OGŁOSZENIE  O  NABORZE

Urząd  Gminy  w  Bedlnie

99-311 Bedlno , woj. łódzkie

Na podstawie art. 11 i art. 13  ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (  Dz. U. nr 223, poz. 1458)

                o  g  ł  a  s  z  a

nabór na wolne stanowisko urzędnicze: ds. kancelaryjno - biurowych   

Data zatrudnienia i wymiar etatu: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy od dnia 01  lutego  2009 roku.

 

Niezbędne wymagania:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie minimum średnie,

- korzystanie z pełni praw publicznych oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

- niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenie publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- nieposzlakowana opinia,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku,

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby   związane z rekrutacją.

Dodatkowe wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

- podstawowa znajomość zagadnień prawnych z zakresu  samorządu gminnego,

-  znajomość obsługi komputera,

- umiejętność planowania i organizacji pracy,

- umiejętność właściwej obsługi klientów, komunikatywność i uprzejmość,

- odpowiedzialność, rzetelność, dyskrecja i dokładność w wykonywaniu pracy,

- samodzielność w pracy oraz inicjatywa i zaangażowanie, pogłębianie wiedzy zawodowej.

 

Zadania osoby zatrudnionej na w/w stanowisku:

Zadania główne:

1.       Prowadzenie sekretariatu urzędu, a w szczególności:

- przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz urzędu,

- prowadzenie ewidencji korespondencji,

- prowadzenie rejestru faktur wpływających do urzędu,

- przyjmowanie i wysyłanie poczty drogą elektroniczną,

- prowadzenie pocztowej książki nadawczej i wysyłanie korespondencji.

        2.   Prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i listów wpływających do urzędu oraz przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi lub wnioski i kierowanie ich do właściwych stanowisk pracy.

        3.    Prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

        4.   Prowadzenie ewidencji wydawanych zaświadczeń.

        5.   Prowadzenie biblioteki urzędowej.

        6.   Prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych i ich zamawianie oraz nadzór nad ich prawidłowym przechowywaniem.

        7.  Prenumerata wydawnictw, czasopism i dzienników urzędowych.            

Wymagane dokumenty:

- curriculum vitae,

- list motywacyjny,

- kserokopia dowodu osobistego,

- kwestionariusz osobowy ( zgodny z wymogami art.221 Kodeksu pracy),

- dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego poziomu wykształcenia,

- oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie  o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku,

- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z naborem,

- dodatkowo można przedłożyć dokumenty potwierdzające  zdobyte umiejętności i osiągnięcia zawodowe.

 

Termin do składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy w Bedlnie – pokój nr 9 w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu z dopiskiem: Nabór na stanowisko ds. kancelaryjno-biurowych    od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1500 w terminie do dnia  22 stycznia 2009 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0 24) 282-17-75 – osobą uprawnioną do udzielania informacji jest inspektor ds. kadr Wanda Pejas.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

 

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  23 stycznia 2009 roku o godz.1200.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną pisemnie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej www.ugbedlno.bip.org.pl oraz wywieszona na tablicy informacyjnej w budynku urzędu.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV( z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn.zm) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych   (Dz. U. Nr. 223, poz.1458).

 

                                                                                           Wójt  Gminy

 

                                                                                                     mgr inż.   Krzysztof  Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-01-12 10:17:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-12 10:17:51
  • Liczba odsłon: 1345
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3334939]

przewiń do góry