OGŁOSZENIE  O  NABORZE

Urząd  Gminy  w  Bedlnie

99-311 Bedlno , woj. łódzkie

Na podstawie art. 3a, w związku z art.1 pkt 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r nr 142, poz. 1593 z późn.zm.)

                                               o  g  ł  a  s  z  a

nabór na wolne stanowisko urzędnicze:   ds.  KANCELARYJNO - BIUROWYCH

Wymiar etatu: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Zadania osoby zatrudnionej na w/w stanowisku:

1.      Prowadzenie sekretariatu urzędu, a w szczególności:

- przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz urzędu, prowadzenie ewidencji korespondencji,

- prowadzenie rejestru faktur wpływających do urzędu,

- przyjmowanie i wysyłanie poczty drogą internetową,,

- prowadzenie pocztowej książki nadawczej i wysyłanie korespondencji.

        2. Prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i listów wpływających do urzędu oraz przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi lub wnioski i kierowanie ich do właściwych stanowisk pracy.

        3. Prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.

        4. Prowadzenie ewidencji wyjść w godzinach pracy

        5. Prowadzenie biblioteki urzędowej.

        6. Prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych i ich zamawianie oraz nadzór nad ich prawidłowym przechowywaniem.

        7. Prenumerata czasopism i dzienników urzędowych.

Niezbędne wymagania:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe  o profilu administracyjnym, ekonomicznym lub rolniczym,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

- nieposzlakowana opinia,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku,

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby   związane z rekrutacją.

Dodatkowe wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

- podstawowa znajomość zagadnień prawnych z zakresu  samorządu gminnego,

- znajomość obsługi komputera w systemie WINDOWS i Microsoft Office,

- umiejętność planowania i organizacji pracy,

- umiejętność właściwej obsługi klientów, komunikatywność i uprzejmość,

- odpowiedzialność, rzetelność, dyskrecja i dokładność w wykonywaniu pracy,

- samodzielność w pracy oraz inicjatywa i zaangażowanie, pogłębianie wiedzy zawodowej,

- co najmniej 2-letni staż pracy biurowej.

Wymagane dokumenty:

- curriculum vitae,

- list motywacyjny,

- kserokopia dowodu osobistego,

- kwestionariusz osobowy ( zgodny z wymogamiart.221 Kodeksu pracy),

- dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego poziomu wykształcenia i stażu pracy,

- zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

- oświadczenie  o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku,

- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z naborem,

- dodatkowo można przedłożyć dokumenty potwierdzające    zdobyte umiejętności i osiągnięcia zawodowe.

Termin do składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy w Bedlnie – pokój nr 9 w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu z dopiskiem: Nabór na stanowisko –  ds. kancelaryjno – biurowych ” od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1500 w terminie do dnia  11 lutego 2008 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0 24) 282-17-54 – osobą uprawnioną do udzielania informacji jest inspektor ds. kadr Wanda Pejas.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  11 lutego 2008 roku o godz.1515.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną pisemnie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej www.bip.bedlno.org..pl oraz wywieszona na tablicy informacyjnej w budynku urzędu.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV( z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn.zm) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych   (Dz. U. z 2001r Nr. 142, poz. 1593 z późn.zm.).

 

                                                                                           Wójt  Gminy

                                                                                  mgr inż.   Krzysztof  Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-01-29 09:08:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-29 09:08:53
  • Liczba odsłon: 862
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2686605]

przewiń do góry