Wójt Gminy Bedlno

ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie

 

Planowany termin zatrudnienia od dnia 01 września 2017 roku w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która:

1. ukończyła studia wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

2. posiada kwalifikacje z zakresu zarządzania,

3. posiada minimum 3-letni staż pracy zawodowej  lub  prowadziła własną działalność  gospodarczą związaną z kulturą (świadectwa pracy lub zaświadczenia) .

Wymagania dodatkowe:

1. znajomość przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz aktów wykonawczych z nią związanych,

2. znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,

3. znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,

4. znajomość przepisów ustawy – Kodeks pracy,

5. znajomość przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych,

6. bardzo dobra znajomość rynku kultury,

7. umiejętność zarządzania projektami z zakresu kultury oraz promowania prowadzonych działań,

8. znajomość zagadnień z zakresu muzyki, sztuki, malarstwa oraz dekoracji,

9. odpowiedzialność, komunikatywność, zaangażowanie, kreatywność, umiejętność zarządzania zespołem.

Oferty składane przez zainteresowanych powinny zawierać:

1. list motywacyjny i CV,

2. uwierzytelnione odpisy dyplomu i świadectw dokumentujących posiadane kwalifikacje,

3. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe z uwzględnieniem osiągnięć w tym zakresie,

4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika – Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późniejszymi zmianami),

5. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku kierowniczym wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania  badań profilaktycznych,  

6. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

7. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 168 z późn. zm.),

8. oświadczenie, iż korzysta z pełni praw publicznych,

9. oświadczenie, iż posiada pełną zdolność do dokonywania czynności prawnych,

10. pisemną koncepcję funkcjonowania i rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury ( maksymalnie do 3 stron formatu A4),

11. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Zakres obowiązków:

1. pełne realizowania celów i zadań Gminnego Ośrodka Kultury,

2. należyta organizacja Gminnego Ośrodka Kultury,

3. stały nadzór nad prawidłowym spełnianiem obowiązków przez zatrudnionych pracowników,

4. koordynowanie działalności kulturalnej na terenie gminy,

5. współdziałanie z innymi placówkami upowszechniania kultury,

6. opracowywanie planu dochodów i wydatków  Gminnego Ośrodka Kultury,

7. nadzór nad należytym funkcjonowaniem wszelkich urządzeń  technicznych i gospodarczych znajdujących się w Gminnym  Ośrodku Kultury,

8. planowanie oraz nadzór nad właściwym wykonywaniem prac remontowych i konserwatorskich w  budynku Gminnego Ośrodka Kultury,

9. przestrzeganie zasad gospodarności oraz dbanie o właściwe zabezpieczenie mienia Gminnego Ośrodka Kultury,

10. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Centrum Aktywności Fizycznej,

11. reprezentowanie Gminnego Ośrodka Kultury na zewnątrz.

 

Wszelkie informacje dotyczące  przeprowadzanego konkursu można uzyskać od inspektora ds. kadr – Wandy Pejas w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku – godz. 730 do 1530.

 

Oferty wraz z dokumentami  w zamkniętej kopercie wraz z adresem i numerem telefonu kandydata z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie”  należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Bedlnie, Bedlno 24 w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku – godz. 730 do 1530 lub przesłać listem poleconym na adres: Urząd Gminy w Bedlnie, Bedlno 24, 99-311 Bedlno. w terminie do dnia 14 lipca 2017 roku ( tj. piątek ) do godz. 1100. ( decyduje data wpływu do urzędu).

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Bedlno .

Rozpatrzenie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Bedlnie w terminie 4 dni  po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert.

 

Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną powiadomieni o jego terminie telefonicznie lub korespondencyjnie.

 

Informacja o wyniku konkursu umieszczona zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy informacyjnej w budynku urzędu w terminie 14 dni od dnia dokonania wyboru zwycięzcy konkursu albo zakończenia procedury konkursu, jeśli do wyboru kandydata nie doszło.

 

Wójt Gminy Bedlno może na każdym etapie unieważnić postępowanie konkursowe bez podania przyczyny.


Wójt Gminy

Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-06-22 07:58:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-22 07:58:28
  • Liczba odsłon: 822
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2679857]

przewiń do góry