Zarządzenie Nr 1/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 03 stycznia 2022 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Bedlno, planu finansowego z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Bedlno odrębnymi ustawami na rok 2022.

Zarządzenie Nr 2/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 03 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bedlnie.

Zarządzenie Nr 3/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych.

Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia zamówienia publicznego pn.: "Modernizacja sieci dróg gminnych w Gminie Bedlno".

Zarządzenie Nr 5/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia zamówienia publicznego pn.: "Modernizacja drogi w miejscowości Szewce Nadolne".

Zarządzenie Nr 6/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2022/2023 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno.

Zarządzenie Nr 7/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 02 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu o ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych.

Zarządzenie Nr 8/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 02 lutego w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno.

Zarządzenie Nr 9/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 10/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 11/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 12/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 188/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

Zarządzenie Nr 13/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 23 lutego r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania ślubów poza Urzędem Stanu Cywilnego w Bedlnie.

Zarządzenie Nr 14/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 15/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 16/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie realizacji projektu pn. "Szkoła przyszłości - wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żeronicach" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020.

Zarządzenie Nr 17/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 04 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033.

Zarządzenie Nr 18/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 08 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Sołtysa Sołectwa Annetów.

Zarządzenie Nr 19/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 09 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia zamówienia publicznego pn.:" Remont drogi w miejscowości Klotyldów oraz przebudowa drogi gminnej Bedlno-Janów".

Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 21/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 22/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bedlnie.

Zarządzenie Nr 23/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia zamówienia publicznego pn.: "Zakup i dostawa osprzętu do ciągnika rolniczego".

Zarządzenie Nr 24/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 110/2019 Wójta Gminy Bedlno w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bedlno.

Zarządzenie Nr 24A/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli zarządczej na rok 2022 w Urzędzie Gminy Bedlno i Jednostkach Organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 25/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bedlnie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Zarządzenie Nr 26/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 27/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie za rok 2021.

Zarządzenie Nr 28/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 29/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 29A/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 29B/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 01 kwietnia 2022 r. w sprawie powołanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zarządzenie Nr 31/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 06 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. księgowości.

Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 06 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia zamówienia publicznego pn.: " Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Bedlno".

Zarządzenie Nr 33/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 06 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 35/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników (dyrektorów) gminnych jednostek budżetowych Gminy Bedlno.

Zarządzenie Nr 34/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 06 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla stanowiska Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Bedlno.

Zarządzenie Nr 35/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie utworzenia oddziału przygotowawczego dla klas VII-VIII w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żeronicach.

Zarządzenie Nr 36/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 37/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 38/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 39/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 40/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą zachowania konkurencyjności dla zamówienia pn. Usługa Inżyniera Kontraktu obejmującego zarządzanie projektem, pełnienie nadzoru inwestorskiego i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy powyżej progów unijnych dla inwestycji pn. "Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bedlno i Gminy Oporów".

Zarządzenie Nr 41/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyboru sołtysa w wyborach uzupełniających w sołectwie Annetów.

Zarządzenie Nr 42/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie, Bedlno 31 A, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żeronicach, Żeronice 37A.

Zarządzenie Nr 43/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Bedlno Raportu o stanie Gminy Bedlno za 2021 rok.

Zarządzenie Nr 44/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 45/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 46/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 47/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 02 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 48/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 02 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 49/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 02 czerwca 2022 r. w sprawie terminu rozliczenia wynagrodzenia pracownika obsługującego program priorytetowy "Czyste powietrze".

Zarządzenie Nr 50/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 51/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany w planie finansowym Gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 52/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żeronicach.

Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie.

Zarządzenie Nr 54/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag".

Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 58/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żeronicach.

Zarządzenie Nr 61/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.Św. Jana Pawła II w Bedlnie.

Zarządzenie Nr 62/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 01 lipca 2022 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłat za wodę.

Zarządzenie Nr 63/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 07 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bedlno.

Zarządzenie Nr 65/2022 z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 66/2022 z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 67/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia zamówienia publicznego pn.: "Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bedlno i Gminy Oporów" w formule "zaprojektuj i wybuduj.

Zarządzenie Nr 68/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 69/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 70/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żeronicach.

Zarządzenie Nr 71/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żeronicach do podejmowania działań w sprawie zwykłego zarządu.

Zarządzenie Nr 72/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 05 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania komisji do odbioru remontów bieżących, modernizacji i inwestycji.

Zarządzenie Nr 73/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 74/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 75/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie odwołania Pani Edyty Brzozowskiej ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pniewie.

Zarządzenie Nr 76/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie.

Zarządzenie Nr 77/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie do podejmowania działań w sprawie zwykłego zarządu.

Zarządzenia Nr 79/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie założeń i materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Bedlno na 2023 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036 oraz terminów ich opracowania przez jednostki organizacyjne.

Zarządzenie Nr 80/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pniewie.

Zarządzenie Nr 81/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania działań w sprawie zwykłego zarządu.

Zarządzenie Nr 82/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie umorzenia przedawnionych zaległości i odsetek z tytułu opłat za wodę.

Zarządzenie Nr 83/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 84/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 85/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 01 września 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla stanowiska Podinspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych w Urzędzie Gminy Bedlno.

Zarządzenie Nr 86/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 13 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 87/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 13 września 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 88/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 15 września 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 67/2022 Wójta Gminy Bedlno z dn. 29 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia zamówienia publicznego pn.: "Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bedlno i Gminy Oporów" w formule "zaprojektuj i wybuduj".

Zarządzenie Nr 89/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 90/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 91/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 27 września 2022 r. w sprawie organizacji systemu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu na wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie Gminy Bedlno oraz wprowadzenia "Planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na terenie Gminy Bedlno".

Zarządzenie Nr 92/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 93/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 94/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 95/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 06 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Zarządzenie Nr 96/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 06 października 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla stanowiska Podinspektor ds. księgowości w Urzędzie Gminy Bedlno.

Zarządzenie Nr 97/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 06 października 2022 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno w 2022 roku".

Zarządzenie Nr 98/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 17 października 2022 r. w sprawie określenia wzoru wniosku i terminów składania wniosków o dofinansowanie kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bedlno.

Zarządzenie Nr 99/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu "Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.".

Zarządzenie Nr 100/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 101/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 102/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 103/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 104/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 04 listopada 2022 r. w sprawie określenia zasad i sposobu wypłaty ekwiwalentu dla strażaków, ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Bedlno za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, a także ćwiczeniach i szkoleniach.

Zarządzenie Nr 105/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 08 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Zarządzenie Nr 106/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Bedlno na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 107/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2023-2036.

Zarządzenie Nr 108/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bedlnie oraz pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Bedlnie do przeprowadzenia wywiadów środowiskowych przy postępowaniach w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego oraz wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych.

Zarządzenie Nr 109/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 110/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 112/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 113/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 114/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego, ustalenia wysokości wadium, regulaminu przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie lokali użytkowych (pomieszczenia Ośrodka Zdrowia) w miejscowości Plecka Dąbrowa stanowiących własność Gminy Bedlno.

Zarządzenie Nr 115/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 21 listopada w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Zarządzenie Nr 117/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 28 listopada w sprawie zmiany zarządzenia nr 108/2022 Wójta Gminy Bedlno z dn. 15 listopada 2022r. w sprawie upoważnienia dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bedlnie do przeprowadzania wywiadów środowiskowych przy postępowaniach w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego oraz wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych

Zarządzenie Nr 118/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 listopada w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2022 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Zarządzenie Nr 119/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 121/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 06 grudnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie Nr 122/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 09 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia dnia wypłaty wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2022 roku.

Zarządzenie Nr 123/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 09 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 189/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie gospodarki transportowej i paliwowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie Gminy Bedlno.

Zarządzenie Nr 124/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 09 grudnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 103/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie: zasad wynagrodzenia Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie.

Zarządzenie Nr 126/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 09 grudnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie giny Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 128/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 108/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie upoważnienia dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bedlnie oraz pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Bedlnie do przeprowadzenia wywiadów środowiskowych przy postępowaniach w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego oraz wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych.

Zarządzenie Nr 129/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru remontów bieżących, modernizacji i inwestycji.

Zarządzenie Nr 130/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji do likwidacji mienia Urzędu Gminy w Bedlnie.

Zarządzenie Nr 131/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2023-2025.

Zarządzenie Nr 132/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 188/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

Zarządzenie Nr 134/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 137/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie powołania komisji do rozliczenia zużycia opału w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

 

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-01-24 14:45:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-02-07 11:06:13
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-02-10 11:32:50
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-02-10 11:32:50
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-03-11 08:44:34
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-03-23 11:43:53
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-03-23 11:43:53
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-03-23 11:43:53
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-03-25 13:27:23
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-04-08 08:26:17
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-04-08 08:26:17
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-04-08 08:26:17
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-04-08 08:26:17
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-04-08 08:26:17
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-04-08 08:26:17
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-04-08 08:26:17
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-04-13 09:55:48
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-04-27 13:37:57
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-04-27 13:37:57
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-04-27 13:37:57
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-04-27 13:37:57
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-04-27 13:37:57
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-04-27 13:37:57
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-05-05 14:18:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-05-05 14:18:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-05-05 14:18:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-05-05 14:18:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-05-17 10:18:18
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-05-27 13:18:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-06-06 10:18:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-06-08 08:19:13
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-06-08 08:19:13
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-06-13 14:09:18
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-06-13 14:09:18
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-06-20 11:53:51
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-07-05 13:01:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-07-05 13:01:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-07-05 13:01:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-07-05 13:01:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-07-05 13:01:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-07-05 13:10:55
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-07-05 13:10:55
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-07-05 13:10:55
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-07-06 10:58:55
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-07-12 13:59:26
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-07-13 14:06:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-07-13 14:06:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-07-13 14:06:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-07-13 14:06:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-07-13 14:06:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-07-13 14:06:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-07-13 14:06:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-07-13 14:06:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-07-13 14:06:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-07-13 14:09:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-07-13 14:12:46
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-08-03 11:38:14
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-08-03 11:38:14
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-08-03 11:38:14
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-09-15 08:46:04
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-09-15 08:46:04
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-09-15 08:46:04
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-09-15 08:46:04
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-09-15 08:46:04
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-09-15 08:46:04
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-09-21 12:13:23
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-10-21 09:57:13
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-10-25 15:22:01
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-10-26 12:15:33
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-10-26 12:15:33
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-10-26 12:15:33
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-10-26 14:44:48
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-10-26 14:44:48
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-10-27 09:56:52
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-10-27 09:57:56
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-11-02 10:26:02
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-11-08 11:49:38
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-11-08 11:49:38
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-11-17 12:01:33
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-11-17 12:01:33
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-11-17 12:01:33
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-11-17 12:01:33
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-11-17 12:01:33
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-11-17 12:01:33
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-11-17 12:01:33
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-11-17 12:01:33
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-11-17 12:01:33
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-11-17 12:01:33
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-11-17 12:01:33
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-11-17 12:01:33
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-11-17 12:01:33
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-11-17 12:01:33
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-11-17 12:01:33
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-11-17 12:01:33
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-11-17 12:01:33
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-11-18 13:41:22
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-11-25 08:23:17
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-11-25 08:23:17
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-12-06 10:31:01
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-12-06 10:31:01
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-12-06 10:31:01
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-12-06 10:31:01
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-12-07 11:24:37
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2022-12-13 09:41:07
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2022-12-23 12:35:32
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2022-12-23 12:35:32
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2022-12-30 10:34:33
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2022-12-30 10:34:46
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-01-12 12:05:37
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-01-12 12:05:37
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-01-25 13:08:02
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-01-30 10:04:45
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-01-30 10:04:45
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-01-30 10:04:45
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-02-02 15:38:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-02-06 09:29:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-02-06 09:29:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-02-13 12:56:36
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-03-09 09:38:34
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-03-09 09:38:34
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-03-09 09:38:34
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-03-09 09:38:34
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-03-09 09:38:34
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-03-09 09:40:40
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-05-19 09:43:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-05-22 14:11:06
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-24 08:38:45
 • Informacja zaktualizowana przez: Lewandowska Kinga
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:11:56
 • Liczba odsłon: 1590
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3335060]

przewiń do góry