Zobacz podgałęzie

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM (AUKCJI ) NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU MARKI AUTOSAN STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY BEDLNO.


Wójt Gminy Bedlno ogłasza przetarg ustny nieograniczony (aukcję) na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN stanowiącego własność Gminy Bedlno.

Nazwa i siedziba:

Gmina Bedlno , Bedlno 24, 99-311 Bedlno

tel.24 282 17 20, fax 24 282 17 50 e-mail.:ug@bedlno.pl

 1. Przedmiot sprzedaży:
  Marka, typ, model – autobus marki AUTOSAN
  Nr rejestracyjny PBE 5838 , rok produkcji 1984,
  Rodzaj pojazdu – autobus marki AUTOSAN, H9 -21,490715
  Moc silnika 178,6kW

liczba miejsc - 40
Stan licznika 361821


 1. Cena wywoławcza pojazdu: 7800PLN (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych) netto. Do ceny sprzedaży uzyskanej w przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT.


 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany pojazd:
  Autobus można oglądać w siedzibie Urzędu Gminy Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno, powiat kutnowski, woj.łódzkie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Janiną Wawrzyńczak ( tel. nr 24 282 17 83 ) w dniach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 – 15:00


 1. Warunki przystąpienia do przetargu ustnego nieograniczonego (aukcji).

a) warunkiem przystąpienia do przetargu ustnego nieograniczonego (aukcji) jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj: 780,00zł ( słownie: siedemset osiemdziesiąt złotych zero gr.) które należy wpłacić na na rachunek bankowy Gminy Bedlno Bank Spółdzielczy "Wspólna Praca" Kutno Nr 28 9021 0008 0010 6454 2000 0028 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.07.2016r. z oznaczeniem, iż jest to wadium w przetargu ustnym nieograniczonym (aukcji) na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN, wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu. Za datę wpływu wadium uznaje się datę wpłynięcia środków na rachunek bankowy Gminy Bedlno.

b) Wpłata wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu.

c) Uczestnikom, którzy przetargu ustnego nieograniczonego (aukcji) nie wygrali, wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu ustnego nieograniczonego (aukcji).

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

1) uczestnik, który wygrał przetarg ustny nieograniczony (aukcję) uchyli się od zawarcia umowy,

2) żaden z uczestników przetargu ustnego nieograniczonego (aukcji) nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.

 1. Wadium złożone przez uczestnika przetargu, ustnego nieograniczonego (aukcji) który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży.


 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego (aukcji) :
  Przetarg ustny nieograniczony ( aukcja ) nastąpi dnia 05. 07. 2016 r. o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Bedlno, sala konferencyjna.

Co najmniej na godzinę przed rozpoczęciem przetargu ustnego nieograniczonego (aukcji) jej uczestnicy wpiszą się na listę uczestników prowadzoną przez pracownika merytorycznego Janinę Wawrzyńczak pokój, nr 27, Urzędu Gminy Bedlno.W czasie wpisywania na listę każdy uczestnik przetargu ustnego nieograniczonego (aukcji) podaje dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę firmy i adres siedziby, wskazując czy działa w imieniu swoim, czy na podstawie pełnomocnictwa.

Przystępując do przetargu każdy uczestnik zobligowany jest podpisać oświadczenie stanowiące Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 52/ 2016 Wójta Gminy Bedlno z dnia 08.06.2016r.Wyłoniony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (aukcji) nabywca autobusu marki AUTOSAN jest zobowiązany niezwłocznie ( ale nie później niż 7 dni od dnia otrzymania informacji o rozstrzygnięciu przetargu ) dokonać wpłaty ustalonej kwoty na rachunek bankowy Gminy Bedlno, Bank Spółdzielczy "Wspólna Praca" Kutno 24 9021 0008 0010 6454 2000 0003
i zawrzeć umowę sprzedaży.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest wpłata ceny sprzedaży w pełnej wysokości .

Wydanie autobusu nastąpi w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu ustnego nieograniczonego ( aukcji) bez podania przyczyny a informacja o odwołaniu przetargu zostanie podana niezwłocznie do wiadomości publicznej w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.Do niniejszego przetargu ustnego nieograniczonego (aukcji) nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Szczegółowe warunki przetargu ustnego nieograniczonego (aukcji) zawiera Zarządzenie Nr 52/2016Wójta Gminy Bedlno z dnia 08.06.2016r. w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego (aukcji) autobusu stanowiącego własność Gminy Bedlno oraz powołania Komisji Przetargowej, które zostanie udostępnione w trakcje ustnego przetargu nieograniczonego (aukcji).

Wójt Gminy Bedlno

mgr inż. Krzysztof KołachInformacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Janina Wawrzyńczak
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-06-17 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-17 11:53:44
 • Liczba odsłon: 994
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3355997]

przewiń do góry