Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla Urzędu Gminy Bedlno oraz jednostek organizacyjnych Gminy na lata 2021 – 2024.


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp

Urząd Gminy w Bedlnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Gminy Bedlno https://ugbedlno.bip.org.pl/ oraz strony www.ugbedlno.pl.

 • W aplikacji mobilnej

Urząd Gminy w Bedlnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej Blisko.  

 • Data publikacji strony internetowej: 13.01.2021 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:  21.04.2021 r.

Strona internetowa Urzędu Gminy Bedlno (www.bedlno.pl), jest  zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Urzędu Gminy Bedlno posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Dokumenty

Na stronach gminy znajduje się wiele plików do pobrania. Większość z nich pochodzi z zasobów wewnętrznych oraz zewnętrznych. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik zwłaszcza z zasobów zewnętrznych.

Wersja mobilna

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Dodatkowe informacje

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądnie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących

W najwyżej na stronie umiejscowionym menu znajdują się pomocne opcje:

 • „Wersja kontrastowa”
 • „Wersja tekstowa”
 • „Powiększanie i pomniejszanie czcionki”

KONTRAST

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

ZMIANA ROZMIARU STRONY

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

FIREFOX, CHROME, INTERNET EXPLORER

 • [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

OPERA

 • [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [-] aby pomniejszyć widok

OPISY ALTERNATYWNE GRAFIK I ZDJĘĆ

Na serwisie Gminy Bedlno pamiętamy, aby do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodać opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej (ugbedlno.bip.org.pl) jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. (problem z dokumentami z przed ustawy)

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-12; zmodyfikowano w dniu 2021-05-18

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków, Biuro w Łodzi.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wiesław Głuszcz, informatyk@ugbedlno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 282 17 70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Dane teleadresowe jednostki:

Gmina Bedlno
Bedlno 24
99-311 Bedlno
Tel. 24 282 17 70
e-mail: ug@bedlno.pl
strona internetowa: www.bedlno.pl

Do miejscowości Bedlno można dojechać komunikacją autobusową i busową z Miasta Kutna i Żychlina. Połączenia te realizuje PKS Gostynin oraz Sand-Bus Kutno.

W Kutnie odjazdy autobusów i busów są z przystanków Dworzec PKP/ ul. 3 maja oraz  Łąkoszyńska/bloki. Łączna ilość połączeń z Kutna w dni robocze wynosi18, soboty 9 natomiast w niedzielę 6. Czas dojazdu z przystanku Dworzec PKP – 29 minut, natomiast z przystanku Łąkoszyńska/bloki - 20 minut. Cena biletu dla komunikacji realizowanej przez PKS Gostynin – 4 zł, natomiast przez Sand-Bus Kutno – 7 zł.

Z Żychlina do Bedlna jest realizowane połączenie busowe przez firmę Sand-Bus Kutno. Łączna ilość połączeń z Żychlina w dni robocze wynosi 14, soboty 9, natomiast w niedzielę 6. Czas dojazdu 11 minut. Cena biletu – 5 zł.

Szczegółowy rozkład jazdy znajduje się na stronie e-podróżnik.pl.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Bedlno mieści się w budynku pod adresem Bedlno 24.  Budynek posiada trzy kondygnacje:

 1. parter
 2. I piętro
 3. II piętro

Do budynku prowadzą trzy wejścia: od strony drogi wojewódzkiej nr 583, drugie gospodarcze wejście od strony placu gminnego (podwórka) natomiast trzecie wejście znajduje się w szczycie budynku i prowadzi bezpośrednio do Sali Konferencyjnej Urzędu. Do głównego wejścia prowadzą schody. Przy schodach do głównego wejścia znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych o prawidłowych parametrach. Dla interesantów przeznaczone jest główne wejście. Drugie i trzecie wejście do budynku jest na poziomie chodnika na zewnątrz, (niewielkie podwyższenie).

Dostępność architektoniczna budynku na dobrym poziomie (winda, pochylnia, szerokie korytarze).

Przed budynkiem Urzędu jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością z poprawnym oznakowaniem pionowym i poziomym. Wokół budynku jest dostępny bezpłatny parking.

W pobliżu budynku przy drodze wojewódzkiej nr 583 nie ma bezpiecznego, wyznaczonego przejścia dla pieszych z namalowanymi pasami. Chodniki przydrożne prowadzące do obiektu są nierówne a na pewnych odcinkach brakuje chodnika. Po wejściu przez główne wejście przez pierwsze szklane drzwi otwierane ręcznie oraz drugie szklane otwierane ręcznie znajdziemy się w głównym holu. Na wprost znajduje się winda, którą można dotrzeć na piętra budynku. Szerokość drzwi wejściowych jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

W budynku Urzędu na każdym piętrze znajdują się rysunki/rzuty kondygnacyjne oraz informacje na temat rozkładu pomieszczeń,  oznaczenia pięter ułatwiających orientację w budynku.

Szklane drzwi w budynku są oznaczone kontrastowo.  Kontrastowo są również oznaczone framugi drzwi znajdujące się pomiędzy ścianą a drzwiami wejściowymi do pokojów pracowniczych. Kontrastowo są także oznaczone wyłączniki świateł  na ciągach komunikacyjnych. Wewnątrz budynku, przy schodach zamontowane są poręcze (poręcze przy schodach nie są przedłużone o 30 cm na górze i dole biegu) .

W budynku Urzędu brakuje stanowiska do obsługi klienta a obsługa klienta odbywa się w poszczególnych dedykowanych pokojach budynku. Nie ma pętli indukcyjnej bądź innego urządzenia FM wspomagającego słyszenie.

W budynku na każdej kondygnacji znajduje się dostępna toaleta. Lustro w toalecie nie znajduje się nad umywalką i nie jest uchylne tj. dostępne dla osób o różnym wzroście bądź na wózku). Zainstalowane pochwyty przy toalecie i umywalce są niezgodne ze standardami/ wytycznymi (nie składają się). W toaletach jest zainstalowany alarm.

W budynku Urzędu jest winda spełniająca wszystkie kryteria windy dostępnej, co uniemożliwia dostęp do wyższych kondygnacji osobom o ograniczonej mobilności.

W budynku nie ma:

- pętli indukcyjnych,

- oznaczeń w alfabecie Braille’a,

- systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,

- brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W związku z warunkami technicznym i niemożnością zapewnienia pełnej dostępności urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami, przewidziany zostaje dostęp alternatywny.

Koordynatorem do spraw dostępności jest Zenon Dąbrowski , sekretarz@ugbedlno.pl , tel. (24) 282 14 20, fax (24) 282 17 50, którego zadaniem jest organizowanie wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez  Urząd Gminy Bedlno.

Aplikacje mobilne

Gmina Bedlno posiada aplikacje mobilną Blisko.

Blisko to system mobilnej komunikacji z mieszkańcami, za pomocą którego informujemy na bieżąco mieszkańców o najważniejszych wydarzeniach bezpośrednio na telefon. System dla użytkowników jest  bezpłatny  i restrykcyjnie przestrzega zasad wymaganych przez RODO. W systemie można zarejestrować się na trzy sposoby:

 •             pobrać na smartfona  aplikację  BLISKO
 •             zamówić powiadomienia  SMS
 •             zamówić informacje na  E-MAIL

Wersja mobilna – Blisko

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy w Bedlnie mogą skorzystać z usługi tłumacza języka migowego, zgłaszając taką chęć co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) usługa tłumacza migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy wcześniej zgłosić w sekretariacie Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 14) zamiar skorzystania z tłumacza.

W  tut.  Urzędzie zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

 • e-mail na adres : ug@bedlno.pl
 • faxem na nr (24) 282 17 50
 • listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd)
 • telefonicznie  za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 24 282 14 20

Załącznik;

Zarządzenie Wójta Gminy Bedlno  nr 172/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie: wyznaczenia Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności (zmieniające zarządzenie nr 93/2020 z dnia 26.06.2020 r.).

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-11-20 14:27:08
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-31 10:15:19
 • Liczba odsłon: 1159
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672035]

przewiń do góry