Na stronie BIP urzędu niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz -
w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję - imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

  PETYCJE 2016 ROK

Numer petycji

Data złożenia

Przedmiot petycji

Petycja/skan

 

 

 

Określenie adresata petycji

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję*

Podmiot rozpatrujący petycje

Przekazanie wg właściwości

Przewidywany termin załatwienia petycji

Sposób załatwienia petycji

Opinie

zasięgane

w sprawie petycji

1.

22.03.2016

Aby Jednostka Samorządu Terytorialnego (Adresat) - uwzględniając racjonalne możliwości budżetowe - zaplanowała proces wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecnie wsparcie Producenta.

Treść petycji


JST - Gmina

 

Wójt Gminy

 

czerwiec 2016

 Bez rozpatrzenia

 

2.

23.03.2016

Dot. przystąpienia Gminy do konkursu w ramach programu „Podwórko Nivea” rodzinne miejsce zabaw – edycja 2016”.

Treść petycji


JST - Gmina


Wójt Gminy


czerwiec 2016

Bez rozpatrzenia


3.

24.06.2016

Petycja o archiwizację w zasobach Urzędu - niniejszego wniosku wraz z załącznikami - jako kolejny wkład do dyskusji o rzeczywistym znaczeniu pojęcia "efektywności energetycznej"

Treść petycji


JST - Gmina

 

Wójt Gminy

 

wrzesień  2016

Rozpatrzona

 

4.

15.09.2016

Petycja o przekazanie do ZEAS i Szkół z terenu Gminy informacji dot. III Edycji Konkursu „Wzorowa Łazienka”

Treść petycji


Kierownik ZEAS

Dyrektorzy Szkół


Wójt Gminy


Grudzień 2016

Rozpatrzona

Numer petycji

Data złożenia

Przedmiot petycji

Petycja/skan

 

 

 

Określenie adresata petycji

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję*

Podmiot rozpatrujący petycje

Przekazanie wg właściwości

Przewidywany termin załatwienia petycji

Sposób załatwienia petycji

Opinie

zasięgane

w sprawie petycji

5.

07.10.2016

Dot. ewidencji sprzętu informatycznego i oprogramowania

Treść
petycji

 

JST - Gmina

 

Wójt Gminy

 

Październik 2016

Rozpatrzona

 

6.

17.10.2016

Dot. utrzymania czystości i zieleni na terenach publicznych

Treść
petycji

 

JST - Gmina


Wójt Gminy


Październik/Listopad 2016

Rozpatrzona
   

7

28.10.2016

Dot. działań edukacyjnych dla mieszkańców nt. Poprawy jakości powietrza

Treść petycji

 

JST - Gmina


Wójt Gminy


Listopad 2016

Rozpatrzona

  PETYCJE 2017 ROK

Numer petycji

Data złożenia

Przedmiot petycji

Petycja/skan

 

 

 

Określenie adresata petycji

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję*

Podmiot rozpatrujący petycje

Przekazanie wg właściwości

Przewidywany termin załatwienia petycji

Sposób załatwienia petycji

Opinie

zasięgane

w sprawie petycji

1.

28.06.2017

Dot. zapobiegania uciążliwości zapachowej.

Treść petycji - wersja *.pdf

JST - Gmina

 

Wójt Gminy

 

lipiec 2017

rozpatrzona - odpowiedz*.pdf

 

2.

10.07.2017

Dot. Prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze

Treść petycji - wersja * .pdf

JST - Gmina

 

Wójt Gminy

 

sierpień 2017

odpowiedź.pdf

3.

05.09.2017

Dot. Zapewnienia uczniom stałego i bezpiecznego dostępu do wody pitnej

Treść petycji - wersja *.pdf

JST - Gmina

 

Wójt Gminy

 

  wrzesień2017

  odpowiedź.pdf

PETYCJE 2018 ROK

1

18.03.2018

Dot. konkursu "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019" - SMOG

Treść petycji - wersja *.pdf

JST - Gmina

 

Wójt Gminy

 

  kwiecień 2018

   odpowiedź.pdf

2

16.08.2018

Dot.

 • przeprowadzenie analizy i rozważnie instalacji na budynkach użytkowanych przez Urząd - testowo lub docelowo - systemów fotowoltaicznych polegających na przetwarzaniu z promieniowania światła słonecznego i przekształceniu jej w energię elektryczną. 

Treść petycji

JST - Gmina

 

Wójt Gminy

 

  wrzesień 2018

wersja *.pdf

3

12.09.2018

Dot.


 • Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego (wnioski optymalizujące funkcjonowanie administracji publicznej),  wnosimy petycję do Kierownika JST o próbę wdrożenia w Gminie - rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych - Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii

treść petycji

JST - Gmina

 

Wójt Gminy

 

  wrzesień 2018

wersja *.pdf

 

4

19.09.2018

Dot.


 • V edycja Programu “Wzorowa Łazienka”.  

  Treść petycji: 

  §1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art. 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w zw. z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Kierownika JST o przekazanie niniejszego tekstu/petycji do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych (również tzw. Zespołów Szkół).

   

  Efektem przystąpienia Szkoły Podstawowej do Programu może być sfinansowanie remontu szkolnej łazienki.

treść petycji

JST - Gmina

 

Wójt Gminy

 

  do września  2018

 wersja *.pdf


5

02.11.2018

Dot.


 •  

  §1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 t.j. z 2016.10.26) wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie  - czy Urząd na dzień złożenia niniejszego wniosku posiada funkcjonujący - gotowy do użytkowania - system pozwalający na odbywanie głosowań jawnych za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych - stosownie do wymogu art. 14 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz.U.2018.994 t.j. z 2018.05.24) ? 

  §1.1) Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca wnosimy o podanie łącznych kosztów poniesionych przez Gminę w przedmiocie wdrożenia wzmiankowanych usług. 

  §2) Na mocy wyżej powołanych przepisów wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie - czy Urząd  na dzień złożenia niniejszego wniosku posiada funkcjonujący - gotowy do użytkowania - system pozwalający na transmitowane i utrwalane - obrad Rady Gminy/Miasta - za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk - stosownie do wymogu  art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz.U.2018.994 t.j. z 2018.05.24) ?   

  §2.2) Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca wnosimy o podanie łącznych kosztów poniesionych przez Gminę w przedmiocie wdrożenia rzeczonych usług.

treść petycji

JST - Gmina

 

Wójt Gminy

 

  grudzień 2018

 wersja *.pdf


6

07.11.2018

Dot.


 •  

  §1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 t.j. z 2016.10.26) wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie:

   

  §1.1) Wartość w PLN netto postępowań w sprawie zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro - prowadzonych w Urzędzie w 2018 r. - z wykorzystaniem art. 4 ust. 8  Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z 2018.10.16) ?

   

  Wnioskodawca ma na myśli w tym przypadku łączną kwotę wynikającą z tego typu zamówień w 2017 r., co Zamawiający wysyła corocznie w sprawozdaniu do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

   

  §1.2) Ilości postępowań w sprawie zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro - prowadzonych w Urzędzie w 2017 r. - w trybie Ustawy Prawo zamówień publicznych?

  Wnioskodawca ma na myśli wszystkie tryby wg ustawy Pzp, co Zamawiający wysyła corocznie w sprawozdaniu do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

   

  §1.3)  W trybie wyżej powołanych przepisów -  wnosimy o udzielenie  informacji publicznej w przedmiocie - średniej ilości oferentów przypadających na jedno postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w ramach postępowań prowadzonych przez Urząd w 2017 r. w zakresie kwot powyżej 10 tys. pln brutto.

   

  §1.4) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2014.782 j.t.) wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie wskazania szczegółowego adresu URL w Biuletynie Informacji Publicznej  - gdzie  na dzień złożenia przedmiotowego wniosku - opublikowano obowiązujący regulamin udzielania zamówień publicznych - poniżej 30 tys. euro. 

   

  §1.5) W kontekście powyższych pytań w trybie wyżej powołanych przepisów - wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie - czy Urząd - posiada umowę komercyjną z podmiotem zewnętrznym w przedmiocie świadczenia usług dostępu do zewnętrznej platformy zakupowej czy korzysta z publicznych - dostępnych rozwiązań w tym względzie (miniPortal UZP).  

   

  §1.6) Jeśli odpowiedź jest twierdząca w zakresie posiadania permanentnej umowy z podmiotem komercyjnym w obszarze  obsługi platformy zakupowej zamówień publicznych - w trybie wyżej powołanych przepisów - wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie łącznej kwoty rocznej kosztów ponoszonych przez Urząd w ramach korzystania z rzeczonych usług (jeżeli umowa jest na dłuższy okres to wystarczy średni roczny koszt utrzymania systemu). 

   


treść petycji

JST - Gmina

 

Wójt Gminy

 

  do 21.11.2018

     Rozpatrzona


*Składający petycję może wyrazić zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję swojego imienia
i nazwiska/nazwy lub imienia i nazwiska/nazwy reprezentowanego podmiotu/podmiotów.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-10-10 12:12:20
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-03 08:12:01
 • Liczba odsłon: 904
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2683585]

przewiń do góry