OGŁOSZENIE  O  NABORZE

 

        Wójt  Gminy   Bedlno

 

99-311 Bedlno , woj. łódzkie

Na podstawie art. 11 i art. 13  ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (  Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

                o  g  ł  a  s  z  a

nabór na wolne  stanowisko urzędnicze:

 Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Bedlno   

Data zatrudnienia i wymiar etatu: 07 marca 2012 roku, w  wymiarze od ¾ do pełnego etatu( warunki do uzgodnienia)

 

Niezbędne wymagania:

1. posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konferencji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

2.  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3.  nie była  skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

4.  posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków ,

5.  spełnienie jednego z poniższych warunków:

-  ukończenie szkoły wyższej pierwszego lub drugiego stopnia ,

-  posiadanie co najmniej 3-letniego stażu pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na w/w stanowisku,

6. nieposzlakowana opinia,

7. przedłożenie  zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku,

8.  wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby   związane z rekrutacją.

Dodatkowe wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

-  umiejętność organizacji pracy,

-  znajomość przepisów prawnych regulujących pracę Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół,

- odpowiedzialność, rzetelność, dyskrecja i dokładność w wykonywaniu pracy,

- samodzielność w pracy oraz inicjatywa i zaangażowanie,

- posiadanie prawa jazdy na samochód osobowy.

Zadania osoby zatrudnionej na w/w stanowisku:

1. organizacja pracy zespołu oraz nadzór nad wypełnianiem zadań statutowych i obowiązków przez pracowników zespołu,

2. realizacja polityki kadrowej, podejmowanie decyzji w sprawach zatrudniania, zwalniania i wynagradzania pracowników  zespołu,

3. realizacja zadań z zakresu  powoływania i odwoływania  dyrektorów szkół oraz innych zagadnień dotyczących stosunku pracy dyrektorów,

4. wydawanie zarządzeń regulujących pracę zespołu,

5. czuwanie nad prawidłową realizacją planu finansowego zespołu,

6. nadzór nad obsługą finansowo-księgową wykonywaną przez zespół,

7. zatwierdzanie dokumentów księgowych zespołu i jednostek obsługiwanych,

8. wykonywanie spraw nałożonych przepisami prawa oświatowego oraz będące w kompetencji organu prowadzącego szkoły.

 

   Warunki zatrudnienia:

Pierwsza umowa o pracę z wyłonionym w naborze kandydatem zawarta zostanie na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego jej rozwiązania, za 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia.

 Informacje dodatkowe:

Informuje się, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosi 0%.

Wymagane dokumenty:

- curriculum vitae, z opisem przebiegu kariery zawodowej i innymi dokumentami mogącymi określić przydatność kandydata do pełnienia funkcji,

- list motywacyjny,

- kserokopia dowodu osobistego,

- kwestionariusz osobowy ( zgodny z wymogami art.221 Kodeksu pracy),

- dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego poziomu wykształcenia,

- kopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające posiadany staż pracy,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji lub umiejętności,

- kserokopia prawa jazdy,

- oświadczenie o nie karalności  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie  o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku,

- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z naborem.

 

Termin do składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy w Bedlnie –  Sekretariat  w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze – Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Bedlno” od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1500 w terminie do dnia  02 marca 2012 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0 24) 282 -17 - 81– osobą uprawnioną do udzielania informacji jest inspektor ds. kadr – Wanda Pejas.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  05 marca 2012 roku o godz.1000.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną  poinformowani indywidualnie  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej www.ugbedlno.bip.org.pl oraz wywieszona na tablicy informacyjnej w budynku urzędu.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV( z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn.zm) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych   (Dz. U. Nr. 223, poz.1458).           

 Wójt  Gminy

 

 mgr inż.   Krzysztof  Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-21 10:01:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-21 10:01:02
  • Liczba odsłon: 1087
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3332518]

przewiń do góry