OGŁOSZENIE O NABORZE

Urząd Gminy w Bedlnie

99-311 Bedlno , woj. łódzkie

Na podstawie art. 3a, w związku z art.1 pkt 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r nr 142, poz. 1593 z późn.zm.)

o g ł a s z a

nabór na wolne stanowisko urzędnicze: ASPIRANT PRACY SOCJALNEJ w GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w BEDLNIE

Wymiar etatu: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.


Zadania osoby zatrudnionej na w/w stanowisku:

Prowadzenie na bieżąco wymaganej dokumentacji niektórych spraw prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a zwłaszcza:

- udzielanie informacji klientom o prawach i uprawnieniach,

- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, a w szczególności:

a) pomoc w wyrabianiu dowodu tożsamości,

b) pomoc w formalnościach związanych ze sprawieniem pochówku itp.,

- pomoc w docieraniu lub uczestnictwie w grupowych formach poradnictwa i terapii,

- obsługa programu komputerowego w zakresie ewidencji klientów pomocy społecznej.

Niezbędne wymagania:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie co najmniej średnie policealne o profilu administracyjnym, ekonomicznym lub służb społecznych,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

- nieposzlakowana opinia,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku,

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z rekrutacją.

Dodatkowe wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

- podstawowa znajomość zagadnień prawnych z zakresu pomocy społecznej i samorządu gminnego,

- znajomość obsługi komputera w systemie WINDOWS i Microsoft Office,

- umiejętność planowania i organizacji pracy,

- umiejętność właściwej obsługi klientów, komunikatywność i uprzejmość,

- odpowiedzialność, rzetelność, dyskrecja i dokładność w wykonywaniu pracy,

- samodzielność w pracy oraz inicjatywa i zaangażowanie, pogłębianie wiedzy zawodowej,

- co najmniej 2-letni staż pracy biurowej.

Wymagane dokumenty:

- curriculum vitae,

- list motywacyjny,

- kserokopia dowodu osobistego,

- kwestionariusz osobowy ( zgodny z wymogamiart.221 Kodeksu pracy),

- dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego poziomu wykształcenia i stażu pracy,

- zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku,

- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z naborem,

- dodatkowo można przedłożyć dokumenty potwierdzające zdobyte umiejętności i osiągnięcia zawodowe.

Termin do składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy w Bedlnie – pokój nr 9 w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu z dopiskiem: Nabór na stanowisko – aspirant pracy socjalnej” od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1500 w terminie do dnia 14 stycznia 2008 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0 24) 282-17-54 – osobą uprawnioną do udzielania informacji jest inspektor ds. kadr Wanda Pejas.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 stycznia 2008 roku roku o godz.1515.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną pisemnie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej www.bip.bedlno.org..pl oraz wywieszona na tablicy informacyjnej w budynku urzędu.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV( z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn.zm) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r Nr. 142, poz. 1593 z późn.zm.).


Wójt Gminy

mgr inż. Krzysztof KoŁach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-12-31 08:20:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-31 08:20:52
  • Liczba odsłon: 805
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2679858]

przewiń do góry