Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Gminie Bedlno Procedury realizacji obowiązków w zakresie identyfikacji schematów podatkowych oraz przekazywania informacji o schematach podatkowych.

Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Bedlno.

Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) i zorganizowaniu transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Bedlno.

Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 110/2019 Wójta Gminy Bedlno w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bedlno.

Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. księgowości budżetowej i płac w Urzędzie Gminy Bedlno.

Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności oraz szczegółowych terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Bedlno jest organem prowadzącym na rok szkolny 2021/2022.

Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego za grunty gminne oraz budynki i lokale użytkowe.

Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds. obsługi informatycznej w wyborach uzupełniających do rady Gminy Bedlno zarządzonych na dzień 28 marca 2021 roku.

Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 roku.

Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bedlno oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bedlno.

Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy Bedlno środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, ryczałtu pieniężnego za pranie odzieży roboczej.

Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Bedlnie do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bedlno zarządzonych na dzień 28 marca 2021 r.

Zarządzenia Nr 21/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem na obszarze Gminy Bedlno wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bedlno zarządzonych na dzień 28 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 22/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika proporcji VAT do stosowania w jednostce samorządu terytorialnego w Gminie Bedlno na 2021 rok dla Urzędu Gminy Bedlno.

Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie opracowania "Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Gminy Bedlno".

Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż samochodu strażackiego marki JELCZ o numerze rejestracyjnym EKU 23XG.

Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zakładowym planie kont.

Zarządzenie Nr 26/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. ks. J. Poniatowskiego w Pleckiej Dąbrowie.

Zarządzenie Nr 28/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót zadania: Wykonanie otworu wiertniczego St. 2 dla potrzeb gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Kamilew, gmina Bedlno w ramach zadania Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę - stacja uzdatniania wody w miejscowości Pniewo gmina Bedlno.

Zarządzenie Nr 29/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie za rok 2020.

Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji do wykonywania przeglądu autobusu marki Autosan oraz spisania protokołu zdawczo - odbiorczego.

Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 32/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 33/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 34/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników (dyrektorów) gminnych jednostek budżetowych Gminy Bedlno.

Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Gminnego Żłobka w Bedlnie.

Zarządzenie Nr 37/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Bedlno w zamian za święto przypadające w sobotę.

Zarządzenie Nr 39/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie: przyjęcia planu kontroli zarządczej na rok 2021 w Urzędzie Gminy Bedlno i jednostkach organizacyjnych Gminy Bedlno.

Zarządzenie Nr 40/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie: zapewnienia dostępu alternatywnego dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Bedlno.

Zarządzenie Nr 41/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie: wprowadzenia Standardów Obsługi Osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Bedlno.

Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie: przyjęcia planów działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla Gminy Bedlno na lata 2021-2023.

Zarządzenie Nr 43/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr 44/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Bedlno.

Zarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 46/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 47/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 48/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 49/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Aleksandry Stawińskiej - Dyrektora Gminnego Żłobka w Bedlnie do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu.

Zarządzenie Nr 51/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Sołtysa Sołectwa Kręcieszki.

Zarządzenie Nr 52/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie umorzenia i rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłat za wodę.

Zarządzenie Nr 53/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zarządzenie Nr 54/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia zamówienia publicznego pn. : Modernizacja dróg gminnych.

Zarządzenie Nr 55/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyboru sołtysa w wyborach uzupełniających w sołectwie Kręcieszki.

Zarządzenie Nr 56/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 57/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 58/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 59/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Bedlno Raportu o stanie Gminy Bedlno za 2020 rok.

Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej na terenie Gminy Bedlno w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bedlno zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021 roku.

Zarządzenie Nr 61/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym w czasie głosowania, w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bedlno zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021 roku.

Zarządzenie Nr 62/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie ochrony lokalu wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bedlno zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021 roku.

Zarządzenie Nr 63/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 64/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 65/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 66/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Bedlno.

Zarządzenie Nr 67/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia zamówienia publicznego na: 1."Usługę cateringową-przygotowanie i dostarczenie posiłków dla dzieci w wieku 1-3 lat dla Gminnego Żłobka w Bedlnie". 2."Rozbudowę sieci wodociągowej w gminie Bedlno".

Zarządzenie Nr 68/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

Zarządzenie Nr 70/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Sołtysa Sołectwa Pniewo.

Zarządzenie Nr 71/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyboru sołtysa w wyborach uzupełniających w sołectwie Pniewo.

Zarządzenie Nr 72/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla stanowisko Inspektor. ds. księgowości budżetowej i płac w Urzędzie Gminy Bedlno.

Zarządzenie Nr 73/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 74/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 75/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnienia nauczyciela z obowiązku zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. ks. J. Poniatowskiego w Pleckiej Dąbrowie.

Zarządzenie Nr 76/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. ks. J. Poniatowskiego w Pleckiej Dąbrowie.

Zarządzenie Nr 77/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie.

Zarządzenie Nr 78/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenie prewspółczynnika metrażowego VAT.

Zarządzenie Nr 79/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 80/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 81/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 82/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do rozliczenia zużycia opału w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

Zarządzenie Nr 83/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie umorzenia zaległości i odsetek z tytułu opłat za wodę.

Zarządzenie Nr 84/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie realizacji programu Czyste Powietrze.

Zarządzenie Nr 85/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej na terenie Gminy Bedlno oraz pomocy w usuwaniu tych skutków, w tym wypłaty pomocy finansowej w formie zasiłków celowych.

Zarządzenie Nr 86/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2023.

Zarządzenie Nr 87/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie gm. Bedlno.

Zarządzenie Nr 88/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia zamówienia publicznego pn.: "Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych".

Zarządzenie Nr 89/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla stanowiska: Dyrektor Gminnego Żłobka w Bedlnie.

Zarządzenie Nr 90/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 91/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 92/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Sołtysa Sołectwa Orłów Kolonia.

Zarządzenie Nr 93/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 94/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 95/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 06 sierpnia 2021 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłat za wodę.

Zarządzenie Nr 96/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 06 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania gminnej komisji ds. szacowania szkód powstałych w wyniku zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej na terenie Gminy Bedlno.

Zarządzenie Nr 97/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 06 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 98/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 06 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 99/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 06 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia Procedury kontroli przestrzegania i stosowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Bedlno w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zarządzenie Nr 100/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 06 sierpnia 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 205/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł.

Zarządzenie Nr 101/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 06 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia zamówienia publicznego pn.: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie.

Zarządzenie Nr 102/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 09 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 96/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 06 sierpnia 2021 w sprawie powołania gminnej komisji ds. szacowania szkód powstałych w wyniku zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej na terenie Gminy Bedlno.

Zarządzenie Nr 103/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bedlno, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych za I półrocze 2021 roku.

Zarządzenie Nr 104/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zwolnienia nauczyciela z obowiązku zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. ks. J. Poniatowskiego w Pleckiej Dąbrowie.

Zarządzenie Nr 105/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. ks. J. Poniatowskiego w Pleckiej Dąbrowie.

Zarządzenie Nr 106/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 107/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 109/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie założeń i materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Bedlno na rok 2022 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033 oraz terminów ich opracowania przez jednostki organizacyjne.

Zarządzenie Nr 111/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 10 września 2021 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót na zadania: Modernizacja, doposażenie i rozbudowa stadionu sportowego w Pniewie - Etap II.

Zarządzenie Nr 112/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 10 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Sołtysa Sołectwa Annetów.

Zarządzenie Nr 113/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 114/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2021 rok.

Zarządzenie 115/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok.

Zarządzenie 118/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2021 rok.

Zarządzenie 119/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 120/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 września 2021 r. w sprawie powołania komisji.

Zarządzenie Nr 121/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 04 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia zamówienia publicznego pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bedlno".

Zarządzenie 122/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 06 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033.

Zarządzenie Nr 123/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 07 października 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bedlnie.

Zarządzenie Nr 124/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 08 października 2021 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno w 2021 roku".

Zarządzenie Nr 125/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 08 października 2021 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyboru sołtysa w wyborach uzupełniających w sołectwie Orłów Kolonia.

Zarządzenie Nr 126/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 13 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Bedlno.

Zarządzenie Nr 127/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 21 października 2021 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej składników majątkowych zakupionych w ramach projektu "pl.ID-Polska ID karta".

Zarządzenie Nr 128/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyboru sołtysa w wyborach uzupełniających w sołectwie Annetów.

Zarządzenie 129/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 131/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 października 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. na terenie Gminy Bedlno.

Zarządzenie Nr 132/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia odbioru końcowego robót drogowych.

Zarządzenie Nr 133/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia zamówienia publicznego pn.:" Modernizacja Systemu Zaopatrzenia w Wodę - Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Pniewo Gmina Bedlno".

Zarządzenie Nr 134/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 04 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu "Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.".

Zarządzenie Nr 135/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 05 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia  naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Bedlno

Zarządzenie Nr 136/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 05 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.

Zarządzenie Nr 137/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia zamówienia publicznego pn.: Zakup i dostawę ciągnika rolniczego.

Zarządzenie Nr 138/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia zamówienia publicznego pn.: "Roboty budowlane w obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie wraz z termomodernizacją budynku".

Zarządzenie 141/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 143/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Bedlno w związku z epidemią zakażenia wirusem SARS-CoV-2 a w szczególności koniecznością zapewnienia ochrony zdrowia interesantów i pracowników Urzędu przed ewentualnym zakażeniem.

Zarządzenie Nr 144/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia zamówienia publicznego pn.: Zakup i dostawę ciągnika rolniczego.

Zarządzenie Nr 147/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert konkursowych na realizację zadania publicznego w 2021 roku zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Zarządzenie Nr 148/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2021 roku zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży

Zarządzenie Nr 151/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 01 grudnia 2021 r. w sprawie Komisji Zdrowotnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczyciela.

Zarządzenie Nr 152/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 03 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Bedlno w zamian za święto przypadające w sobotę.

Zarządzenie Nr 153/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 03 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Bedlno w zamian za święto przypadające w sobotę.

Zarządzenie Nr 154/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 03 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 155/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 07 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 195/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru wniosku i terminów składania wniosków o dofinansowanie kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bedlno.

Zarządzenie Nr 156/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie umorzenia przedawnionych zaległości i odsetek z tytułu opłat za wodę.

Zarządzenie Nr 157/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia zamówienia publicznego pn.: "Modernizację Systemu Zaopatrzenia w Wodę - Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Pniewo Gmina Bedlno".

Zarządzenie Nr 158/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia zamówienia publicznego pn.: "Roboty budowlane w obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie wraz z termomodernizacją budynku".

Zarządzenie Nr 159/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych.

Zarządzenie Nr 160/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wypłaty wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2021 roku.

Zarządzenie Nr 161/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2021 rok.

Zarządzenie 162/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 163/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wdrożenia w Urzędzie procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.

Zarządzenie Nr 164/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie odwołania Pani Doroty Stelmaszczyk ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żeronicach.

Zarządzenie Nr 165/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żeronicach.

Zarządzenie Nr 166/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania działań w sprawie zwykłego zarządu.

Zarządzenie Nr 168/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia planów działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla Gminy Bedlno na lata 2021-2023.

Zarządzenie Nr 169/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie Nr 170/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 188/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

Zarządzenie 171/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok.

Zarządzenie 172/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 173/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bedlno na 2021 rok.

Zarządzenie 174/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy Bedlno na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 175/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Bedlno.

Zarządzenie Nr 176/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania działań w sprawie zwykłego zarządu.

Zarządzenie Nr 177/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zasad refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Gminy Bedlno.

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-04-15 14:40:04
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-04-15 14:42:47
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-04-15 14:50:30
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-04-15 15:11:20
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-04-15 15:13:45
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-04-15 15:14:45
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-04-15 15:15:42
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-04-15 15:18:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-04-16 08:20:17
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-04-16 08:20:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-04-16 14:54:09
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-04-16 14:54:09
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-04-16 14:54:22
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-04-16 15:04:27
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-04-16 15:10:18
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-04-16 15:10:18
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-04-16 15:10:18
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-04-16 15:10:18
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-04-16 15:10:18
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-04-16 15:19:44
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-04-16 15:32:17
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-04-19 09:02:32
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-04-19 09:03:54
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-04-19 09:03:54
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-04-19 09:03:54
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-04-19 09:03:54
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-04-19 09:15:32
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-04-23 12:45:43
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-04-27 12:57:59
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-04-28 12:17:56
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-04-29 08:51:29
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-05-10 10:09:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-05-10 10:09:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-05-10 10:46:23
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-05-10 10:46:23
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-05-10 10:46:23
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-05-10 10:46:23
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-05-10 10:46:23
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-05-12 12:08:02
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-05-13 15:03:18
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Kinga Włodarczyk
  • Data dodania: 2021-05-17 14:45:15
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-05-20 15:03:28
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-05-24 15:22:00
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-05-28 14:56:23
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-05-28 14:56:23
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-05-28 14:56:23
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-05-28 14:56:23
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-06-08 09:15:46
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-06-08 09:15:46
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-06-08 09:15:46
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-06-08 09:15:46
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-06-21 10:38:15
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-06-21 11:49:53
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-06-21 11:49:53
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-06-21 11:49:53
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-06-21 11:49:53
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-06-21 11:49:53
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-06-21 11:52:14
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-06-21 11:52:14
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-06-21 11:52:14
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-06-21 11:52:14
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-06-21 11:52:14
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-06-24 09:37:34
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-06-30 09:34:10
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-07-02 13:21:31
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-07-02 13:21:31
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-07-02 13:21:31
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-07-07 10:23:13
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-07-08 09:24:14
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-07-09 12:41:53
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-07-28 08:39:23
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-07-28 08:39:23
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-08-10 08:58:21
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-08-10 09:00:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-08-10 09:03:36
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-08-10 09:05:08
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-08-10 09:07:22
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-08-10 09:11:03
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-08-10 09:13:22
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-08-10 09:36:08
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-08-10 09:36:08
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-08-10 10:55:04
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-08-10 10:55:04
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-08-10 11:03:42
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-08-10 11:03:42
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-08-10 11:03:42
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-08-10 11:03:42
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-08-10 11:03:42
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-08-10 11:03:42
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-08-10 11:03:42
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-08-10 11:03:42
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-08-10 11:03:42
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-08-10 11:03:42
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-10-01 12:41:36
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-10-01 12:41:36
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-10-01 12:41:36
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-10-01 12:41:36
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-10-01 12:41:36
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-10-01 12:41:36
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-10-01 12:41:36
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-10-01 12:41:36
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-10-01 12:41:36
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-10-01 12:41:36
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-10-01 12:41:36
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-10-01 12:41:36
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-10-01 12:41:36
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-10-12 09:01:44
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-10-12 10:15:31
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-10-12 10:33:40
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-10-13 07:43:10
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-10-14 08:21:36
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-10-18 09:15:33
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-10-19 15:08:25
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-10-26 08:56:40
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-10-27 08:26:09
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-11-03 14:43:09
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-11-03 14:43:09
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-11-05 13:31:08
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data dodania: 2021-11-05 14:11:39
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-11-08 13:34:13
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-11-26 14:46:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-12-02 08:03:11
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-12-07 09:26:31
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-12-07 09:26:31
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-12-07 12:07:43
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-12-10 13:52:33
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-12-10 13:52:33
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-12-10 13:52:33
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-12-10 13:52:33
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-12-10 13:52:33
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-12-13 11:37:59
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-12-13 11:37:59
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-12-20 09:47:07
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2021-12-20 09:47:07
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-01-04 10:04:35
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-01-04 10:04:35
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-01-12 11:59:38
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-01-12 11:59:38
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-01-12 11:59:38
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-01-12 11:59:38
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-01-12 11:59:38
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-01-12 12:00:26
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-01-12 12:00:26
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-01-12 12:00:26
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-01-12 12:00:26
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-01-12 12:00:26
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-01-13 12:50:41
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-01-13 12:50:41
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-01-13 12:50:41
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-01-24 08:37:21
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-01-24 08:37:35
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-02-01 11:01:24
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-02-02 14:52:26
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-02-02 14:52:26
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-02-10 08:21:44
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-04-27 13:25:16
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-05-05 14:22:54
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-05-19 09:46:04
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-05-19 09:46:04
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-05-19 09:46:04
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-05-19 09:46:04
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-05-19 09:46:04
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-05-19 09:46:04
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-05-19 09:46:41
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-05-19 09:46:41
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-05-19 09:46:41
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-05-19 09:46:41
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-05-19 09:46:41
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-05-19 09:46:41
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-05-19 09:54:07
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-05-19 09:54:07
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-05-19 09:54:07
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-05-19 09:54:07
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-05-19 09:54:07
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-05-19 09:54:07
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-05-19 09:59:20
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-05-19 09:59:20
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-05-19 09:59:20
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-05-19 09:59:20
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-05-19 09:59:20
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-05-19 09:59:20
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-05-19 09:59:20
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-05-19 10:02:14
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-05-19 10:02:14
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-05-19 10:02:14
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-05-19 10:02:14
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-05-19 10:02:14
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-05-19 10:02:14
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-06-06 10:07:36
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
  • Data dodania: 2023-03-09 09:36:20
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Lewandowska Kinga
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-04-15 11:28:02
 • Informacja zaktualizowana przez: Lewandowska Kinga
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 09:36:57
 • Liczba odsłon: 1563
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2860704]

przewiń do góry