Bedlno, dnia 18 maja 2017r.

GMINA BEDLNO

BEDLNO 24,

99-311 BEDLNO

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

1. Zamawiający:

Gmina Bedlno

siedziba: Urząd Gminy Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno

NIP: 775- 24 -06 -180 

tel. 24 282 17 70 fax. 24 282 17 50

Adres strony internetowej: www.bedlno.pl

e-mail: ug@bedlno.pl

zaprasza do złożenia oferty na:

 

Wykonanie wraz z dostawą do Urzędu Gminy Bedlno nowych urn wyborczych dla obwodów głosowania do 750 wyborców (także dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych), nowych urn wyborczych dla obwodów głosowania powyżej
750 wyborców (także dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych) oraz nowych urn wyborczych pomocniczych (przenośnych) wraz z plombami i pokrowcami
w przewidywanej ilości:

 

- urna wyborcza dla obwodów głosowania do 750 wyborców, w tym dla obwodu, w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych -  1 szt.

 - pokrowiec na urnę – 1 szt.

 

- urna wyborcza dla obwodów głosowania powyżej 750 wyborców – 1 szt.

- pokrowiec na urnę – 1 szt.

 

- urna wyborcza dla obwodów głosowania powyżej 750 wyborców, w którym lokal wyborczy  dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych – 1 szt.

- pokrowiec na urnę – 1 szt.

 

- urna wyborcza pomocnicza (przenośna) – 2 szt.

- pokrowiec na urnę – 1 szt.

 

UWAGA!

Zamawiający podejmie ostateczną decyzję, co do ilości oraz rodzajów zamawianych urn i pokrowców w zależności od wysokości przyznanej dotacji.  

 

2. Opis przedmiotu zamówienia

 

            Urny muszą być wykonane zgodnie z parametrami określonymi w Uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016r. w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. z 2016r., poz. 312) oraz w Uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016r. zmieniającej uchwałę w sprawie urn wyborczych (M.P. z 2016r. poz. 398)
i wyjaśnieniami Szefa Krajowego Biura Wyborczego znak ZPOW-431-1/16
z dnia 21 kwietnia 2016r. oraz znak ZPOW-432-9/16 z dnia 25 kwietnia 2016r.

 

3. Termin realizacji zamówienia:

 

Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.

Miejsce dostawy: Urząd Gminy Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno.

4. Okres gwarancji:

Gwarancja na okres 36 miesięcy od dnia końcowego protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag.

5. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: najniższa cena, termin realizacji, okres gwarancji.

1) W ofercie należy podać:

a) cenę jednostkową brutto i netto każdej 1szt. z w/w rodzajów urn wyborczych, podatek VAT;

b) cenę jednostkową brutto i netto każdej 1 szt. pokrowca do każdego z w/w rodzajów urn wyborczych, podatek VAT;

c) całkowity koszt zrealizowania zamówienia (wraz z ewentualnymi kosztami dostawy).

2) Faktura za przedmiot zamówienia płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego
w terminie 14 dni od dnia wpływu faktury do Urzędu Gminy Bedlno.

6. Opis sposobu przygotowania i termin złożenia ofert:

 

Oferta winna być sporządzona w sposób zapewniający realizację zamówienia przez Wykonawcę według poniższych wymogów i z uwzględnieniem poniższych zapisów:

- Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.

- Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji.

- Ofertę należy złożyć do dnia 26 maja 2017r. do godz. 15:00 w wybrany spośród podanych niżej sposobów:

a) za pośrednictwem poczty e-mail pod adres: ug@bedlno.pl,

b) faksem pod numer: 24 282 17 50,

c) złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Katarzyna Golis, tel. 24 282 17 70, e-mail: ug@bedlno.pl

 

Zamawiający informuje, że :

- niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych,

- niniejsze zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny oraz bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia, ilości zamawianych produktów oraz ogólnej ceny za wykonanie zamówienia,

- Zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranym Oferentem.

 

 

WÓJT GMINY BEDLNO

/-/ mgr inż. Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-05-18 06:49:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-18 06:49:24
  • Liczba odsłon: 748
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2683751]

przewiń do góry