Urząd Gminy Bedlno

99-311 Bedlno woj. łódzkie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Bedlnie

na stanowiko BIBLIOTEKARZ

I. Charakterystyka wymagań niezbędnych związanych ze stanowiskiem bibliotekarza

a) wykształcenie wyższe o specjalności bibliotekarstwo;

b) obywatelstwo polskie;

c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

d) nieposzlakowana opinia;

e) minimalny staż pracy w bibliotece 1 rok;

f) obsługa programu bibliotecznego MAK;

g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku bibliotekarza;

wymagania dodatkowe:

a) zdolności plastyczne.

II. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- planowanie zakupów książek i bieżące uzupełnianie księgozbioru,

- obsługa wypożyczalni,

- organizacja imprez i lekcji bibliotecznych,

- scontrum księgozbioru.

III. Wymagania osobowościowe:

- umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji oraz rozwiązywania problemów,

- zdolności komunikacyjne i umiejętność pracy w zespole,

- precyzyjność i dokładność,

- sumienność i odpowiedzialność za wykonywaną pracę.

IV. Wymagane dokumenty:

- życiorys ( CV )

- list motywacyjny,

- dokument poświadczający wykształcenie ( dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów – uwierzytelnione kserokopie lub odpisy) ,

- kwestionariusz osobowy ( zgodny z wymogami art. 22¹ Kodeksu pracy),

- świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, jeżeli praca w urzędzie nie stanowi pierwszego zatrudnienia,

- zaświadczenie o nie karalności za przestępstwo popełnione umyślnie,

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

V) Termin do składania dokumentów:

Oferty w zamkniętych kopertach , opatrzonych napisem „Nabór na stanowisko bibliotekarz ” z podaniem adresu do korespondencji i numeru telefonu należy osobiście składać w Urzędzie Gminy Bedlno – pokój Nr 9 w terminie do dnia

17 lipca 2006 roku (tj. poniedziałek ) do godz. 15ºº.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (024) 282-17-54 – osobą uprawnioną do udzielania informacji jest Wanda Pejas.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po upływie wymienionego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

VI) Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 lipca 2006 roku o godz. 11ºº.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną pisemnie powiadomieni o terminie spotkania w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej BIP (www.bip.bedlno.pl) oraz na tablicy informacyjnej w budynku urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami ) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami ).


Wójt Gminy

mgr inż. Krzysztof Kołach

Bedlno, dnia 2006.06.30

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jankowska Dorota
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-06-30 13:41:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Jankowska Dorota
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-06-30 13:41:34
  • Liczba odsłon: 1194
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671192]

przewiń do góry