Urząd Gminy Bedlno

99-311 Bedlno, Bedlno 24   

tel: 24 282-17-70

fax: 24 282 19 11


PŁATNOŚĆ ZA WĘGIEL ZAKUPIONY OD GMINY BEDLNO NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH

Numer rachunku bankowego: 32 9021 0008 2004 0010 6454 0148 (Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w Kutnie Oddział w Bedlnie).

Uwaga: w tytule przelewu należy wpisać:

imię, nazwisko i adres takie same jak w złożonym wniosku na zakup węgla oraz „zakup węgla kamiennego

 

Wysokość opłat:

 • 0,5 tony węgla –   950,00 zł,
 • 1,0 tona węgla – 1.900,00 zł,
 • 1,5 tony węgla – 2.850,00 zł.

 

OPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ WYŁĄCZNIE PO KONTAKCIE ZE STRONY PRACOWNIKA URZĘDU GMINY BEDLNO.

 

 

e-mail: ug@bedlno.pl

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych od 01 stycznia 2019 roku pełni Pani  Dorota Wiosetek - Kancelaria Prawnicza w Kutnie, Aleje ZHP 3/21 tel. 603 914  003, e-mail wioszuk@wp.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza  -  Urząd Gminy w Bedlnie

UWAGA ! Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie http://epuap.gov.pl - konto jest bezpłatne

numer konta :

BANK SPÓŁDZIELCZY

" Wspólna Praca" Bedlno

24 9021 0008 0010 6454 2000 0003


Zaproszenie na XLI Sesję która odbędzie się w dniu 31 maja 2023, godz. 11:00 w sali konferencyjnej w bud. Urzędu Gminy w Bedlnie


OBWIESZCZENIE – „Rozbudowa drogi gminnej nr 102015E”.


OBWIESZCZENIE – „Rozbudowa Drogi Gminnej” W Miejscowości Plecka DąbrowaZaproszenie na XL Sesję Rady Gminy Bedlno - 31 marca 2023 roku (tj. piątek) godz. 09:00.

link do transmisji 

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bedlnie z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie Opinii dot. potrzeb Sądu Rejonowego w Kutnie w zakresie wykonywania prac społecznych przez nieletnich na rok 2023 oraz odpowiedź w zakresie informacji o podmiocie, w którym będą wykonywane przez nieletnich prace społeczne.
 3. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 rok oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bedlnie za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 roku.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata  2023-2036,
 2. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2023 rok;
 3. niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023 roku;
 4. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bedlno w 2023 r.;
 5. zmiany uchwały Rady Gminy Bedlno Nr XXVI/220/21 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bedlno;
 6. zmiany uchwały Nr XXVI/221/21 Rady Gminy Bedlno z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 7. określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Bedlno;
 8. zmieniająca  uchwałę  Nr XXI/183/21 Rady Gminy Bedlno z dnia 31 marca 2021 r.  w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt  i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku  w Bedlnie;
 9. przystąpienia do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY”;
 1. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy Bedlno.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Bedlno.
 3. Interpelacje i zapytania Radnych
 4. Sprawy różne.
 5. Zakończenie obrad.

Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy art. 25 pkt.3 wyżej cytowanej ustawy.

Przewodnicząca  Rady  Gminy

Anna Ratajczyk


Zaproszenie na XXXIX Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Bedlno na dzień 24 lutego 2023 roku (tj. piątek) godz. 9:00.

link do transmisji 

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bedlnie z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i przedłożenie porządku obrad.

 

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
   
 1. zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata  2023-2036,
 2. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2023 rok;
 3. określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Bedlno;
 4. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
  i transportu nieczystości ciekłych;
 5. zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 1. Zakończenie obrad.

 

            Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy art. 25 pkt.3 wyżej cytowanej ustawy.

Przewodnicząca  Rady  Gminy

Anna Ratajczyk


 

Zmiana rachunku bankowego za opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył
na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z powyższym od 1 stycznia 2020 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze:

 

 

93 9021 0008 2004 0010 6454 0117

 

Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.


 

 

INFORMACJA

 

W DNIU 4 LISTOPDA 2020 ROKU  ZOSTAŁ POWOŁANY DYREKTOR OŚRODKA KULTURY W BEDLNIE, ZOSTAŁA NIM PANI ANNA KOWALSKA. 

PANI ANNA KOWALSKA, URODZONA W ŁOWICZU W 1983 ROKU. OD 2017 ROKU PRACOWNIK SAMORZADOWEJ INSTYTUCJI KULTURY, GDZIE PRZEZ ROK PEŁNIŁA OBOWIĄZKI DYREKTORA.

OD LAT ŁĄCZY ŻYCIE ZAWODOWE Z PASJĄ DO KULTURY I TRADYCJI REGIONU. WIELOLETNI CZŁONEK REGIONALNEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ BOCZKI CHEŁMOŃSKIE ”.

POSIADA DOŚWIADCZENIE W ORGANIZACJI WYDARZEŃ KULTURALNYCH I PROMOCYJNYCH .

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 162/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 22 października 2020 roku w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Bedlno w związku z epidemią zakażenia wirusem SARS–Cov–2 a w szczególności koniecznością zapewnienia ochrony zdrowia interesantów i pracowników Urzędu przed ewentualnym zakażeniem 

 


 

 


 

Zmiana rachunku bankowego za opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył
na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z powyższym od 1 stycznia 2020 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze:

 

 

93 9021 0008 2004 0010 6454 0117

 

Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.


Wójt Gminy Bedlno - Informacje i Ogłoszenia

 

 

 


   godziny pracy Urzędu Gminy Bedlno

 

poniedziałek

7   30 -15 30

wtorek

7   30 -15 30

środa

30 -15 30

czwartek

7   30 -15 30

piątek

7   30 -15 30

 

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jankowska Dorota
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-11-10 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-26 14:50:18
 • Liczba odsłon: 73233
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2860736]

przewiń do góry