OGŁOSZENIE  O  NABORZE

 

     Wójt  Gminy   Bedlno

99-311 Bedlno , woj. łódzkie

Na podstawie art. 11 i art. 13  ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U. z 2016 roku , poz. 902).

      o  g  ł  a  s  z  a

nabór na stanowisko pracownika  do spraw księgowości budżetowej.

Data zatrudnienia i wymiar etatu: 28 grudnia  2017 roku  w pełnym wymiarze czasu pracy.

Niezbędne wymagania:

1. posiada obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych                     i korzysta  z pełni praw publicznych;

2.  nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane                    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3.  cieszy się nieposzlakowaną opinią;

4.  posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

5. wykształcenie minimum średnie o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku na które prowadzony jest nabór.

6.posiada minimum  trzyletni staż pracy.

Dodatkowe wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

1. umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera i podstawowych aplikacji komputerowych;

2. wysoka kultura osobista;

3. komunikatywność;

4. umiejętność prawidłowej obsługi  interesanta związanej z zakresem wykonywanych zadań.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

1.Prowadzenie spraw wynikających  z ustawy z dnia 1991 roku o podatkach                   i opłatach lokalnych , a w szczególności:

1.1.dokonywanie  windykacji należności z tytułu opłat  za wodę pobieraną                z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia.

1.2.wystawianie upomnień i pozwów sądowych z tytułu zaległości  w opłatach  za wodę.

2. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy  z dnia 29 września 1994 roku                 o rachunkowości , a w szczególności :

2.1.sporządzanie przelewów  na wszystkie zobowiązania budżetu Gminy.

3. Prowadzenie spraw płacowych i ubezpieczenia pracowników,                                   a w szczególności :

3.1.prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu Gminy i sporządzanie                                                   sprawozdawczości w tym zakresie,

3.2.współpraca  z urzędami  skarbowymi w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (składanie deklaracji podatkowych),

3.3.prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem pracowników urzędu Gminy w PZU,

3.4.współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych  w zakresie rozliczania składek na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne.

4. Przygotowanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy.

5. Przygotowanie danych do sprawozdań rocznych, półrocznych i kwartalnych.

6. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu  egzekucyjnym w administracji.

7. Przestrzeganie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych oraz Regulaminu Pracy Urzędu Gminy.

8.Załatwianie spraw i prowadzenie postępowania administracyjnego  zgodnie  z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 roku –kodeks postępowania administracyjnego.

9. Tworzenie, ewidencjonowanie  i przechowywanie dokumentów oraz ich ochrona przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub  utratą zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin.

10.Realizowanie ustawy z dnia 10 czerwca 1994roku o zamówieniach publicznych w zakresie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane pod potrzeby zajmowanego stanowiska pracy łącznie z przygotowaniem projektów stosownych umów.

11.Przekazywanie kompletu dokumentów z prowadzonego postępowania pracownikowi odpowiedzialnemu za realizację zamówień publicznych w gminie.

12.Tworzenie zbioru przepisów prawa właściwych dla stanowiska pracy.

13.Ponoszenie odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej za nie przestrzeganie  obowiązków pracownika samorządowego oraz niewłaściwe wykonanie powierzonych zadań.

14. Ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie.

15. Bieżące śledzenie  ukazujących się w Internecie  zagadnień dotyczących problematyki wynikającej z zakresu czynności, w tym w szczególności:

15.1.informacji, które mogą skutkować pozyskaniem przez gminę dodatkowych środków finansowych z różnych źródeł,

15.2.informacji, które usprawnią dalszy przepływ wiadomości dla mieszkańców  Gminy Bedlno mających istotne znaczenie do zmian zachodzących w związku                   z wejściem do Unii Europejskiej.

16. Realizowanie przepisów ustawy z dnia 6  września 2001roku o dostępie  do informacji publicznej oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w tym w szczególności:

16.1. szczegółowe analizowanie sporządzanych dokumentów pod kątem kwalifikowania ich do kategorii informacji publicznej,

16.2. przekazywanie treści wszystkich informacji publicznych (na nośnikach) pracownikowi odpowiedzialnemu za prowadzenie BIP gminy w celu zamieszczania ich treści w biuletynie,

16.3.informowanie o wszystkich zmianach dokonywanych w wymienionych wyżej informacjach,

16.4. przy opracowaniu informacji publicznej ścisłe przestrzeganie przepisów ustawy i stosowanie się do zawartych w niej uregulowań.

Informacje dodatkowe:

Informuje się, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosi 0%.

Wymagane dokumenty:

- curriculum vitae, z opisem przebiegu kariery zawodowej i innymi dokumentami mogącymi określić przydatność kandydata do pełnienia funkcji,

- list motywacyjny,

- kserokopia dowodu osobistego,

- kwestionariusz osobowy ( zgodny z wymogami art.221 Kodeksu pracy),

- kserokopie dokumentów  potwierdzających  posiadane wykształcenie,

- kopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające posiadany staż pracy,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji lub umiejętności,

- oświadczenie o nie karalności  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub kserokopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie”  z Krajowego Rejestru Karnego,

- oświadczenie  o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku,

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Termin do składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Urzędzie Gminy w Bedlnie –  Sekretariat  lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Bedlno, 99-311 Bedlno 24 - w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu z dopiskiem: Nabór na  stanowisko pracownika  ds. księgowości budżetowej ” od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1500 w terminie do dnia 05 grudnia 2017roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0 24) 282 -17 – 81 – osobą uprawnioną do udzielania informacji jest inspektor ds. kadr – Teresa Wawer.

Aplikacje,  które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego  terminu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  06 grudnia 2017r. roku o godz.1000.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną  poinformowani indywidualnie  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej www.ugbedlno.bip.org.pl oraz wywieszona na tablicy informacyjnej w budynku urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV( z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie                             z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016roku, poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych  (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz.902).

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

                                                    Wójt  Gminy

                                             mgr inż. Krzysztof  Kołach

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Teresa Wawer
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-11-20 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-20 13:30:57
  • Liczba odsłon: 727
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673295]

przewiń do góry