IR-II.7840.162.2016.KB/MN

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

 

Na podstawie art. 9ac ust.1 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym i art. 95 ust. 3 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamiam strony postępowania i społeczeństwo, że 28.11.2019r. Wojewoda Łódzki wydał decyzję Nr 256/19, zmieniającą własną decyzję Nr 118/17 z 9.06.2017r., udzielającą PKP Polskie Linie Kolejowe SA pozwolenia na budowę zamierzenia polegającego na budowie i przebudowie linii kolejowej E20 na odcinku Żychlin – Barłogi w km 109,000 - 144,650 w ramach zadania pn.: „Budowa i przebudowa infrastruktury linii kolejowej nr 3 (E20) w ramach projektu POIiŚ 7.1-8 Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz – prace przygotowawcze”. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

            Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego, w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Publiczne ogłoszenie nastąpiło 4.12.2019 r.

Z treścią decyzji, dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, opiniami Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich, można się zapoznać w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, bud. E, IVp., pok. 415, tel. 42 664 12 61.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Marek Jacek Michalak
Dyrektor Wydziału

Gospodarki Przestrzennej

i Budownictwa

 

(dokument podpisany elektronicznie)

 

obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Łąpieś
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-04 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-04 11:34:58
  • Liczba odsłon: 564
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2679664]

przewiń do góry