WÓJT GMINY BEDLNO

Bedlno, 20.01.2012 r.

RiOŚ.6220.8.2011

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że dn. 20 stycznia 2011 roku została wydana decyzja znak: RiOŚ.6220.8.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Eksploatacja kopaliny – kruszywa naturalnego ze złoża „STANISŁAWICE II” położonego na gruntach miejscowości Stanisławice, na działkach o numerach ewidencyjnych 127/5 i 126 obręb Stanisławice gm. Bedlno.

W/w decyzja została wydana na wniosek Krzysztofa Kotlińskiego „KOTIX” ul. Bolka Świdnickiego 15 m. 14 92-414 Łódź.

Jednocześnie informuję, że wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 28) w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-20 09:46:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Łąpieś Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-19 19:55:26
  • Liczba odsłon: 709
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680199]

przewiń do góry