia zamówienia publicznego dla zadania pn. "Budowa zewnętrznej platformy dźwigowej (windy) w obiekcie Szkoły Podstawowej w Bedlnie".

Zarządzenie Nr 35/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 36/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2023 rok.

Zarządzenie nr 38/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 8 maja 2023r. w sprawie wprowadzenia prewspółczynnika metrażowego Vat.

Zarządzenie Nr 40/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 41/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. obsługi Biura Rady, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego.

Zarządzenie Nr 42/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego / Inspektor ds. kadr

Zarządzenie Nr 43/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia z mian w planie finansowym gminy Bedlno na 2023 rok

Zarządzenie Nr 44/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Bedlno Raportu o stanie Gminy Bedlno za 2022 rok.

Zarządzenie nr 45/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 maja 2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na rok 2023 rok.

Zarządzenie nr 46/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 maja 2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym gminy Bedlno na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 47/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 16 czerwca 2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2023 rok

Zarządzenie Nr 48/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 16 czerwca 2023r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2023 rok

Zarządzenie Nr 49/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pniewie, Pniewo Małe 21A.

Zarządzenie Nr 50/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Pleckiej Dąbrowie, Piecka Dąbrowa 6.

Zarządzenie Nr 51/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 188/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

Zarządzenie Nr 52/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych, Szewce Nadolne 14.

Zarządzenie Nr 53/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 27 czerwca 2023r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pniewie

ZARZĄDZENIE Nr 54/2023 WÓJTA GMINY BEDLNO z dnia 27czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Pleckiej Dąbrowie.

Zarządzenie Nr 55/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2023 rok

Zarządzenie Nr 56/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji do rozliczenia zużycia opału w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

Zarządzenie nr 57/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 czerwca  2023r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pniewie.

Zarządzenie nr 58/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 czerwca  2023r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania działań w sprawie zwykłego zarządu. 

Zarządzenie Nr 59/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2023 rok

Zarządzenie Nr 60/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2023 rok

Zarządzenie Nr 61/2023 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie 

Zarządzenie Nr 62/2023 w sprawie powołania Komisji do brakowania oraz postępowania w przypadku zaginięcia druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego

Zarządzenie Nr 63/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

Zarządzenie nr 64/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 21 lipca 2023r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie gm. Bedlno.

Zarządzenie nr 65/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 21 lipca 2023r. w sprawie upoważnienia dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Bedlnie do przeprowadzania wywiadów środowiskowych przy postepowaniach w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego.

Zarządzenie nr 66/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 21 lipca  2023r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Bedlno.

Zarządzenie nr 67/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 21 lipca  2023r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa wobec Sekretarza Gminy Bedlno w razie usprawiedliwionej nieobecności Wójta Gminy Bedlno.

Zarządzenie nr 68/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 21.07.2023r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa znajdującego się w samochodach strażackich stanowiących własność Gminy Bedlno przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 69/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 24.07.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2023 rok

Zarządzenie nr 70/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 24.07.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2023 rok

Zarządzenie nr 71/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31.07.2023r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Funduszu Sołeckiego w Gminie Bedlno

Zarządzenie nr 72/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 07.08.2023r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej.

Zarządzenie nr 73/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 08.08.2023r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzura w Szewcach Nadolnych, Szewce Nadolne 14, 99-311 Bedlno

Zarządzenie nr 74/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 16.08.2023r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 75/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 16.08.2023r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 76/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 21.08.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2023 rok

Zarządzenie nr 77/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 21.08.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2023 rok

Zarządzenie Nr 78/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 21.08.2023r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem na obszarze Gminy Bedlno wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.

Zarządzenie Nr 79/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 21 sierpnia 2023r. w sprawie określenia wysokości opłat za udostępnianie pomieszczeń w Szkole Podstawowej im. Św.Jana Pawła II w Bedlnie, Szkole Podstawowej im.37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im.ks.J.poniatowskiego w Pleckiej Dąbrowie, Szkole Podstawowej im.Marii Konopnickiej w Żeronicach i oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Św.Jana Pawła II w Bedlnie, Szkole Podstawowej im.37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im.ks.J.poniatowskiego w Pleckiej Dąbrowie, Szkole Podstawowej im.Marii Konopnickiej w Żeronicach

Zarządzenie nr 80/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 24.08.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2023 rok

Zarządzenie nr 81/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 24.08.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2023 rok

Zarządzenie nr 83/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31.08.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2023 rok

Zarządzenie nr 84/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31.08.2023r. w sprawie założeń i materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Bedlno na rok 2024 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2036 oraz terminów ich opracowania przez jednostki organizacyjne

Zarządzenie nr 85/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31.08.2023r. w sprawie odwołania Pani Elżbiety Wawrzonkowskiej ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych, Szewce Nadolne 14, 99-311 Bedlno

Zarządzenie nr 86/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31.08.2023r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych, Szewce Nadolne 14, 99-311 Bedlno

Zarządzenie nr 87/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31.08.2023r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania działań w sprawie zwykłego zarządu

Zarządzenie nr 88/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31.08.2023r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im.Kornela Makuszyńskiego w Pniewie, Pniewo Małe 21A, 99-311 Bedlno

Zarządzenie nr 89/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31.08.2023r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania działań w sprawie zwykłego zarządu

Zarządzenie nr 90/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31.08.2023r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im.37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Pleckiej Dąbrowie, Plecka Dabrowa 6, 99-311 Bedlno

Zarządzenie nr 91/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31.08.2023r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania działań w sprawie zwykłego zarządu

Zarządzenie nr 92/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31.08.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2023 rok

Zarządzenie nr 93/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31.08.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych 2023 rok

Zarządzenie nr 94/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 01.09.2023r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłat za wodę

Zarządzenie nr 95/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 13.09.2023r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

Zarządzenie nr 96/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 13.09.2023r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu w sołectwie Antoniew „Sołectwo na Plus” realizowanego na podstawie zawartej umowy o pomocy finansowej w formie dotacji celowej

Zarządzenie nr 97/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 13.09.2023r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu w sołectwie Orłów Parcel „Sołectwo na Plus” realizowanego na podstawie zawartej umowy o pomocy finansowej w formie dotacji celowej

Zarządzenie nr 98/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 13.09.2023r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu w sołectwie Garbów „Sołectwo na Plus” realizowanego na podstawie zawartej umowy o pomocy finansowej w formie dotacji celowej

Zarządzenie nr 99/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 13.09.2023r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu w sołectwie Kazimierek „Sołectwo na Plus” realizowanego na podstawie zawartej umowy o pomocy finansowej w formie dotacji celowej

Zarządzenie nr 100/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 13.09.2023r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu w sołectwie Załusin „Sołectwo na Plus” realizowanego na podstawie zawartej umowy o pomocy finansowej w formie dotacji celowej

Zarządzenie nr 101/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 13.09.2023r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu w sołectwie Kręcieszki „Sołectwo na Plus” realizowanego na podstawie zawartej umowy o pomocy finansowej w formie dotacji celowej

Zarządzenie nr 102/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 13.09.2023r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu w sołectwie Stanisławice „Sołectwo na Plus” realizowanego na podstawie zawartej umowy o pomocy finansowej w formie dotacji celowej

Zarządzenie nr 103/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 13.09.2023r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu w sołectwie Żeronice „Sołectwo na Plus” realizowanego na podstawie zawartej umowy o pomocy finansowej w formie dotacji celowej

Zarządzenie nr 104/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 13.09.2023r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla programu „Wsparcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej” realizowanego na podstawie zawartej umowy o pomocy finansowej w formie dotacji celowej

Zarządzenie nr 105/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 13.09.2023r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości, realizowanych na podstawie zawartej umowy nr DFS-IX.7211.46.2023

Zarządzenie nr 106/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 13.09.2023r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla zadania „ Remont Drogi Gminnej w Kazimierku”  z dofinansowaniem ze środków  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach zadań jednorocznych na rok 2023 polegających wyłącznie na remoncie dróg, realizowanych na podstawie zawartej umowy nr 43/RG/2023

Zarządzenie nr 107/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 13.09.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2023 rok

Zarządzenie nr 108/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 13.09.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych 2023 rok

Zarządzenie nr 109/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 18.09.2023r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bedlnie do wprowadzania danych i informacji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Zarządzenie nr 110/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 22.09.2023r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Urzędzie Gminy w Bedlnie

Zarządzenie nr 111/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 25.09.2023r. w sprawie wprowadzania zmian w budżecie gminy Bedlno na 2023 rok

Zarządzenie nr 112/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 25.09.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych 2023 rok

Zarządzenie Nr 113/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 25.09.2023r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.

Zarządzenie Nr 114/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 25.09.2023r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.

Zarządzenie nr 115/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 25.09.2023r. w sprawie ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.

Zarządzenie nr 115A/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 27.09.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian     w planie finansowym jednostek organizacyjnych 2023 rok

Zarządzenie nr 115B/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29.09.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2023 rok

Zarządzenie nr 115C/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29.09.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych 2023 rok

Zarządzenie nr 116/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 05.10.2023r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Bedlno

Zarządzenie Nr 117/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 6 października 2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2023 rok

Zarządzenie Nr 118/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 6 października 2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych 2023 rok

Zarządzenie Nr 119/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 11 października 2023r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2023 rok

Zarządzenie Nr 120/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 11 października 2023r w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym gminy Bedlno na 2023 rok

Zarządzenie Nr 121/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 11 października 2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2023 rok

Zarządzenie Nr 122/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 11 października 2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym gminy Bedlno na 2023 rok

Zarządzenie nr 123/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 19.10.2023r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Bedlno w zamian za święto przypadające w sobotę

Zarządzenie Nr 123A/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 19.10.2023 w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku z dnia 28 czerwca 2023r. strażaka OSP Pniewo Moniki Stasiak

Zarządzenie nr 124/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 19.10.2023r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. archiwizacji dokumentów w Urzędzie Gminy w Bedlnie

Zarządzenie Nr 125/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 19.10.2023r. w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia zamówienia publicznego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bedlno

Zarządzenia Nr 126/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 24.10.2023r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds.księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

Zarządzenie Nr 129/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 października 2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2023 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży

Zarządzenie Nr 130/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 02 listopada 2023r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert konkursowych na realizacje zadania publicznego w 2023 roku zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży

Zarządzenie Nr 131/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 06 listopada 2023r. w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 132/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 06 listopada 2023r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 133/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 06 listopada 2023r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminnym Żłobku w Bedlnie

Zarządzenie Nr 134/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 7 listopada 2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2023 rok

Zarządzenie Nr 135/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 7 listopada 2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym gminy Bedlno na 2023 rok

Zarządzenie Nr 136/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 8 listopada 2023r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. ''Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno w 2023 roku"

Zarządzenie Nr 137/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 09 listopada 2023r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Zdrowotnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Zarządzenie Nr 139/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 14 listopada 2023r. w sprawie projektu uchwały budżetu Gminy Bedlno na 2024 rok

Zarządzenie Nr 140/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 14 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2024-2036

Zarządzenie Nr 141/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 20 listopada 2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2023 rok

Zarządzenie Nr 142/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 20 listopada 2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym gminy Bedlno na 2023 rok

Zarządzenie Nr 143/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 20 listopada 2023r. w sprawie zasad refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok lub szkieł kontaktowych pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Gminy Bedlno

Zarządzenie Nr 145/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 20 listopada 2023r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla stanowiska Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Bedlno

Zarządzenie Nr 146/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 20 listopada 2023r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla stanowiska Inspektor ds. kadr w Urzędzie Gminy Bedlno

Zarządzenie Nr 147/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla stanowiska Referent ds. Obsługi Biura Rady, Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Gminy Bedlno.

Zarządzenie Nr 148/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 27 listopada 2023r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2023 roku w zakresie Kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży

Zarządzenia Nr 152/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 4 grudnia 2023r. w sprawie określenia wzoru wniosku i terminów składania wniosków o dofinansowanie kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bedlno

Zarządzenie Nr 153/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 5 grudnia 2023r. w sprawie wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń

Zarządzenie Nr 156/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 11 grudnia 2023r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Bedlno w zamian za święto przypadające w sobotę.

Zarządzenie Nr 157/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 11 grudnia 2023r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 158/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 11 grudnia 2023r. w sprawie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 159/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 11 grudnia 2023r. w sprawie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 

Zarządzenie Nr 163/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 12 grudnia 2023r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla stanowiska Referent ds. archiwizacji dokumentów.

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-01-30 10:29:34
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-03-06 14:05:15
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-03-06 14:05:15
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-03-09 09:46:38
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-03-09 09:46:38
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-03-09 09:46:38
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-03-09 09:46:38
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-03-09 09:46:38
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-03-09 09:46:38
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-03-14 13:08:19
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-04-03 08:30:17
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-04-12 09:37:06
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-04-12 09:37:06
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-04-12 09:37:06
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-04-12 09:37:06
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-05-15 11:27:22
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-05-15 11:27:53
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-05-23 09:57:10
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-05-23 10:06:18
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-05-23 10:13:06
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-05-23 10:30:48
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-05-24 09:09:57
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-05-24 09:29:55
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-05-24 09:35:28
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-05-24 09:41:02
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-05-24 09:55:27
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-05-24 10:07:43
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-05-24 10:25:23
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-05-24 10:34:48
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-05-24 10:39:28
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-05-24 11:03:21
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-05-24 12:29:10
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-05-24 12:42:59
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-05-24 12:48:20
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-06-16 14:50:09
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-06-16 15:02:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2023-07-18 07:18:27
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2023-07-18 07:39:34
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2023-07-18 07:41:59
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2023-07-18 07:43:19
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2023-07-18 07:47:02
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2023-07-18 07:55:13
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2023-07-18 08:02:41
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2023-07-20 11:43:29
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2023-08-04 08:02:21
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2023-08-04 08:06:35
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2023-08-04 08:07:43
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2023-08-04 08:09:08
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2023-08-04 08:14:31
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2023-08-04 08:15:19
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2023-08-04 08:16:03
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2023-08-04 08:18:02
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2023-08-04 08:19:32
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2023-08-04 08:20:19
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
 • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-12 12:06:48
 • Informacja zaktualizowana przez: Zając Aleksandra
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 15:26:48
 • Liczba odsłon: 1198
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3347152]

przewiń do góry