OGŁOSZENIE O NABORZE

Wójt Gminy Bedlno

99-311 Bedlno , woj. łódzkie

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. nr 223, poz. 1458).

o g ł a s z a

nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. księgowości

Data zatrudnienia i wymiar etatu: 01 stycznia 2011 roku w pełnym wymiarze czasu pracy w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Bedlnie.

Niezbędne wymagania:

1. posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konferencji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

4. posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków ,

5. spełnienie jednego z poniższych warunków:

- ukończenie szkoły wyższej,

- ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły o profilu księgowym lub ekonomicznym i posiadanie co najmniej 2-letniego stażu pracy,

6. nieposzlakowana opinia,

7. przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku,

8. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z rekrutacją.

Dodatkowe wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

- umiejętność organizacji pracy,

- posiadanie znajomości przepisów prawnych regulujących pracę Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół,

- posiadanie w ogólnym zarysie znajomości zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej,

- znajomość obsługi komputera w zakresie obsługi programów do prowadzenia księgowości oraz pakietu Microsoft Office EXCEL,

- odpowiedzialność, rzetelność, dyskrecja i dokładność w wykonywaniu pracy,

- samodzielność w pracy oraz inicjatywa i zaangażowanie.

Zadania osoby zatrudnionej na w/w stanowisku:

1. prowadzenie księgowości Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i placówek oświatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym w/w jednostki,

3. współpraca przy sporządzaniu bilansu, sprawozdawczości budżetowej i statystycznej , wykonywaniu analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków jednostki,

4. stosowanie rzeczowego wykazu akt, przepisów instrukcji kancelaryjnej oraz przepisów w zakresie przechowywania i archiwizacji dokumentacji księgowej,

5. prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,

6. należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo – księgowych,

18. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika jednostki należą do kompetencji księgowości.

Wymagane dokumenty:

- curriculum vitae, z opisem przebiegu kariery zawodowej i innymi dokumentami mogącymi określić przydatność kandydata do pełnienia funkcji,

- list motywacyjny,

- kserokopia dowodu osobistego,

- kwestionariusz osobowy ( zgodny z wymogami art.221 Kodeksu pracy),

- dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego poziomu wykształcenia,

- kopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające posiadany staż pracy,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji lub umiejętności,

- oświadczenie nie karalności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku,

- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z naborem,

Termin do składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy w Bedlnie – Sekretariat w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze – Referent ds. księgowości730 do 1500 w terminie do dnia 21 grudnia 2010 roku. od poniedziałku do piątku w godzinach

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0 24) 282 -17 - 57– osobą uprawnioną do udzielania informacji jest Z-ca Skarbnika Gminy – Teresa Wasiak.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 grudnia 2010 roku o godz.1000.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani indywidualnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej www.ugbedlno.bip.org.pl oraz wywieszona na tablicy informacyjnej w budynku urzędu.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV( z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn.zm) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr. 223, poz.1458).

Wójt Gminy


mgr inż. Krzysztof Kołach


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-12-08 15:14:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-08 15:14:29
  • Liczba odsłon: 1078
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680093]

przewiń do góry