OGŁOSZENIE  O  NABORZE

Na podstawie art. 11 i art. 13  ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 902      z późniejszymi  zmianami)

      Wójt  Gminy   Bedlno

99-311 Bedlno , woj. łódzkie

o  g  ł  a  s  z  a

nabór na stanowisko działalności gospodarczej i kasy

Wymiar etatu i data zatrudnienia:

w wymiarze czasu pracy 15/16 etatu od dnia 23 września 2017 roku.

Niezbędne wymagania:

1.posiada obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta  z pełni praw publicznych;

2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3.cieszy się nieposzlakowaną opinią;

4.posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

5.wykształcenie minimum średnie o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku,

6.posiada  minimum trzyletni staż pracy.

Dodatkowe wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

1. umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera i podstawowych aplikacji komputerowych;

2. wysoka kultura osobista;

3. komunikatywność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:                                   1.prowadzenie spraw wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  a w szczególności: prowadzenie  ewidencji działalności gospodarczej;                                                                                                         2.prowadzenie spraw wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości                i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi, a w szczególności:                                    przygotowywanie decyzji w sprawie zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych;                                                                   3.prowadzenie spraw wynikających z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a zwłaszcza przygotowywanie zawiadomień o imprezach artystycznych organizowanych w ramach działalności kulturalnej;                                                  4.prowadzenie spraw finansowych urzędu, a w szczególności:   

-prowadzenie spraw kasowych,                                                                     -ewidencjonowanie złożonych podań i wydawanie decyzji w sprawach  przesunięcia terminu płatności łącznego zobowiązania  pieniężnego oraz umorzenia odsetek od zaległości podatkowych, a także prowadzenie rejestrów w tym zakresie,                                                      -prowadzenie ewidencji wpłat  dotyczących  wpływów za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,                                                                              -rozliczanie inwentaryzacji dotyczącej środków trwałych pozostałych środków  w użytkowaniu oraz materiałów- z wyjątkiem  oświaty-  zakończonej protokołem,                                                                       -przestrzeganie zagadnień dotyczących spraw wynikających                       z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;                                      5.prowadzenie  księgowości w zakresie egzekucji należności dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi dla wyznaczonych sołectw.

Informacje dodatkowe:

Informuje się, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 0%.

Wymagane dokumenty:

- curriculum vitae, z opisem przebiegu kariery zawodowej i innymi dokumentami mogącymi określić przydatność kandydata stanowiska pracy;

- list motywacyjny;

- kserokopia dowodu osobistego;

- kwestionariusz osobowy ( zgodny z wymogami art.221 Kodeksu pracy),

- kserokopie dokumentów  potwierdzających  posiadane wykształcenie,

- kopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające posiadany staż pracy;

- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji lub umiejętności;

- oświadczenie o nie karalności  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub kserokopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie”  z Krajowego rejestru Karnego;

- oświadczenie  o korzystaniu z pełni praw publicznych;

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku;

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach                           i umiejętnościach.

Termin do składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Urzędzie Gminy                            w Bedlnie –  Pokój Nr 18  lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Bedlno, 99-311 Bedlno 24 - w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu z dopiskiem: Nabór na stanowisko  działalności gospodarczej i kasy  od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1500 w terminie do dnia 8 września 2017 roku.(tj. piątek do 15,00)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu                             (0 24) 282 -17 - 81– osobą uprawnioną do udzielania informacji jest inspektor ds. kadr – Wanda Pejas.

Aplikacje,  które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego  terminu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  11 września 2017r.                                      o godz.1000.(tj. poniedziałek o godz.1000)

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną  poinformowani indywidualnie  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.                Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej www.ugbedlno.bip.org.pl oraz wywieszona na tablicy informacyjnej w budynku urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV                                 ( z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz. 922 z późniejszymi zmianami ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (tekst jednolity             Dz. U. z 2016roku, poz.902 z późniejszymi zmianami).

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

                                                   Wójt  Gminy

                                            mgr inż. Krzysztof  Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-08-23 13:24:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-23 13:24:19
  • Liczba odsłon: 805
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2686726]

przewiń do góry