Rejestr instytucji kultury

 

 

 

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
dla których organizatorem jest Gmina Bedlno
 

 

Podstawą prawną prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Bedlno, jest art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

 

Zgodnie z w/w przepisami, instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu, z dniem wpisu uzyskują osobowość prawną.

 

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Bedlno obejmuje następujące instytucje:

 

1) Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie,

Rejestr instytucji kultury prowadzi Zenon Dąbrowski
- Sekretarz Gminy Bedlno.
 

 

Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco. Zmiany wpisu dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej (wzór wniosku w załączeniu). 

 

Dane zwarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru (bezpłatnie przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bedlno),
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej (wzory odpisów w załączeniu).  

 

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury. 

 

Organizator prowadzący rejestr wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem    o jego wydanie (wzór wniosku w załączeniu). Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.

Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej, odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.  

 

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego. 

 

Wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 16356; ze zm.).

Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej – Dz. U z 2007 r. nr 187, poz. 1330).

Opłatę należy uiścić na konto bankowe Gminy w Banku Spółdzielczym „Wspólna Praca” w Kutnie, Oddział w Bedlnie nr konta: 24 9021 0008 0010 6454 2000 0003

 


Nazwa pliku

1

Rejestr Instytucji Kultury Prowadzony Przez Gminę Bedlno

2

Księga Rejestrowa Instytucji Kultury

3

Zarządzenie Nr 116/2013 Wójta Gminy Bedlno z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem   Instytucji Kultury Gminy Bedlno

Załącznik Nr 1 - Wniosek o dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Bedlno

Załącznik Nr 2 - Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru   Instytucji Kultury Gminy Bedlno

Załącznik Nr 3 - Odpis pełny   z Rejestru   Instytucji Kultury Gminy Bedlno

Załącznik Nr 4 - Odpis skrócony   z Rejestru   Instytucji Kultury Gminy Bedlno

4

 Zarządzenie Nr 113/2013 Wójta Gminy Bedlno z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów w Rejestrze   Instytucji Kultury Gminy Bedlno

Zarządzenie Nr 185/2015 Wójta Gminy Bedlno z dnia 04 grudnia 2015r. w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze Kultury Gminy Bedlno.

Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Bedlno

Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 27 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Bedlno 

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Zenon Dąbrowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-11-18 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-04-28 12:43:59
  • Liczba odsłon: 2955
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672142]

przewiń do góry