OGŁOSZENIE  O  NABORZE

Na podstawie art. 11 i art. 13  ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 902 z późniejszymi  zmianami)

     Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Bedlno w Bedlnie

99-311 Bedlno , woj. łódzkie

o  g  ł  a  s  z  a

nabór na stanowisko kasjer

Wymiar etatu i data zatrudnienia:

Wymiar czasu pracy 1/80 etatu od dnia 23 września  2017 roku.

Niezbędne wymagania:

1.posiada obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta  z pełni praw publicznych;

2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3.cieszy się nieposzlakowaną opinią;

4.posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

5.wykształcenie minimum średnie o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku,

6.posiada  minimum trzyletni staż pracy.

Dodatkowe wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

1. umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera i podstawowych aplikacji komputerowych;

2. wysoka kultura osobista;

3. komunikatywność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:                                   1.prowadzenie kasy Centrum Usług Wspólnych Gminy Bedlno , wypisywanie czeków i pobieranie gotówki z banku;

2. przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat rachunków, delegacji                 i wynagrodzeń na podstawie list wypłat zatwierdzonych przez Kierownika CUW Gminy Bedlno lub Dyrektorów Szkół Gminy Bedlno;                                                                                                         3.odprowadzanie niewypłaconej gotówki do banku na rachunek CUW Gminy Bedlno lub Szkół Gminy Bedlno;                                                                   4.bieżące sporządzanie raportów kasowych z dokonywanych operacji finansowych;                                                                                                                       5.bieżąca kontrola stanu gotówki w kasie;

6.dbałość o właściwe zabezpieczenie gotówki w kasie.

Informacje dodatkowe:

Informuje się, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych                          w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej                    i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 0%.

Wymagane dokumenty:

- curriculum vitae, z opisem przebiegu kariery zawodowej i innymi dokumentami mogącymi określić przydatność kandydata na stanowisko pracy;

- list motywacyjny;

- kserokopia dowodu osobistego;

- kwestionariusz osobowy ( zgodny z wymogami art.221 Kodeksu pracy),

- kserokopie dokumentów  potwierdzających  posiadane wykształcenie,

- kopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające posiadany staż pracy;

- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji lub umiejętności;

- oświadczenie o nie karalności  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub kserokopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie”  z Krajowego rejestru Karnego;

- oświadczenie  o korzystaniu z pełni praw publicznych;

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku;

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach                           i umiejętnościach.

Termin do składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Centrum Usług Wspólnych Gminy Bedlno –  Pokój Nr 24  lub pocztą na adres: Centrum Usług Wspólnych Gminy Bedlno, 99-311 Bedlno 24 - w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu z dopiskiem: Nabór na stanowisko kasjer” od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1500 w terminie do dnia 8 września 2017 roku.(tj. piątek do 15,00)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu                             (0 24) 282 -12 – 52 – osobą uprawnioną do udzielania informacji jest Kierownik CUW Gminy Bedlno – Magdalena Gawrońska.

Aplikacje,  które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego  terminu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  11 września 2017r.                                      o godz.1000.(tj. poniedziałek o godz.1000)

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną  poinformowani indywidualnie  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.        Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej www.ugbedlno.bip.org.pl oraz wywieszona na tablicy informacyjnej w budynku urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV                                 ( z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie                   z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz. 922 z późniejszymi zmianami ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016roku, poz.902 z późniejszymi zmianami).

Kierownik CUW Gminy Bedlno  zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.     

                                  

                                     Kierownik CUW Gminy Bedlno

                                         mgr Magdalena Gawrońska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-08-23 13:28:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-23 13:28:12
  • Liczba odsłon: 1000
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3338822]

przewiń do góry