OGŁOSZENIE O NABORZE

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 902 z późniejszymi zmianami)

Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Bedlno w Bedlnie

99-311 Bedlno , woj. łódzkie

o g ł a s z a

nabór na stanowisko inspektor ds.księgowości budżetowej

Wymiar etatu i data zatrudnienia:

Czas pracy pełny wymiar czasu pracy od dnia 30 października 2017 roku.

Niezbędne wymagania:

1.posiada obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3.cieszy się nieposzlakowaną opinią;

4.posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

5.wykształcenie minimum średnie o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku,

6.posiada minimum trzyletni staż pracy.

Dodatkowe wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

1. umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera i podstawowych aplikacji komputerowych;

2. wysoka kultura osobista;

3. komunikatywność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

 1. sporządzanie miesięcznych rozliczeń składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników szkół i CUW Gminy Bedlno – RCA, RSA, DRA,

 2. sporządzanie list płac oraz wszystkie inne związane z wynagrodzeniem, na poszczególne jednostki- dla nauczycieli, dla pracowników administracji i obsługi; godziny ponadwymiarowe, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,

 3. wydawanie zaświadczeń o zarobkach,

 4. sporządzanie rocznych informacji dla pracowników o uzyskanych dochodach oraz pobranym podatku,

 5. realizacja dodatkowych wypłat: dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównanie poborów związanych z waloryzacją płac, świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie do wypoczynku,

 6. współpraca przy opracowywaniu projektów planów finansowych szkół i Centrum,

 7. współpraca z urzędami skarbowymi w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczących pracowników oświaty i pracowników Centrum,

 8. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem pracowników oświaty i Centrum w PZU,

 9. rozliczenie składek na Fundusz Pracy, ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników oświaty i Centrum oraz rozliczenie składek PEFRON,

 10. sporządzanie przelewów wynagrodzeń i delegacji pracowników oświaty i Centrum,

 11. prowadzenie spraw finansowych dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników oświaty,

 12. przeprowadzanie analizy poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i sporządzanie sprawozdania do RIO,

 13. rozliczanie inwentaryzacji dotyczącej środków trwałych i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu oraz materiałów w oświacie zakończonej protokołem,

 14. prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

 15. przestrzeganie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych oraz Regulaminu Pracy,

 16. załatwianie spraw i prowadzenie postępowania administracyjnego zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego,

 17. przechowywanie dokumentów oraz ich ochrona przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą,

 18. realizowanie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane pod potrzeby zajmowanego stanowiska pracy,

 19. wykonywanie na polecenie Kierownika i Głównego Księgowego innych zadań w sprawach nie objętych zakresem czynności.

Informacje dodatkowe:

Informuje się, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 0%.

Wymagane dokumenty:

- curriculum vitae, z opisem przebiegu kariery zawodowej i innymi dokumentami mogącymi określić przydatność kandydata stanowiska pracy;

- list motywacyjny;

- kserokopia dowodu osobistego;

- kwestionariusz osobowy ( zgodny z wymogami art.221 Kodeksu pracy),

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

- kopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające posiadany staż pracy;

- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji lub umiejętności;

- oświadczenie o nie karalności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub kserokopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego rejestru Karnego;

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku;

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Termin do składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Centrum Usług Wspólnych Gminy Bedlno – Pokój Nr 25 lub pocztą na adres: Centrum Usług Wspólnych Gminy Bedlno, 99-311 Bedlno 24 - w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektor ds. księgowości budżetowej od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1500 w terminie do dnia 16 października 2017 roku.(tj. poniedziałek do 15,00)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0 24) 282 -12 – 52 – osobą uprawnioną do udzielania informacji jest Kierownik CUW – Magdalena Gawrońska.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 pażdziernika 2017r. o godz.1000.(tj. piątek o godz.1000)

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani indywidualnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej www.ugbedlno.bip.org.pl oraz wywieszona na tablicy informacyjnej w budynku urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV ( z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz. 922 z późniejszymi zmianami ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016roku, poz.902 z późniejszymi zmianami).

Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Bedlno zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.


Kierownik CUW


mgr Magdalena GawrońskaInformacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-10-02 12:38:51
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-02 12:39:22
 • Liczba odsłon: 786
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2679856]

przewiń do góry