OGŁOSZENIE  O  NABORZE

 

        Wójt  Gminy   Bedlno

99-311 Bedlno , woj. łódzkie

 

Na podstawie art. 11 i art. 13  ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (  Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

                o  g  ł  a  s  z  a

nabór na stanowisku  ds. kancelaryjno - biurowych

Data zatrudnienia i wymiar etatu: 01 grudnia 2013 roku  w pełnym wymiarze czasu pracy.

Niezbędne wymagania:

1. posiada obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta  z pełni praw publicznych;

2.  nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne;

3.  cieszy się nieposzlakowaną opinią;

4.  posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

5. wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

6. posiada  czteroletni staż pracy.

Dodatkowe wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

1. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

2.  umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera i podstawowych aplikacji komputerowych;

4. wysoka kultura osobista;

5. komunikatywność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

1. prowadzenie sekretariatu  urzędu, a w szczególności:

- przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz oraz wewnątrz urzędu, prowadzenie ewidencji korespondencji,

- bieżące przyjmowanie i wysyłanie poczty drogą elektroniczną,

- prowadzenie pocztowej książki nadawczej i wysyłanie korespondencji,

- obsługa kserokopiarki i środków łączności.

2. prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i listów wpływających do urzędu oraz przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski a także organizowanie ich kontaktów z Wójtem Gminy lub kierowanie do właściwych stanowisk pracy;

3. przygotowywanie pomieszczeń i obsługa – w tym protokołowanie – spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta Gminy;

4. prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego zgodnie z przepisami prawnymi w tym zakresie ;

5. prowadzenie ewidencji wyjść pracowników w godzinach pracy;

6. prowadzenie biblioteki urzędowej;

7. prenumerata czasopism i dzienników urzędowych.

Informacje dodatkowe:

Informuje się, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosi 0%.

Wymagane dokumenty:

- curriculum vitae, z opisem przebiegu kariery zawodowej i innymi dokumentami mogącymi określić przydatność kandydata stanowiska pracy,

- list motywacyjny,

- kserokopia dowodu osobistego,

- kwestionariusz osobowy ( zgodny z wymogami art.221 Kodeksu pracy),

- kserokopie dokumentów  potwierdzających  posiadane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

- kopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające posiadany staż pracy,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji lub umiejętności,

- oświadczenie o nie karalności  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub kserokopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego rejestru Karnego,

- oświadczenie  o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku,

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Termin do składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Urzędzie Gminy w Bedlnie –  Sekretariat  lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Bedlno, 99-311 Bedlno 24 - w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko  ds. kancelaryjno - biurowych ” od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1500 w terminie do dnia  21 listopada  2013 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0 24) 282 -17 - 70– osobą uprawnioną do udzielania informacji jest inspektor ds. kadr – Wanda Pejas.

Aplikacje,  które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego  terminu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  26 listopada 2013 roku o godz.1000.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną  poinformowani indywidualnie  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej www.ugbedlno.bip.org.pl oraz wywieszona na tablicy informacyjnej w budynku urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV( z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn.zm) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych   (Dz. U. Nr. 223, poz.1458).                             

Wójt  Gminy

 

 mgr inż.   Krzysztof  Kołach

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wanda Pejas
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-11-07 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-07 12:15:06
  • Liczba odsłon: 2001
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680025]

przewiń do góry