OGŁOSZENIE  O  NABORZE

Na podstawie art. 11 i art. 13  ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (  Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

        Wójt  Gminy   Bedlno

99-311 Bedlno , woj. łódzkie

                o  g  ł  a  s  z  a

nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: KIEROWNIK  ZESPOŁU  EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEGO  SZKÓŁ  GMINY  BEDLNO

Wymiar czasu pracy i data zatrudnienia:  od dnia 01 listopada 2014 roku- wymiar czasu pracy do uzgodnienia.

Niezbędne wymagania:

1. posiadanie  obywatelstwa polskiego  oraz pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych, a także  korzystanie   z pełni praw publicznych;

2.  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3.  nieposzlakowana opinia;

4.  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;

5. co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej trzy lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na w/w stanowisku;

6. posiadanie wykształcenia wyższego  pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym oraz z zakresu zarządzania oświatą;

7. umiejętność interpretacji przepisów prawnych;

8. prawo jazdy kat. B;

9. wysoka kultura osobista;

10. doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowniczym;

11. wiedza w zakresie finansów publicznych i zamówień publicznych;

12. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z rekrutacją.

Dodatkowe wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

1. umiejętność organizacji pracy;

2. znajomość przepisów prawnych regulujących pracę Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Gminy Bedlno;

3. odpowiedzialność, rzetelność, dyskrecja i dokładność w wykonywaniu pracy;

4. umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji oraz inicjatywa i zaangażowanie.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

1.organizacja pracy zespołu oraz nadzór nad wypełnianiem zadań statutowych i obowiązków przez pracowników zespołu;

2. realizacja polityki kadrowej, podejmowanie decyzji w sprawach zatrudniania, zwalniania i wynagradzania pracowników zespołu;

 3. realizacja zadań z zakresu powoływania i odwoływania dyrektorów szkół oraz innych zagadnień dotyczących stosunku pracy dyrektorów;

4. wydawanie zarządzeń regulujących pracę zespołu;

5. czuwanie nad prawidłową realizacją planu finansowego zespołu;

6. nadzór nad obsługą finansowo – księgową wykonywaną przez zespół;

7. zatwierdzanie dokumentów księgowych zespołu i jednostek obsługiwanych;

8. wykonywanie spraw nałożonych przepisami prawa oświatowego oraz będących w kompetencji organu prowadzącego szkoły;

9. wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.

Warunki zatrudnienia:

Pierwsza umowa o pracę z wyłonionym w naborze kandydatem zawarta zostanie na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego jej rozwiązania za 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia.

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art.13 ust.2 pkt.4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, informuje się, iż w miesiącu poprzedzającym datę opublikowania  ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosi 0%.

Wymagane dokumenty:

- curriculum vitae, z opisem przebiegu kariery zawodowej i innymi dokumentami mogącymi określić przydatność kandydata do pełnienia funkcji;

- list motywacyjny;

- kserokopia dowodu osobistego;

- kwestionariusz osobowy ( zgodny z wymogami art.221 Kodeksu pracy);

- kserokopie dokumentów  potwierdzających  posiadanie wymaganego wykształcenia (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);

- kopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające posiadany staż pracy;

- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji lub umiejętności;

- kserokopia prawa jazdy;

- oświadczenie o nie karalności  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub kserokopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego;

- oświadczenie  o korzystaniu z pełni praw publicznych;

-  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku;

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Termin do składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Urzędzie Gminy w Bedlnie –  pokój Nr 18  lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Bedlno, 99-311 Bedlno 24 - w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu z dopiskiem: Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze   – Kierownik Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Gminy Bedlno  od poniedziałku do piątku w godzinach  730 do 1500 w terminie do dnia  24 października  2014 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0 24) 282 -17 – 81 – osobą uprawnioną do udzielania informacji jest inspektor ds. kadr – Wanda Pejas.

Aplikacje,  które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego  terminu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert:

Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. 

Otwarcie  ofert  i przeprowadzenie postępowania dokona komisja konkursowa  powołana przez Wójta Gminy Bedlno w trybie przewidzianym ustawą o pracownikach samorządowych.

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu  27 października 2014 roku o godz.1000.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną  poinformowani indywidualnie  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej www.ugbedlno.bip.org.pl oraz wywieszona na tablicy informacyjnej w budynku urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV( z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn.zm) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych   (Dz. U. Nr. 223, poz.1458).

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.                               

                                                                                                Wójt  Gminy

 

                                                                                                                     mgr inż.   Krzysztof  Kołach

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wanda Pejas
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-10-08 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-08 12:21:40
  • Liczba odsłon: 1095
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3335076]

przewiń do góry