OGŁOSZENIE  O  NABORZE

 

Na podstawie art. 11 i art. 13  ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (  tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1202 z późn. zm.)

        Wójt  Gminy   Bedlno

99-311 Bedlno , woj. łódzkie

                o  g  ł  a  s  z  a

nabór na stanowisko  podinspektor ds. gospodarki komunalnej i przestrzennej

Wymiar etatu i data zatrudnienia: w pełnym wymiarze czasu pracy od dnia 25 lutego 2015 roku.

Niezbędne wymagania:

1. posiada obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta  z pełni praw publicznych;

2.  nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3.  cieszy się nieposzlakowaną opinią;

4.  posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

5. wykształcenie minimum średnie o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku,

6. posiada  minimum trzyletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach o których mowa art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych .

Dodatkowe wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

1. udokumentowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

2.  umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera i podstawowych aplikacji komputerowych;

4. wysoka kultura osobista;

5. komunikatywność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

1. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności:

- sprawy związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania gminy i zmian do niego,

- sprawy związane ze sporządzaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz jego aktualizacja,

- prowadzenie spraw związanych z ustalaniem  warunków zabudowy i warunków celu publicznego, prowadzenie rejestru wydanych decyzji;

2. prowadzenie spraw wynikających  z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych w zakresie zasad i trybu przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych ;

3. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki lokalami mieszkalnymi;

4. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatku energetycznego;

5. przygotowywanie i nadzorowanie wszystkich inwestycji  gminnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6. przygotowywanie dokumentacji – wniosków na inwestycje realizowane ze środków pomocowych oraz przeprowadzanie przetargów według przepisów unijnych;

7. prowadzenie spraw dotyczących remontów dróg gminnych;

8. prowadzenie spraw związanych z oświetleniem , w tym oświetleniem dróg gminnych;

9. prowadzenie spraw związanych z sprawowaniem opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi;

10.prowadzenie spraw dotyczących nazewnictwa miejscowości oraz numerów porządkowych nieruchomości.

Informacje dodatkowe:

Informuje się, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosi 0%.

Wymagane dokumenty:

- curriculum vitae, z opisem przebiegu kariery zawodowej i innymi dokumentami mogącymi określić przydatność kandydata stanowiska pracy,

- list motywacyjny,

- kserokopia dowodu osobistego,

- kwestionariusz osobowy ( zgodny z wymogami art.221 Kodeksu pracy),

- kserokopie dokumentów  potwierdzających  posiadane wykształcenie,

- kopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające posiadany staż pracy,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji lub umiejętności,

- oświadczenie o nie karalności  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub kserokopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego rejestru Karnego,

- oświadczenie  o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku,

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Termin do składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Urzędzie Gminy w Bedlnie –  Pokój Nr 18  lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Bedlno, 99-311 Bedlno 24 - w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu z dopiskiem: Nabór na stanowisko  ds. gospodarki komunalnej i przestrzennej ” od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1500 w terminie do dnia  17 lutego 2015 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0 24) 282 -17 - 81– osobą uprawnioną do udzielania informacji jest inspektor ds. kadr – Wanda Pejas.

Aplikacje,  które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego  terminu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  18 lutego 2015 roku o godz.1000.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną  poinformowani indywidualnie  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej www.ugbedlno.bip.org.pl oraz wywieszona na tablicy informacyjnej w budynku urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV( z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn.zm) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych   (Dz. U. Nr. 223, poz.1458).

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.                                                                                                                                Wójt  Gminy

 

                                                                                                                                mgr inż.   Krzysztof  Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-30 12:36:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-30 12:36:41
  • Liczba odsłon: 958
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2686764]

przewiń do góry