WÓJT GMINY BEDLNO

 

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej  w Żeronicach

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz. U. z 2009 roku Nr 184, poz. 1436, z 2011 roku Nr 254, poz. 1526. )

nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 

1.)   ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub placówce;

2)    ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;                                                                                          

4)    uzyskał:                                                                                                                                                                                    

  a)    co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)     pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo                                                   

c)    w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat  pracy w szkole wyższej

 

              - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;                                                                 

 5)   spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;                           

6)   nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.

      -  Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191), a w przypadku nauczyciela  akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

      -  Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Z 2012 r. poz. 572 z późn. zm. ), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

7)  nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;      8)  nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

9)  nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 168, z późn. zm. ).

 

* nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole i spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-9 Rozporządzenia MEN z dnia 27 października 2009 ( Dz.U.Nr 184 poz. 1436 z późn.zm. )

 

    osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia następujące wymagania:

1)    posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;                                                                  

2)    ukończyła studia magisterskie;

3)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;                                                                                                                                                           

4)    ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

5)    nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

6)    ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;               

7)    spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)    nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 168 , z późn. zm. ).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki,

2)      poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,                                                   

3)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

-    stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

-    stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

              -    stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej                                      nauczycielem,

4)     oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,

5)     oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą  albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą

6)     zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7)     oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

 

8)     oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)     oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia  17  grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013r. , poz. 168, z późn. zm.),

 

 

10)    oświadczenie, o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18

października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1388, z późn. zm) -w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

11)     oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

12)     oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13)     oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. , poz. 191, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Z 2012 r. , poz. 572, z późn. zm. ) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14)     oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15)     oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu z dopiskiem:

Konkurs na stanowisko dyrektora..............................................................................

( nazwa szkoły)

w terminie do dnia 25  czerwca 2014 r. Do godz 15.00

na adres: Urząd Gminy w Bedlnie, 99-311 Bedlno pokój nr 18

 

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Bedlno. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej na podany adres zwrotny.

 

 

 

Wójt Gminy Bedlno

Krzysztof Kołach

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Teresa Kubica
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-06-10 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-10 10:14:29
  • Liczba odsłon: 1117
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3332577]

przewiń do góry