OGŁOSZENIE  O  NABORZE

Urząd  Gminy  w  Bedlnie

99-311 Bedlno , woj. łódzkie

Na podstawie art. 11 i art. 13  ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (  Dz. U. nr 223, poz. 1458)oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2001r Nr 13, poz. 123 z późn.zm.)

                o  g  ł  a  s  z  a

nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

                 Kierownik Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bedlnie   

Data zatrudnienia i wymiar etatu: 01 września 2009 roku w  pełnym wymiarze  czasu pracy.

 

Niezbędne wymagania:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe specjalistyczne z zakresu kultury, oświaty lub przygotowanie pedagogiczne zgodne z aktualnymi wymogami obowiązującymi w placówkach oświatowych  ( lub wyższe i studia podyplomowe specjalistyczne),

- posiadanie min. 5-cio letniego stażu pracy i doświadczenie w organizowaniu działalności kulturalnej, w tym co najmniej 2-wu letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,

- korzystanie z pełni praw publicznych oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

- niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenie publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- nieposzlakowana opinia,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku,

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby   związane z rekrutacją.

 

Dodatkowe wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

- umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników,

-  znajomość obsługi komputera głównie (program Word  oraz z zakresu grafiki komputerowej)  ,

- kreatywność i komunikatywność, umiejętność właściwej obsługi klientów,

- dyspozycyjność z uwagi na specyfikę pracy w instytucjach kultury – czas pracy kierownika obejmuje również dni świąteczne i godziny popołudniowe ,

- mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zespołów amatorskich.

- odpowiedzialność, rzetelność, dyskrecja i dokładność w wykonywaniu pracy,

- samodzielność w pracy oraz inicjatywa i zaangażowanie.

 

Zadania osoby zatrudnionej na w/w stanowisku:

        1.  Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury i Sportu w zakresie organizacji i rozwoju życia kulturalnego.

        2.   Ustalanie harmonogramów zajęć działających w placówce sekcji i kółek zainteresowań.

        3.    Opracowywanie planu pracy jednostki, planowanie środków finansowych na jej działalność oraz rozliczanie się z ich wydatkowania.

        4.   Opracowywanie materiałów informacyjnych z działalności placówki oraz materiałów promujących gminę.

        5.   Inicjowanie i organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych dla dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych.

        6. Organizowanie i prowadzenie imprez kulturalnych zawartych w gminnym kalendarzu imprez na dany rok kulturalno – oświatowy.

        7.   Wspieranie działalności w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie gminy.

        8.  Propagowanie folkloru ludowego.

        9. Organizowanie i prowadzenie zajęć z grupami zainteresowań działającymi przy placówce.

      10. Pozyskiwanie sponsorów i środków finansowych na realizację zadań statutowych placówki.

      11. Prowadzenie ewidencji zabytków, planowanie środków finansowych na przeprowadzanie prac konserwatorskich, opieka nad zabytkami.

       12. Projektowanie i wykonywanie materiałów reklamujących gminę, promowanie gminy na imprezach, wystawach i uroczystościach organizowanych zarówno przez gminę jak i ośrodki z zewnątrz.

        13. Dbałość o mienie placówki.

 

Wymagane dokumenty:

- curriculum vitae, z opisem przebiegu kariery zawodowej i innymi dokumentami mogącymi określić przydatność kandydata do pełnienia funkcji kierowniczej,

- list motywacyjny,

- kserokopia dowodu osobistego,

- kwestionariusz osobowy ( zgodny z wymogami art.221 Kodeksu pracy),

- dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego poziomu wykształcenia,

- kopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające posiadany staż pracy,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji lub umiejętności,

- oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie  o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku,

- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z naborem,

- dodatkowo przedłożyć :

a)  ogólny zarys koncepcyjny działalności placówki,

b) dokumenty potwierdzające  zdobyte umiejętności i osiągnięcia zawodowe.

 

Termin do składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy w Bedlnie – pokój nr 9 w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu z dopiskiem: Nabór na stanowisko – Kierownik Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bedlnie   ” od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1500 w terminie do dnia 14 lipca 2009 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0 24) 282-17-75 – osobą uprawnioną do udzielania informacji jest inspektor ds. kadr Wanda Pejas.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  15  lipca  2009 roku o godz.1000.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną  poinformowani indywidualnie  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej www.ugbedlno.bip.org.pl oraz wywieszona na tablicy informacyjnej w budynku urzędu.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV( z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn.zm) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych   (Dz. U. Nr. 223, poz.1458).

 

                                                                                           Wójt  Gminy

 

                                                                           mgr inż.   Krzysztof  Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-06-26 12:34:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-26 12:34:02
  • Liczba odsłon: 798
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2686660]

przewiń do góry