Bedlno, 25.01.2012 r.

RiOŚ.6220.1.2012

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

o postępowaniu administracyjnym wymagającym udziału społeczeństwa

 

 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na wniosek Pana Michała Maślankiewicz zam. 99-300 Kutno ul. Korczyńskiego 2 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa zakładu demontażu pojazdów samochodowych z punktem zbierania pojazdów i stacją demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 1/1, obręb Bedlno Kamieniec, gm. Bedlno, powiat kutnowski”.

 

 

 

Jednocześnie informuję, że:

 1. Wójt Gminy Bedlno prowadzi postępowanie w sprawie oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

 2. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 28) w godzinach pracy Urzędu w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.

 3. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków w terminie podanym w pkt 2 jest Wójt Gminy Bedlno.

 4. Organem właściwym do dokonania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi.

 5. Organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie.

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-25 12:13:21
 • Informacja zaktualizowana przez: Łąpieś Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-19 19:53:58
 • Liczba odsłon: 1016
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2686558]

przewiń do góry