OGŁOSZENIE O NABORZE

Wójt Gminy Bedlno

99-311 Bedlno , woj. łódzkie

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. nr 223, poz. 1458).

o g ł a s z a

nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Główny Księgowy

Data zatrudnienia i wymiar etatu: 01 stycznia 2011 roku w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym:

- w wymiarze 3/6 etatu obsługa Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Bedlnie,

- w wymiarze 2/6 etatu obsługa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bedlnie,

- w wymiarze 1/6 etatu obsługa Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie.

Odrębne umowy o pracę podpisane zostaną z kierownikami wymienionych wyżej jednostek. W umowach określony zostanie szczegółowy rozkład pracy w ramach przysługującego wymiaru etatu.


Niezbędne wymagania:

1. posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konferencji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4. posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,

5. spełnienie jednego z poniższych warunków:

- ukończenia ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

- ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

- wpisania do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

- posiadania certyfikatu księgowego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie odrębnych przepisów,

6. przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku,

7. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z rekrutacją.


Dodatkowe wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

- umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników,

- posiadanie znajomości przepisów prawnych regulujących pracę Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Ośrodka Kultury,

- posiadanie ogólnej znajomości zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,

- znajomość obsługi komputera w zakresie obsługi programów do prowadzenia księgowości oraz pakietu Microsoft Office EXCEL,

- kreatywność i komunikatywność, umiejętność właściwej obsługi petentów,

- odpowiedzialność, rzetelność, dyskrecja i dokładność w wykonywaniu pracy,

- samodzielność w pracy oraz inicjatywa i zaangażowanie.


Zadania osoby zatrudnionej na w/w stanowisku:

1. prowadzenie księgowości Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i placówek oświatowych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury na terenie Gminy Bedlno zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków w/w jednostek,

3.dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym w/w jednostek,

4. przygotowywanie projektów budżetów w/w jednostek oraz harmonogramu wydatków,

5. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierowników jednostek w sprawach finansowych,

6. sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków jednostek,

7. prowadzenie nadzoru nad prawidłowością naliczania zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowości ich przekazywania,

8. prowadzenie nadzoru nad stosowaniem rzeczowego wykazu akt, przepisów instrukcji kancelaryjnej oraz przechowywaniem i archiwizacją dokumentacji księgowej,

9. nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,

10. nadzorowanie prawidłowego przebiegu przekazywania środków majątkowych, sprawowanie odpowiedzialności materialnej oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia,

11. nadzorowanie prawidłowego stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych,

12. sporządzanie naliczania odpisów na ZFŚS, plan i sprawozdawczość funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,

13. nadzorowanie przygotowania i realizacji umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej,

14. prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,

15. sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych i sprawozdań statystycznych,

16. nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów,

17. należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo – księgowych,

18. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierowników jednostek należą do kompetencji głównego księgowego.


Wymagane dokumenty:

- curriculum vitae, z opisem przebiegu kariery zawodowej i innymi dokumentami mogącymi określić przydatność kandydata do pełnienia funkcji,

- list motywacyjny,

- kserokopia dowodu osobistego,

- kwestionariusz osobowy ( zgodny z wymogami art.221 Kodeksu pracy),

- dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego poziomu wykształcenia,

- kopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające posiadany staż pracy,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji lub umiejętności,

- oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku,

- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z naborem,


Termin do składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy w Bedlnie – Sekretariat w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu z dopiskiem: Nabór na stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1500 w terminie do dnia 21 grudnia 2010 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0 24) 282 -17 - 57– osobą uprawnioną do udzielania informacji jest Z-ca Skarbnika Gminy – Teresa Wasiak.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 grudnia 2010 roku o godz.900.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani indywidualnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej www.ugbedlno.bip.org.pl oraz wywieszona na tablicy informacyjnej w budynku urzędu.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV( z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn.zm) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr. 223, poz.1458).


Wójt Gminy


mgr inż. Krzysztof Kołach


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-12-08 15:11:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-08 15:11:10
  • Liczba odsłon: 982
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2683750]

przewiń do góry