Urząd  Gminy  Bedlno

99-311  Bedlno woj. łódzkie

 

                      Ogłoszenie  o  naborze  na  stanowisko  urzędnicze

Urząd  Gminy  Bedlno  ogłasza ponownie nabór na wolne stanowisko urzędnicze

informatyk

I. Charakterystyka wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym, niezbędnych na stanowisku  informatyk

a) wykształcenie : wyższe informatyczne

                              lub

                              średnie kierunkowe i minimum 3-letni staż pracy (wskazane doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu podobnych czynności mające na celu zapewnienie poprawności funkcjonowania sieci komputerowej w urzędzie);

b) obywatelstwo polskie;

c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

d) nieposzlakowana opinia;

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku informatyka;

f) znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne czytanie dokumentacji technicznej ( udokumentowane).

Charakterystyka wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym,  dodatkowych na stanowisku  informatyk

a) doświadczenie w konfigurowaniu i zarządzaniu serwerami;

b) bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych m.in. Windows XP, Open Office, WORD itp

II. Zakres głównych  zadań  wykonywanych na  stanowisku pracy:

- bieżąca konserwacja, naprawy oraz aktualizacja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,

- realizowanie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

- dostosowanie sprzętu i oprogramowania do realizacji podpisu elektronicznego oraz elektronicznego obiegu dokumentów,

- zaopatrywanie urzędu w niezbędny sprzęt i oprogramowanie zapewniające sprawne działanie systemu, 

- zapewnienie bezpieczeństwa telekomunikacyjnego sieci, ustalanie zabezpieczenia, kodów itp.,

- wykonywanie zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji,

- obsługa oraz aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej,

- bieżąca naprawa oraz konserwacja kserokopiarki.

III. Wymagania osobowościowe:

- umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji oraz rozwiązywania problemów,

- zdolności komunikacyjne, umiejętność przekładania języka technicznego na obiegowy,

- umiejętność pracy w zespole,

- precyzyjność i dokładność,

- sumienność i odpowiedzialność za wykonywaną pracę.

IV.  Wymagane  dokumenty:

- życiorys ( CV )

- list motywacyjny,

- dokument poświadczający wykształcenie ( dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów – uwierzytelnione kserokopie lub odpisy) ,

- dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

- kwestionariusz osobowy ( zgodny z wymogami art. 22¹ Kodeksu pracy),

- świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, jeżeli praca w urzędzie nie stanowi pierwszego zatrudnienia, 

- zaświadczenie o nie karalności za przestępstwo popełnione umyślnie,

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

V) Termin do składania dokumentów:

Oferty w zamkniętych kopertach , opatrzonych napisem „Nabór na stanowisko urzędnicze informatyk ” z podaniem adresu do korespondencji i numeru telefonu należy osobiście składać w Urzędzie Gminy Bedlno – pokój Nr 9 w terminie do dnia 15 marca 2006 roku (tj. środa ) do godz. 15ºº.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (024) 282-17-54 – osobą uprawnioną do udzielania informacji jest Wanda Pejas.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po upływie wymienionego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

VI) Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 marca 2006 roku o godz. 11ºº.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną pisemnie powiadomieni o terminie spotkania w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej BIP (www.bip.bedlno.pl) oraz na tablicy informacyjnej w budynku urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami ) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami ).

 

                                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                               mgr inż. Krzysztof Kołach

Bedlno, dnia 2006.03.01

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jankowska Dorota
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-03-01 08:51:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Jankowska Dorota
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-03-01 08:51:40
  • Liczba odsłon: 1699
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3347334]

przewiń do góry