OGŁOSZENIE  O  NABORZE

 

        Wójt  Gminy   Bedlno

99-311 Bedlno , woj. łódzkie

Na podstawie art. 11 i art. 13  ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (  Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

                o  g  ł  a  s  z  a

nabór wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: SEKRETARZ  GMINY

Wymiar etatu:  w pełnym wymiarze czasu pracy.

Niezbędne wymagania:

1. posiadanie  obywatelstwa polskiego  oraz pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych, a także  korzystanie   z pełni praw publicznych;

2.  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3.  nieposzlakowana opinia;

4.  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;

5. co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach wymienionych w art.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr  223, poz. 1458 z późn. zm.), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach, lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach,  o których mowa w art.2 w/w ustawy oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,

6. umiejętność interpretacji przepisów prawnych;

7. brak przynależności do partii politycznych;

8. prawo jazdy kat. B;

9. wysoka kultura osobista;

10. doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowniczym;

11. wiedza w zakresie finansów i zamówień publicznych;

12. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

Dodatkowe wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

1. znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz poszczególnych ustaw z nim związanych;

2. umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera i podstawowych aplikacji komputerowych

3. komunikatywność;

4. umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji;

5. dobra znajomość specyfiki Gminy Bedlno.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

1.kierowanie pracą urzędu;

2. opracowywanie projektów Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, Regulaminu Pracy, statutu Gminy oraz projektów zmian w/w dokumentów ;

 3. bezpośrednie nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej;

4. nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy w urzędzie i stosownych procedur, w tym ich wdrażanie;

5. sprawowanie nadzoru nad funkcjonowanie urzędu i obsługą interesantów;

6. opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów, samodzielnych stanowisk pracy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

7. nadzór nad organizacja pracy w urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr;

8. przedkładanie Wójtowi Gminy propozycji dotyczących usprawnienia pracy urzędu;

9. przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta Gminy oraz projektów uchwał rady Gminy;

10. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych;

11. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i referendami;

12. wykonywanie obowiąż w granicach udzielonego pełnomocnictwa przez Wójta gminy;

13. nadzorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz informacji niejawnych;

14. wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art.13 ust.2 pkt.4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, informuje się, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosi 0%.

Wymagane dokumenty:

- curriculum vitae, z opisem przebiegu kariery zawodowej i innymi dokumentami mogącymi określić przydatność kandydata do pełnienia funkcji;

- list motywacyjny;

- kserokopia dowodu osobistego;

- kwestionariusz osobowy ( zgodny z wymogami art.221 Kodeksu pracy);

- kserokopie dokumentów  potwierdzających  posiadane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);

- kopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające posiadany staż pracy;

- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji lub umiejętności;

- oświadczenie o nie karalności  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub kserokopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego rejestru Karnego;

- oświadczenie  o korzystaniu z pełni praw publicznych;

- oświadczenie o braku  przynależności do partii politycznych;

- oświadczenie o dopełnieniu/bądź nie dopełnieniu8 obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów  ( Dz. U. z 2007r. nr 63, poz.425 z późn. zm.)  - wg wzoru określonego w załączniku do w/w ustawy;

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku;

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Termin do składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Urzędzie Gminy w Bedlnie –  pokój Nr 18  lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Bedlno, 99-311 Bedlno 24 - w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu z dopiskiem: Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze   – Sekretarz Gminy   od poniedziałku do piątku w godzinach  730 do 1500 w terminie do dnia  29 kwietnia 2014 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0 24) 282 -17 – 81 – osobą uprawnioną do udzielania informacji jest inspektor ds. kadr – Wanda Pejas.

Aplikacje,  które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego  terminu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert:

Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami.  

Otwarcie  ofert  i przeprowadzenie postępowania dokona komisja konkursowa  powołana przez Wójta Gminy Bedlno w trybie przewidzianym ustawą o pracownikach samorządowych.

 Otwarcie nastąpi w dniu  05 maja 2014 roku o godz.1000.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną  poinformowani indywidualnie  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej www.ugbedlno.bip.org.pl oraz wywieszona na tablicy informacyjnej w budynku urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV( z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn.zm) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych   (Dz. U. Nr. 223, poz.1458).                             

                                                                                                Wójt  Gminy

 

                                                                                                                     mgr inż.   Krzysztof  Kołach

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wanda Pejas
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-04-15 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-15 13:43:17
  • Liczba odsłon: 1147
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3335425]

przewiń do góry