OGŁOSZENIE  O  NABORZE

 

        Wójt  Gminy   Bedlno

99-311 Bedlno , woj. łódzkie

Na podstawie art. 11 i art. 13  ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (  tj. Dz. U. z 2016 roku , poz. 902).

                o  g  ł  a  s  z  a

nabór na stanowisko do spraw obronnych   

Data zatrudnienia i wymiar etatu: 01 sierpnia 2016 roku  w wymiarze ½ etatu.

Niezbędne wymagania:

1. posiada obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta  z pełni praw publicznych;

2.  nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3.  cieszy się nieposzlakowaną opinią;

4.  posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

5. wykształcenie minimum średnie o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku na które prowadzony jest nabór.

Dodatkowe wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

1. umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera i podstawowych aplikacji komputerowych (WORD oraz programów specjalistycznych obsługujących wydawanie dowodów osobistych i bazy ARCUS);

2. wysoka kultura osobista;

3. komunikatywność;

4. umiejętność prawidłowej obsługi  interesanta związanej z zakresem wykonywanych zadań;

5. umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

1. Pełnienie zastępstwa z zakresu spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych, w szczególności w zakresie:

1) przygotowywanie decyzji w zakresie zmiany imion i nazwisk oraz ustalania brzmienia pisowni;

2) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dowodów tożsamości;

3) wykonywanie innych zadań w miarę zaistniałych potrzeb.

2. Prowadzenie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności:

1) przeprowadzanie rejestracji na potrzeby kwalifikacji wojskowej;

2) przygotowanie kwalifikacji wojskowej.

3. Wykonywanie zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 roku w sprawie świadczeń na rzecz obrony kraju, a w szczególności:

1) opracowywanie i utrzymanie w stałej aktualności planu świadczeń osobistych i rzeczowych realizowanych w okresie mobilizacji i w czasie wojny;

2) prowadzenie spraw planistyczno – organizacyjnych akcji kurierskiej;

3) utrzymanie w stałej aktualności dokumentów dotyczących organizacji, uruchomienia i funkcjonowania stałego dyżuru na potrzeby Wójta Gminy;

4) utrzymanie w stałej aktualności dokumentów dotyczących osiągania wyższych stanów gotowości  obronnej państwa realizowanych przez urząd i jednostki podległe;

5) prowadzenie dokumentacji planistyczno – organizacyjnej na czas pokoju z zakresu zadań obronnych;

6) przygotowywanie decyzji dotyczących zajęcia na cele przejściowego zakwaterowania sił zbrojnych budynków oraz przygotowywanie decyzji o odszkodowania z tego tytułu.

4. Prowadzenie dokumentacji z zakresu szczegółowego działania Szefa OC Gminy zgodnie z wytycznymi wynikającymi z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.

5. Wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej  w szczególności:

1) nadzór nad przygotowaniem i działaniem systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy;

2) nadzór nad przygotowaniem i działaniem systemu wczesnego ostrzegania na terenie gminy;

3) utrzymanie w pełnych strukturach organizacyjnych formacji obrony cywilnej oraz prowadzenie ewidencji i szkoleń członków;

4) planowanie formacji obrony cywilnej, w tym m.in. nakładanie obowiązku w ramach powszechnej samoobrony członków;

 5) prowadzenie magazynu sprzętu OC i związanej z nim dokumentacji ksiąg inwentarzowych.

5. Prowadzenie spraw dotyczących organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej.

Informacje dodatkowe:

Informuje się, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosi 0%.

Wymagane dokumenty:

- curriculum vitae, z opisem przebiegu kariery zawodowej i innymi dokumentami mogącymi określić przydatność kandydata do pełnienia funkcji,

- list motywacyjny,

- kserokopia dowodu osobistego,

- kserokopia prawa jazdy kat. B;

- kwestionariusz osobowy ( zgodny z wymogami art.221 Kodeksu pracy),

- kserokopie dokumentów  potwierdzających  posiadane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

- kopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające posiadany staż pracy,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji lub umiejętności,

- oświadczenie o nie karalności  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub kserokopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,

- oświadczenie  o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku,

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Termin do składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Urzędzie Gminy w Bedlnie –  Sekretariat  lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Bedlno, 99-311 Bedlno 24 - w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu z dopiskiem: Nabór na  stanowisko  ds. obronnych ” od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1500 w terminie do dnia  25 lipca  2016 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0 24) 282 -17 – 70 – osobą uprawnioną do udzielania informacji jest inspektor ds. kadr – Wanda Pejas.

Aplikacje,  które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego  terminu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  26 lipca 2015 roku o godz.900.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną  poinformowani indywidualnie  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej www.ugbedlno.bip.org.pl oraz wywieszona na tablicy informacyjnej w budynku urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV( z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016roku, poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych   ( tj. Dz. U. z 2016 roku, poz.902).

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

                                                                                                                           Wójt  Gminy

 

                                                                                                                     mgr inż.   Krzysztof  Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-07-12 11:58:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-12 11:58:10
  • Liczba odsłon: 1198
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3334930]

przewiń do góry